تحلیل عوامل موثر بر توسعه مدل بلوغ ایمنی پیمانکاران در پروژه‌های ساخت با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

اجرای پروژه‌های ساخت با وجود آیین‌نامه‌های مربوط به ایمنی همواره با مخاطراتی غیرقابل جبران شامل حوادث جانی و مالی برای منابع انسانی و پروژه همراه است، این رویدادها بر موازنه هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌ها تأثیر نامطلوب می‌گذارند. بنابراین وجود نظام مدیریت ایمنی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فرآیند مدیریت پروژه ایفاد کند. این پژوهش شامل شناسایی و ارزیابی مهم‌ترین سطوح و معیارهای ایمنی در پروژه‌های ساخت، ارزیابی و توسعه یک مدل بلوغ مدیریت ایمنی در کارگاه‌ها بر مبنای یک مطالعه موردی، تحلیل آماری داده‌های حاصل از پرسش‌نامه و همچنین به کارگیری روش ترکیبی تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی مبتنی بر تلفیق تکنیک‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رتبه‌بندی اولویت‌ها از طریق تشابه به راه‌حل ایده‌آل و آزمایش و ارزیابی تصمیم‌گیری، است. بر اساس نتیجه پژوهش، دوازده معیار مهم ایمنی با توجه به وزن‌دهی انجام شده شناسایی و رتبه‌بندی شدند و سپس از بین سه پروژه مورد بررسی، یکی از آن‌ها به عنوان نزدیک‌ترین پروژه به راه‌حل ایده‌آل انتخاب شد و در پایان مؤثرترین معیارها طبق اولویت‌بندی در چهار رکن اصلی پروژه مشخص شدند. مؤلفه بهره‌گیری از سیستم یکپارچه مستندات و سوابق ایمنی پروژه توسط ذینفعان مختلف با امتیازهای 15/39 و 17/9579، مؤلفه استفاده از متدولوژی‌ها و فرایندهای بهینه بر اساس رویه‌های به ‌روز دنیا با امتیاز 11/1443 و مؤلفه تعیین اهداف، رویه‌ها، استراتژی‌ها و الزامات ایمنی پروژه و ابلاغ مستندات آن به ذینفعان با امتیاز 6/6906 به ترتیب مهم‌ترین مؤلفه‌ها در رکن‌ رهبری و مدیریت سازمان پروژه و رکن پرسنل کلیدی و کارکنان، رکن شرکا و ذینفعان و رکن سیاست و استراتژی‌ها شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Development of Contractor's Safety Maturity Model in Construction Projects Using a Hybrid Multi-Criteria Decision Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Banar
  • Ramin Ansari
  • Mahdi Mahdikhani
Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Despite safety regulations, the execution of construction projects has irreparable risks, including physical accidents and financial crashes for human resources and the project. These events adversely affect the balance of cost, time, and quality of projects. Therefore, a safety management system can play an effective role in improving the project management process. This research aims to identify and evaluate the most important levels and safety criteria in construction projects, evaluate and develop a safety management maturity model in workshops based on a case study, statistical analysis of the data obtained from the questionnaire, and the combined multi-criteria decision-making method. It is based on combining Analytical Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, and Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory methods. Based on the study results, twelve important safety criteria were identified and ranked according to the performed weighting. Then among the three study projects, one was selected as the project closest to the ideal solution. In the end, the most effective criteria were identified according to prioritization in the four main pillars of the project. Components of using the integrated system of project safety documentation and records by different stakeholders with scores of 15.39 and 17.9579, using optimal methodologies and processes based on UpToDate procedures with a score of 11.1443, and determining goals, procedures, strategies, and project safety requirements and communicating its documents with stakeholders with a score of 6.6906 were recognized as the most important components in the pillars of leadership and management of the project organization, key personnel and project staff, project partners and stakeholders, and policies and strategies, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction Projects Management
  • Safety maturity model
  • method of Multi-Criteria Decision Making (MCDM)
[1] Y. Feng, S. Zhang, P. Wu, Factors influencing workplace accident costs of building projects, Safety science, 72 (2015) 97-104.
[2] E. Ikpe, F. Hammon, D. Oloke, Cost-benefit analysis for accident prevention in construction projects, Journal of Construction Engineering and Management, 138(8) (2012) 991-998.
[3] C. Stephan, Industrial Health, Safety and Environmental Management: An Introduction, Verlag-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2007.
[4] HSE, Health and safety in construction in Great Britain, 2015b.
[5] W.S.a.H. Institute, Economic cost of work-related injuries and ill-health in Singapore, 2013.
[6] G.M. Waehrer, X.S. Dong, T. Miller, E. Haile, Y. Men, Costs of occupational injuries in construction in the United States, Accident Analysis & Prevention, 39(6) (2007) 1258-1266.
[7] A. Poghosyan, P. Manu, L. Mahdjoubi, A.G. Gibb, M. Behm, A.-M. Mahamadu, Design for safety implementation factors: a literature review, Journal of Engineering, Design and Technology,  (2018).
[8] P. Dorman, Estimating the economic costs of occupational injuries and illnesses in developing countries: essential information for decision-makers, Geneva, Switzerland: International Labour Organization,  (2012).
[9] HSE, Historical picture - HISTINJ-Reported injuries in Great Britain by main industry and severity of injury,  (2015a).
[10] D.K. Chua, Y.M. Goh, Incident causation model for improving feedback of safety knowledge, Journal of construction engineering and management, 130(4) (2004) 542-551.
[11] H. Al-Humaidi, F.H. Tan, Construction safety in Kuwait, Journal of Performance of Constructed Facilities, 24(1) (2010) 70-77.
[12] D. Fang, C. Wu, H. Wu, Impact of the supervisor on worker safety behavior in construction projects, Journal of management in engineering, 31(6) (2015) 04015001.
[13] D. Fang, H. Wu, Development of a Safety Culture Interaction (SCI) model for construction projects, Safety science, 57 (2013) 138-149.
[14] P.H. Mohseni, A.A. Farshad, R. Mirkazemi, R.J. Orak, Assessment of the living and workplace health and safety conditions of site-resident construction workers in Tehran, Iran, International journal of occupational safety and ergonomics, 21(4) (2015) 568-573.
[15] J. Wanberg, C. Harper, M.R. Hallowell, S. Rajendran, Relationship between construction safety and quality performance, Journal of construction engineering and management, 139(10) (2013) 04013003.
[16] N. Venkataraman, Safety performance factor, J. Occup. Saf. Ergon,  (2008) 327–331.
[17] A. Hasan, K.N. Jha, Safety incentive and penalty provisions in Indian construction projects and their impact on safety performance, International journal of injury control and safety promotion, 20(1) (2013) 3-12.
[18] M.R. Hallowell, Risk-based framework for safety investment in construction organizations, Journal of Construction Engineering and Management, 137(8) (2011) 592-599.
[19] K.W. Wong, P.C. Chan, K.K. Lo, Factors affecting the safety performance of contractors and construction sites, in:  second international conference of CIB working commission W99second international conference of CIB working commission W99, Honolulu/Hawaii, 1999, pp. 19-23.
[20] J. Reason, Achieving a safe culture: theory and practice, Work & stress, 12(3) (1998) 293-306.
[21] T. Mofrad, JasemKazemi, R. Tahe, Evaluation of maturity and evolution of safety, health and environmental culture using HSE culture ladder model  )in Persian )  (2016).
[22] B.S. Group, Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001), in, 2007.
[23] A. Seabrook Kathy, One process, one world, 2012.
[24] T. Chinda, S. Mohamed, Structural equation model of construction safety culture, Engineering, Construction and Architectural Management,  (2008).
[25] M.S. Patankar, E.J. Sabin, The safety culture perspective, in:  Human factors in aviation, Elsevier, 2010, pp. 95-122.
[26] T. Aksorn, B.H. Hadikusumo, Critical success factors influencing safety program performance in Thai construction projects, Safety science, 46(4) (2008) 709-727.
[27] A. Enshassi, R.M. Choudhry, P.E. Mayer, Y. Shoman, Safety performance of subcontractors in the Palestinian construction industry, Journal of Construction in Developing Countries, 13(1) (2008).
[28] M. Kartikawati, Z. Djunaidi, Analysis of safety culture maturity level in construction at PT. MK gelora bung karno main stadium renovation project, KnE Life Sciences,  (2018) 348–360-348–360.
[29] A.A. Karakhan, S. Rajendran, J. Gambatese, C. Nnaji, Measuring and evaluating safety maturity of construction contractors: Multicriteria decision-making approach, Journal of Construction Engineering and Management, 144(7) (2018) 04018054.
[30] Q. Xie, G. Yang, Y. Huang, Y. Sun, How does the flow of construction workers affect safety culture?, in:  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing, 2019, pp. 062048.
[31] D. Fang, Y. Huang, H. Guo, H.W. Lim, LCB approach for construction safety, Safety science, 128 (2020) 104761.
[32] A. Singh, S.C. Misra, Safety performance & evaluation framework in Indian construction industry, Safety science, 134 (2021) 105023.
[33] A. Mohammadi, M. Tavakolan, Identifying safety archetypes of construction workers using system dynamics and content analysis, Safety science, 129 (2020) 104831.
[34] C. Nnaji, J. Gambatese, A. Karakhan, R. Osei-Kyei, Development and application of safety technology adoption decision-making tool, Journal of Construction Engineering and Management, 146(4) (2020) 04020028.
[35] S. Han, F. Saba, S. Lee, Y. Mohamed, F. Peña-Mora, Toward an understanding of the impact of production pressure on safety performance in construction operations, Accident analysis & prevention, 68 (2014) 106-116.
[36] B.H. Guo, T.W. Yiu, V.A. González, Identifying behaviour patterns of construction safety using system archetypes, Accident Analysis & Prevention, 80 (2015) 125-141.
[37] Y. Feng, Mathematical models for determining the minimum level of voluntary safety investments for building projects, Journal of Construction Engineering and Management, 141(7) (2015) 04015015.
[38] R.M. Choudhry, Achieving safety and productivity in construction projects, Journal of Civil Engineering and Management, 23(2) (2017) 311-318.
[39] D. Oswald, H. Lingard, Development of a frontline H&S leadership maturity model in the construction industry, Safety science, 118 (2019) 674-686.