دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1217-1650