شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی سبز مبتنی بر تلفیق روش های FDEMATEL) و :(FANP (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری بهشر

چکیده

ساختمان سبز روندی است که با محیط زیست و حفظ منابع طبیعی درطول چرخه عمر ساختمان سازگار می باشد. وجود ریسک در پروژه های ساختمانی سبز موجب کاهش دقت در تخمین مناسب اهداف پروژه شده و از کارآیی پروژه های ساختمانی سبز می کاهد. بنابراین شناسایی و اولویت بندی ریسک می تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه های ساختمانی سبز داشته باشد. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص های ریسک های پروژه های ساختمانی سبز، شاخص های ریسک های پروژه های ساختمانی سبز اولویت بندی شدند . بدین منظور در گام اول به شناسایی و غربال شاخص ها از دیدگاه کارشناسان پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از تکنیک دلفی فازی پرداخته شد، و در ادامه روش نوینی به کمک ترکیب نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای و تکنیک دیمتل در شرایط فازی( F. DEMATEL) برای رتبه بندی و ارزیابی روابط علی و معلول بین عوامل به کار برده شده است، و در نهایت اولویت بندی نهایی شاخص های ریسک های پروژه های ساختمانی سبز، با لحاظ نتایج گام های اولیه و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی و تکنیک دیمتل در نرم افزار super decision صورت گرفته است. نتایج در پژوهش حاضر نشان می دهد که ریسک های مربوط به کیفیت بد مواد و نامناسب بودن تجهیزات اهمیت بالایی برخوردار هستند و نداشتن مقیاس برای هزینه فعالیت ها دارای کم ترین اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization the Risks of Green Building Projects Based on the Combination of FANP and FDEMATEL: (Case study: Savadkooh County)

نویسندگان [English]

 • Javad Ghaobadi 1
 • Javad Rezaeian 1
 • Mostafa Haji Aghaei Keshteli 2
1 Department of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
2 Department of Industrial Engineering, University of Science and Technolgy of Mazandarn
چکیده [English]

Green buildings are consistent objects which consider environment issues and natural resources throughout their life cycle. The risks on green construction projects reduce the accuracy of the estimation of the projects objectives and reduce the efficiency of green building projects. Therefore, identification and prioritization of risks can play a significant role in the success of green construction projects. In this research, a comprehensive model of all criteria and indicators of the risks for green construction projects are presentedAt first step, the indicators have been evaluated and ranked first by fuzzy Delphi technique by the identification and verification experts, and then by combining the results of the network analysis process and the DEMATEL technique in fuzzy conditions. Finally, the final ranking of the indicators is done according to the results obtained in the super decision software. in fuzzy conditions to rank and evaluate the causal relationships between the factors and ultimately final prioritizing green building risk indicators have been done in terms of the results of the initial steps using the fuzzy Analysis Network Process FANP and DEMATEL technique. The results of the research showed that the risks associated with poor quality of materials and inappropriate equipment are very important and the lack of scale for the cost of activities has the least importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Management
 • Project Risk
 • Green Building Projects
 • Fuzzy ANP
 • Fuzzy DEMATEL
 1. Dinarwandi, M., et al., Management Health, Safety and Envi- ronment in Urban Parks (Case Study: District 6 of Tehran Mu- nicipality). Environmental, 2013. 39(3): p. 75-90. (In Persian)
 2. Kalantar, S., A. Esmaeili, and M. Rafiee, Quality Review of Green Building Standards. First National Conference on Green Building, 2013. (In Persian)
 3. SadatiSeyedMahallah, E., Green Building - How to Build Green Building in Iran. Second Conference on Environmental Planning and Management; Clean Energy Expansion, 2012. (In Persian)
 4. Institute, P.M., Project Management Body of Knowledge. 3rd ed. 2004: Project Management Institute.
 5. Nazari, A., E. Forsatkar, and K. Behrad, Project risk manage- ment. 2008: Presidency, Vice President of Strategic Planning and Supervision, Academic Records Center, Museum & Publication. (In Persian)
 6. Nazari, A. and M. Jabari, Project Risk Identification with Risk Fracture Structure Design Approach, Case Study: Project-Based Industrial Organization. International Journal of Industrial Engi- neering and Production Management, 2015. 26(1). (In Persian)
 7. Lee, E., Y. Park, and J.G. Shin, Large engineering project risk management using a Bayesian belief network. Expert Systems with Applications, 2009. 36(3): p. 5880-5887.
 8. Ardeshir, A., et al., Green Building Design with the Purpose of Saving and Optimizing Energy Consumption. First Conference on Electrical and Computer Engineering in the North, 2014. (In Persian)

 9. ASL, Y.F., Identifying and Prioritizing the Risks to Green Building Projects using ANP. Second National Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Environment, 2014. (In Persian)

 10. Yang, R.J. and P.X. Zou, Stakeholder-associated risks and their interactions in complex green building projects: A social network model. Building and Environment, 2014. 73: p. 208-222.

 11. Nejad, R.G., Risk of Green Building Projects (Especially Safety Risks and Stakeholders). Fourth International Congress on Urban Development and Development, 2016. (In Persian)

 12. Akbari, S., S.M.J. Hosseini, and A.S. Asl, Prioritizing Safety Risks for Green Buildings Using the LEED Standard. First Na- tional Conference on Civil Engineering and Sustainable Devel- opment of Iran, 2014. (In Persian)

 13. Zhai, X., et al., Solar integrated energy system for a green building. Energy and buildings, 2007. 39(8): p. 985-993.

 14. Paul, W.L. and P.A. Taylor, A comparison of occupant com fort and satisfaction between a green building and a conventional building. Building and Environment, 2008. 43(11): p. 1858-1870.

 15. Ferrante, A. and G. Mihalakakou, The influence of water, green and selected passive techniques on the rehabilitation of his- torical industrial buildings in urban areas. Solar Energy, 2001. 70(3): p. 245-253.

 16. Habibi, A., S. Izadbar, and A. Sarafrazi, Fuzzy Multi-criteria Decision Making. 2014: Katib Gil Publishing. (In Persian)

 17. Kunadhamraks, P. and S. Hanaoka, Evaluating the logistics performance of intermodal transportation in Thailand. Asia Pa- cific Journal of Marketing and Logistics, 2008. 20(3): p. 323-342.

 18. Bojadziev, G. and M. Bojadziev, Fuzzy logic for business, finance, and management. Vol. 23. 2007.

 19. Lee, A.H., W.-C. Chen, and C.-J. Chang, A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan. Expert systems with ap- plications, 2008. 34(1): p. 96-107.

 20. Hodesh, M.M., Optimal Location of Uncentricated Power Plants in Yazd Province Using FANP Fuzzy Network Analysis, in Industrial Engineering - Economic and Social Systems. 2009, Mazandaran University of Science and Technology. (In Persian)

 21. Mehregan, M.R., Advanced Operational Research. 2016:Academic Edition. (In Persian)

 22. Khaksar, M., R. Shafei, and B.A. VeSi, Building of risk sourc- es in construction projects and their management. Productivity Management, 2009. 2(4): p. 139-160. (In Persian)

 23.  Etminanmoghaddam, F., Analysis of the Building of common risks in construction projects. Second Project Management Con- ference, 2005. (In Persian)

 24.  Aminzadeh, R. and A.M. Mahani, Building and Prioritization of Effective Risks in Construction Projects and their Causes. Sec- ond International Conference on Engineering, Science and Tech- nology, 2015. (In Persian)

 25. Taghizadeh, M., J.B. Sofi, and M.M. Afshar, Identifying and Prioritizing the Risks of Technology Collaboration Projects (Bio- technology). Emplate Management Technology Development, 2014. 2(3): p. 9-33. (In Persian)

 26. Zebardast, E., Application of Analytical Hierarchy Process in Urban and Regional Planning. Journal of Architecture & Urban Development -Beautiful arts, 2010. 2(41): p. 79-90. (In Persian)

 27. Sadeghi, S. and N. Sadeghi, Green Building and Opti- mizing Energy Consumption. The First Regional Conference on Civil Engineering and Architecture, 2011. (In Persian)

 28.