تحلیل عوامل موثر بر توسعه مدل بلوغ ایمنی پیمانکاران در پروژه های ساخت با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

اجرای پروژه های ساخت با وجود آیین‌نامه‌های مربوط به ایمنی همواره با مخاطراتی غیرقابل جبران شامل حوادث جانی و مالی برای منابع انسانی و پروژه همراه است، این رویدادها بر موازنه هزینه، زمان و کیفیت پروژه ها تأثیر نامطلوب می‌گذارند. بنابراین وجود نظام مدیریت ایمنی می تواند نقش مؤثری در بهبود فرآیند مدیریت پروژه ایفاد کند. این پژوهش شامل شناسایی و ارزیابی مهم‌ترین سطوح و معیارهای ایمنی در پروژه های ساخت، ارزیابی و توسعه یک مدل بلوغ مدیریت ایمنی در کارگاه ها بر مبنای یک مطالعه موردی، تحلیل آماری داده‌های حاصل از پرسش‌نامه و همچنین به کارگیری روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی مبتنی بر تلفیق تکنیک های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی اولویت‌ها از طریق تشابه به راه حل ایده‌آل و آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری، است. بر اساس نتیجه پژوهش، دوازده معیار مهم ایمنی با توجه به وزن‌دهی انجام شده شناسایی و رتبه‌بندی شدند وسپس از بین سه پروژه مورد بررسی، یکی از آن‌ها به عنوان نزدیکترین پروژه به راه‌حل ایده‌آل انتخاب شد و در پایان مؤثرترین معیارها طبق اولویت بندی در چهار رکن اصلی پروژه که شامل رهبری و مدیریت سازمان پروژه، شرکا و ذینفعان پروژه، پرسنل کلیدی و کارکنان پروژه، سیاست ها و استراتژی‌ها، می‌باشد، مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Development of Contractor's Safety Maturity Model in Construction Projects Using a Hybrid Multi-Criteria Decision Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Banar 1
  • Ramin Ansari 2
  • Mahdi Mahdikhani 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International Univ., Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Execution of construction projects despite safety regulations, there are always irreparable risks, including physical and financial accidents for human resources and the project, these events adversely affect the balance of cost, time and quality of projects. Therefore, the existence of safety management system can play an effective role in improving the project management process. This research includes identifying and evaluating the most important levels and safety criteria in construction projects, evaluating and developing a safety management maturity model in workshops based on a case study, statistical analysis of the data obtained from the questionnaire and applying the combined multi-criteria decision making method. It is based on combining Analytical Hierarchy Process techniques, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution and Decision Making Trial and Evaluation. Based on the results of the study, twelve important safety criteria were identified and ranked according to the weighting performed and then among the three projects studied, one of them was selected as the project closest to the ideal solution and at the end, the most effective criteria were prioritized in four pillars. The main project, which includes the leadership and management of the project organization, project partners and stakeholders, key personnel and project staff, policies and strategies, was identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • Projects Management
  • Safety
  • maturity model method of Multi-Criteria
  • Decision Making (MCDM)