پاسخ لرزه ای ساختمان های بتن‌آرمه با سیستم دوگانه و پایه جداسازی‌شده در ساختگاه نزدیک به گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

در ساختمان‌های بتن‌آرمه بلندمرتبه استفاده از سیستم‌های جداساز می‌تواند منجر به افزایش پاسخ سازه شود که برای کنترل این مسئله افزایش سختی ساختمان با استفاده از سیستم‌های باربر جانبی مانند دیوار برشی پیشنهاد می‌شود. در مطالعه حاضر، به مقایسه پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های بتن‌آرمه دوگانه با پای ثابت و جداسازی شده با جداساز لاستیکی-سربی تحت رکوردهای حوزه نزدیک با استفاده از روش‌ تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مطابق با ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800 و آیین‌نامه ASCE/SEI 7-16 پرداخته شده است. به این منظور ساختمان‌های بتن‌آرمه 10، 15 و 20 طبقه که دارای سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه همراه با دیوار برشی ویژه بوده و نیز در پلان مشابه و منظم هستند، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده‌اند. سازه 20 طبقه به عنوان سازه بلند در این مطالعه در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که پاسخ ساختمان‌های جداسازی شده شامل میانگین، میانه و صدک‌های 16% و 84% دریفت و شتاب طبقات و همچنین میانگین و بیشینه برش پایه کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به ساختمان با پای ثابت بر اساس هر دو آیین‌نامه داشته است. نتایج دلالت بر آن دارند که در سازه‌های جداسازی شده نسبت به سازه‌های با پای ثابت، بر اساس آیین‌نامه ASCE نسبت به استاندارد 2800، دریفت حداکثر در سازه‌ها 23% کاهش بیشتر و شتاب و برش پایه میانگین 11% کاهش بیشتری نشان داده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق می‌تواند مبنای توسعه ضوابط استاندارد 2800 برای بررسی پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های بتن‌آرمه جداسازی شده واقع شده در ساختگاه نزدیک به گسل باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Response of Base-isolated Dual-system Reinforced Concrete Buildings at a Near-fault Site

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Seify Asghshahr 1
  • Saeid Rafiei 2
1 Assistant Professor Department of Civil Engineering Azarbaijan Shahid Madani University
2 Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

In high-rise reinforced concrete buildings, using base-isolating systems can increase the response of the structure. To overcome this problem, it is suggested to increase the stiffness of the building by utilizing lateral load-bearing systems such as shear walls. In the present study, the seismic response of fixed-base and lead-rubber bearing isolated dual-system reinforced concrete buildings has been compared using nonlinear time history analysis procedure according to the 2800 V4 standard and ASCE/SEI7-16 code provisions. For this purpose, 10, 15, and 20-story reinforced concrete buildings, in a similar and regular plan, with special moment frame and shear wall dual systems have been selected as a case study. A 20-story building has been considered as a tall building in this study. Results show that the response of the base-isolated structures including the mean, median, and 16% and 84% percentiles of drift ratio, floor acceleration, and base shear has a significant decrease compared to the fixed-base buildings according to the above-mentioned code provisions. Results indicate that base-isolated buildings with respect to fixe-based buildings, based on the ASCE / SEI 7-16 code compared with the 2800 V4 standard, maximum drift in the structures has a 23% more decrease and mean acceleration and base shear have an 11% more decrease. The results obtained in this study can be the basis for the development of the 2800 standard provisions to investigate the seismic response of base-isolated reinforced concrete structures at a near-fault site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual-system Reinforced Concrete Buildings
  • Near-Field Earthquake
  • Lead-Rubber Bearing Isolator
  • 2800 Standard V4
  • ASCE/SEI 7-16 Code