دوره و شماره: دوره 54، شماره 5، مرداد 1401 

مقاله پژوهشی

مقاوم سازی فشاری ستون فولادی دایروی با خوردگی موضعی توسط ‌CFRP

صفحه 10-10

10.22060/ceej.2021.19919.7290

امید یوسفی؛ امیراحمد هدایت؛ کامبیز نرماشیری؛ علی کاربخش