تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، تهران

چکیده

مهم‌ترین شاخص موفقیت یک پروژه علاوه بر مقرون ب‌صرفه بودن، اتمام آن در زمان پیش‌بینی شده‌است. در پروژه‌هایی مانند متروسازی، سدسازی و غیره، تاخیر در اجرای پروژه موجب بروز مشکلات گسترده در سطوح اقتصادی، اجتماعی و گاهی سیاسی در کشور خواهد شد. جهت جلوگیری یا کاهش تاخیرات در اجرای پروژه‌های عمرانی، نیاز به برنامه‌ریزی در زمینه بهینه­سازی زمان کاملا احساس می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاخیر در احداث متروی کرج می‌باشد که در این راستا، علل تاخیرات پروژه شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. درگام نخست با بررسی مستندات پروژه، پرسش‌نامه‌ای طراحی شده‌است و با تکمیل آن توسط مجموعه‌ای از متخصصین (کارشناسان فنی کارفرما،پیمانکار و مشاور متروی کرج)، عوامل تاخیر در احداث متروی کرج، شناسایی شده‌اند. پرسش‌نامه مورد استفاده دارای 50 سوال در قالب 5 دسته اصلی است که شامل عوامل تاخیر مربوط به کارفرما، مشاور، پیمانکار، عوامل محیطی و شرایط جوی و تاخیر مربوط به عوامل غیرقابل کنترل می‌باشد. در مرحله بعد این عوامل، با بکارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی شده‌اند. در انتها با استفاده از منطق فازی روشی برای تخمین میزان تاخیر پروژه‌ها ارائه شده‌است که بر اساس آن یک مدیر پروژه می‌تواند با بهره‌گیری از نظر متخصصین، از میزان پیشرفت پروژه خود مطلع گردیده و اقدامات لازم جهت بهره‌برداری سریع‌تر از آن را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Delay Determination of Subway Construction Project by Fuzzy MCDM (Case Study, Karaj Subway)

نویسندگان [English]

  • H. Mosalman Yazdi
  • M.R. Mosalman Yazdi
  • E. Mohammadi
Civil Engineering Department, Maybod Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The most important indicator of a project’s success is not only it should be cost-effective, but also it should be ended on the predicted time. In some projects like constructing subways, dams and so on, delay in construction causes big problems in financial, social or political levels in the countries. To reduce or eliminate delays in construction projects, time optimization should be planned. The main goal of this project is to study the time delay in construction of Karaj subway. In this regard the reasons are recognized and evaluated. In the first step, by reviewing project documents and designing a questionnaire which was completed by a set of experts, factors of delay in constructing Karaj subway were recognized. In the next step, by using multi-criteria decision-making methods, these factors were phased out, weighted and prioritized. At the end, by using Fuzzy logic and to estimate the delay of projects, a method was provided that according to it the project manager can use experts’ ideas and recognizes how much this project has progress and do necessary actions to have a more rapid exploitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delay
  • Fuzzy Logic
  • Subway
  • MCDM
  • Construction Management
[1] S.A. Assaf, S. Al-Hejji, Causes of delay in large construction projects, International journal of project management, 24(4) (2006) 349-357.
[2] R.F. Aziz, Ranking of delay factors in construction projects after Egyptian revolution, Alexandria Engineering Journal, 52(3) (2013) 387-406.
[3] M. Sambasivan, Y.W. Soon, Causes and effects of delays in Malaysian construction industry, International Journal of project management, 25(5) (2007) 517-526.
[4] M.F. Nagata, W.A. Manginelli, J.S. Lowe, T.J. Trauner, Chapter Eighteen - Delays and the Contract, in: Construction Delays (Third Edition), Butterworth-Heinemann, 2018, pp. 355-385.
[5] N. Hamzah, M. Khoiry, I. Arshad, N.M. Tawil, A.C. Ani, Cause of construction delay-Theoretical framework, Procedia Engineering, 20 (2011) 490-495.
[6] M.F. Nagata, W.A. Manginelli, J.S. Lowe, T.J. Trauner, Chapter Four - Types of Construction Delays, in: Construction Delays (Third Edition), Butterworth-Heinemann, 2018, pp. 73-82.
[7] A.H. Al-Momani, Construction delay: a quantitative analysis, International journal of project management, 18(1) (2000) 51-59.
[8] D.W. Chan, M.M. Kumaraswamy, Compressing construction durations: lessons learned from Hong Kong building projects, International journal of project management, 20(1) (2002) 23-35.
[9] G. Sweis, R. Sweis, A.A. Hammad, A. Shboul, Delays in construction projects: The case of Jordan, International Journal of Project Management, 26(6) (2008) 665-674.
[10] W.e. Alaghbari, M. Razali A. Kadir, A. Salim, Ernawati, The significant factors causing delay of building construction projects in Malaysia, Engineering, Construction and Architectural Management, 14(2) (2007) 192-206.
[11] O. Durán, J. Aguilo, Computer-aided machine-tool selection based on a Fuzzy-AHP approach, Expert systems with Applications, 34(3) (2008) 1787-1794.
[12] D. Arditi, S. Nayak, A. Damci, Effect of organizational culture on delay in construction, International Journal of Project Management, 35(2) (2017) 136-147.
[13] R.F. Aziz, A.A. Abdel-Hakam, Exploring delay causes of road construction projects in Egypt, Alexandria Engineering Journal, 55(2) (2016) 1515-1539.
[14] M. Celik, I.D. Er, A.F. Ozok, Application of fuzzy extended AHP methodology on shipping registry selection: The case of Turkish maritime industry, Expert Systems with Applications, 36(1) (2009) 190-198.
[15] H.M. Yazdi, Implementing designer’s preferences using fuzzy logic and Genetic Algorithm in structural optimization, International Journal of Steel Structures, 16(3) (2016) 987-995.
[16] L. Wang, J. Chu, J. Wu, Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process, International journal of production economics, 107(1) (2007) 151-163.
[17] B. Nepal, O.P. Yadav, A. Murat, A fuzzy-AHP approach to prioritization of CS attributes in target planning for automotive product development, Expert Systems with Applications, 37(10) (2010) 6775-6786.
[18] H.-S. Shih, H.-J. Shyur, E.S. Lee, An extension of TOPSIS for group decision making, Mathematical and Computer Modelling, 45(7-8) (2007) 801-813.
[19] I. Pm, A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), in: Project Management Institute, (2000).
[20] S.-J. Chen, C.-L. Hwang, Fuzzy multiple attribute decision making methods, in: Fuzzy multiple attribute decision making, Springer, (1992) 289-486.
[21] M. Cerami, F. Esteva, À. García-Cerdaña, On the relationship between fuzzy description logics and many-valued modal logics, International Journal of Approximate Reasoning, 93 (2018) 372-394.
[22] Deputy of supervision and assesment of projects, Supervison report of national construction porjects of year 2007, Deputy of Management and Planning Organization of Iran, (2007).