دوره و شماره: دوره 54، شماره 6، شهریور 1401 
بررسی عملکرد بلوک سبک هوادار اتوکلاو شده حاوی نانوگرافن

صفحه 4-4

10.22060/ceej.2021.19950.7299

فاضل صدیقی؛ قاسم پاچیده؛ سیده بهنوش سلیم بهرامی؛ فردوس احمدی؛ سید جمال الدین موسوی مشهدی