ارائه روش برآورد هزینه‌های چرخه عمر ساختمان در مرحله طراحی مفهومی بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از فهرست‌بهای ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هزینه‌های در بازه چرخه عمر ساختمان با عنوان هزینه‌های چرخه عمر آن شناخته می‌شوند. در روند طراحی یک ساختمان استفاده از شاخص هزینه اولیه کمتر برای انتخاب یک گزینه از بین گزینه‌های با عملکرد یکسان، ً به انتخابی بهینه از نظر اقتصادی منجر نشود. لذا امروزه طراحان ساختمان و سرمایه گذاران برای ممکن است صرفا انتخاب گزینه مقرون به صرفه نیازمند چارچوبی برای تخمین هزینه‌های چرخه عمر در مراحل اولیه طراحی می‌باشند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه چارچوبی برای برآورد هزینه‌های چرخه عمر در فازهای اولیه طراحی ساختمان بر پایه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از بانک اطلاعات هزینه‌ای فهرست بهای ایران است. برای این منظور هزینه‌های چرخه عمر یک ساختمان شامل هزینه‌های اولیه (هزینه تهیه و نصب و هزینه حمل)، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، هزینه‌های ناشی از بهره‌برداری (مصرف انرژی) و ارزش پسماند در انتهای عمر مفید ساختمان در برآورد هزینه‌های چرخه عمر آن در نظر گرفته شده است. کاربرد چارچوب ارائه شده برای طراحی یک ساختمان مسکونی در شهر تهران مورد سنجش و تأیید قرار گرفت و نتایج نشان داد با افزایش 75 درصدی هزینه های اولیه ، هزینه های سالانه بهره برداری آن به مقدار 54 درصد و مجموع هزینه‌های چرخه عمر پس از 18 سال به میزان 8 درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب طراحان ساختمان می‌توانند در مراحل اولیه طراحی، هزینه‌های چرخه عمر ساختمان را برآورد نمایند و طراحی ساختمان را بهبود بخشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

BIM-based approach for Estimating life cycle costs of building in conceptual design phase using Iran’s national price list

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Hamedi Rad 2
  • ali akbar shirzadi javid 3
2 MSc student, Department of Civil Engineering, Iran university of science and technology
3 assistant professor, school of civil engineering, iran university of science and technology
چکیده [English]

All costs within the life cycle of a building are known as its life-cycle costs. In the design process of a building, the use of a lower initial cost index to select an option among others with similar performance may not lead to an economically optimal choice during the lifecycle. Hence today, building designers and investors require a tool to estimate life cycle costs at the conceptual design phase to elect an economically efficient option. The purpose of this study is to provide a framework to estimate life cycle costs of a building at the conceptual design phase based on Building Information Modeling (BIM). For this purpose, the costs of the building’s life cycle, including initial costs (cost of supply and installation based on Iran’s national price list and shipping costs), repair and maintenance costs, operating costs (energy consumption) and salvage value at the end of the building’s useful life are regarded in the estimation of its life cycle costs. The application of the proposed framework was then evaluated and approved for designing a residential building in Tehran. The application of the proposed framework for designing a residential building in Tehran was assessed and validated on two models, and the results showed that by increasing the initial costs in the second model by 75%, its annual operating costs decreased by 54% and total life cycle costs have dropped by 8% after 18 years. In this way, building designers can estimate the life-cycle costs of a building at the incipient stages of design and improve its design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle Cost (LCC)
  • Building Information Modeling (BIM)
  • onceptual design phase
  • Iran
[1]V.R. Reddy, M. Kurian, R. Ardakanian, Life-cycle cost approach for management of environmental resources, Springer, Cham, 2015.
[2]ASTM, ASTM E13 - 917: Standard practice for measuring life-cycle costs of buildings and building systems, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013.
[3]I. Kovacic, V. Zoller, Building life cycle optimization tools for early design phases, Energy, 419-409 (2015) 92.
[4]U. Bogenstätter, Prediction and optimization of life-cycle costs in early design, Building Research & Information, 386-376 (2010) (6-5)28.
[5]G. Han, J. Srebric, E. Enache-Pommer, Variability of optimal solutions for building components based on comprehensive life cycle cost analysis, Energy and Buildings, 231-223 (2014) 79.
[6]H. Islam, M. Jollands, S. Setunge, Life cycle assessment and life cycle cost implication of residential buildings—A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42 140-129 (2015).
[7]Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB eV [in German]. 2018; Available from: https://www.dgnb.de/de.
[8]B.a.C. Federal Ministry of the Interior. Bundesministerium für Verkehr Bau und Stadtentwicklung Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB): Büro und Verwaltungsgebcaude [in German]. 2013; Available from: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de.
[9]B.a.C. Federal Ministry of the Interior. Assessment System for Sustainable Building (BNB)-  Making Sustainability Measurable [in German]. 2015; Available from: https:// www.bnb-nachhaltigesbauen.de/en/assessment-system/.
[11]LEGEP -Die Software für Lebenszyklusplanung e Weka Media [in German]. 2015; Available from: https://www.weka-bausoftware.de/legep.
[12]sirAdos-Baudaten [in German]. 2015; Available from: https://www.sirados.de.
[13]Informationsportal Nachhaltiges Bauen: Baustoff- und Gebäudedaten - Ökobau.dat [in German]. 2018; Available from:          https://www.nachhaltigesbauen.de/de/baustoffund-gebaeudedaten/oekobaudat.html.
[14]VDI - Verein Deutscher Ingenieure e.V., VDI Guideline - VDI -1/2067Economic efficiency of building installations; Fundamentals and economic calculation. United Kingdom, 2012.
[15]L. Wang, W. Shen, H. Xie, J. Neelamkavil, A. Pardasani, Collaborative conceptual design—state of the art and future trends, Computer-Aided Design, 996-981 (2002) (13)34.
[16]F. Jalaei, A. Jrade, Integrating building information modeling (BIM) and LEED system at the conceptual design stage of sustainable buildings, Sustainable Cities and Society, 107-95 (2015) 18.
[17]R. Vanlande, C. Nicolle, C. Cruz, IFC and building lifecycle management, Automation in Construction, (1)18 78-70 (2008).
[18]Z. Ma, Z. Wei, X. Zhang, Semi-automatic and specification-compliant cost estimation for tendering of building projects based on IFC data of design model, Automation in Construction, 135-126 (2013) 30.
[19]D. Forgues, I. Iordanova, F. Valdivesio, S. Staub-French, Rethinking the Cost Estimating Process through 5D BIM: A Case Study.  Construction Research Congress 2012:Construction Challenges in a Flat World, 2012, pp. 786-778.
[20]P.A. Zhao, C.C. Wang, A Comparison of Using Traditional Cost Estimating Software and BIM for Construction Cost Control. Y. Wang, H. Ye, G.Q.P. Shen, Y. Bai (Eds.) International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM), Kunming, China, 2014, pp. 264-256.
[21]P. Smith, BIM & the 5D Project Cost Manager, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 484-475 (2014) 119.
[22]E. Plebankiewicz, K. Zima, M. Skibniewski, Analysis of the First Polish BIM-Based Cost Estimation Application, Procedia Engineering, 414-405 (2015) 123.
[23]C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks, K. Liston, BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
[24]K. Afsari, C. M. Eastman, A comparison of construction classification systems used for classifying building product models.  52nd Annual International Conference of the Associated Schools of Construction, Brigham Young University, Provo, Utah, 2016.
[25]Understanding the use of the UniqueId. 2018; Available from: https://forums.autodesk.com/t5/revitapi-forum/understanding-the-use-of-the-uniqueid/ td-p/5474167.
[26]Building Energy Software Tools. 2018; Available from: https://www.buildingenergysoftwaretools.com/.
[27]Green Building Studio. Available from: https://gbs.autodesk.com/GBS.
[28]British Standards Institution, BS -3811:1984Glossary of maintenance management terms in terotechnology British Standards Institution, 1974.
[29]ISO, ISO 1:2011-15686: Buildings and constructed assets-Service life planning- Part 1: General principles and framework, The International Organization for Standardization, 2011.
[30]I. Flores-Colen, J. de Brito, V. Freitas, Discussion of criteria for prioritization of predictive maintenance of building façades: Survey of 30 experts, Journal of Performance of Constructed Facilities, 344-337 (2010) (4)24.
[31]R.D. Palmer, Maintenance Planning and Scheduling Handbook, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 2004.
[32]B.H. Hertlein, Predictive maintenance - what should be in a condition database, in: M.A. Lacasseand, D.J. Vanier (Eds.) Durability of Building Materials and Components, Institute for Research in Construction, Ottawa ON, Canada, 1999, pp. 1212-1203.
[33]G. Morcous, Z. Lounis, Maintenance optimization of infrastructure networks using genetic algorithms, Automation in Construction, 142-129 (2005) (1)14.
[34]A. Straub, Using a condition‐dependent approach to maintenance to control costs and performances, Journal
of Facilities Management, 395-380 (2002) (4)1.
[35]O.S.D. Alshamrani, Evaluation of School Buildings Using Sustainability Measures and Life-Cycle Costing Technique [dissertation], Concordia University, Montréal, Québec, Canada, 2012.
[36]R. Dehghani, A. Gorgin Karaji, Factors affecting the life duration of a building in Iran: Challenges and solutions [in Persian].  The First National Conference on the Future of Engineering and Technology, Tehran, Iran, 2016.
[37]H. Poodineh, Z. Rakhshina, M. Poodineh, F. Assadollahzadeh, Examining the reasons for reducing the life of buildings in Iran and providing executive solutions [in Persian].  National Conference on Applied Civil Engineering and New Achievements, Karaj, Iran, 2013.
[38]Facility Management-RSMeans Reference Books. 2018; Available from: https://www.rsmeans.com/products/ books/reference-books/facilities-management.aspx.
[39]S. Fuller. Life-cycle cost analysis (LCCA)-National Institute of Standards and Technology (NIST). 2016 [updated September 2016 ,19]; Available from: https:// www.wbdg.org/resources/life-cycle-cost-analysis-lcca.
[40]Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Inflation and price index for consumer goods and services [in Persian]. 2019; Available from: https://www.cbi.ir/ Inflation/Inflation_FA.aspx.
[41]Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Bank interest rates [in Persian]. 2019; Available from: https:// www.cbi.ir/simplelist/1515.aspx.
[42]J. Irizarry, E.P. Karan, F. Jalaei, Integrating BIM and GIS to improve the visual monitoring of construction supply chain management, Automation in Construction, 31   254-241 (2013) .
[43]J.L. LaSalle, Green Building–Nachhaltigkeit und Bestanderhalt in der Immobilienwirtschaft  [in German], 2008.