دوره و شماره: دوره 54، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4053-4432