ارزیابی عملکرد یک ستون بتن مسلح در برابر بار انفجار با استفاده از روش تحلیل انفجاری نموی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

برای جامعه­ ی­ مدرن به منظور محافظت و امنیت شهروندان خود، طراحی ایمن سازه ­ها در برابر بارهای انفجار از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. از آنجا که اعتبارسنجی و بهینه‌سازی­ سازه ­های محافظ در برابر بارهای انفجار با استفاده از تست­ های تجربی در مقیاس واقعی، یک چالش  به حساب می ­آید. لذا بایستی از ابزارهای عددی پیشرفته مانند روش المان ­محدود، حجم محدود و تفاضل محدود در این خصوص استفاده نمود. در این مطالعه، هدف ارزیابی عملکرد یک ستون بتن مسلح با استفاده از روش آماری تحلیل انفجاری نموی که الهام گرفته از روش تحلیل دینامیکی نموی است، می­ باشد. به منظور رسیدن به این هدف یک ستون بتنی در نرم‌افزار AUTODYN در فواصل مختلف به صورت افزایشی در معرض بار انفجار­ نیم­کره در سطح زمین به صورت شبیه ­سازی روش همبستگی ­اویلری-لاگرانژی قرار می­ گیرد. سپس با انتخاب شاخص مناسب خرابی و حدود عملکرد چرخش تکیه ­گاهی اعضای فشاری بر اساس مبحث 21 از مجموعه مقررات ملی ایران و ASCE/SEI 59-11 نمودار­های IEA ترسیم و خلاصه­ سازی می­ شوند. در پایان، منحنی شکنندگی و نمودارهای فشار-ضربه برای سازه ستون به منظور تعیین سطح عملکرد از تحلیلIEA  به دست می­آید. نتایج نشان می­ دهد احتمال فراگذشت از حالت حدی  درج (میزان خرابی کم) برای مقیاس شدت برابر با یک (1=IM=1⁄Z) به طور تقریبی برابر 80%، برای حالت حدی  (خرابی متوسط) حدود 60% و حالت خرابی زیاد  %40 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Performance of a Reinforced Concrete Column Subjected to Explosion Using Incremental Explosive Analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Seifinia 1
  • Mohammad Reza Mohammadizadeh 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, University of Hormozgan
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, University of Hormozgan
چکیده [English]

To protect citizens and infrastructures in modern society, the safe design of structures against accidental explosion is a particular importance. In this study, the aim is to evaluate the performance of a reinforced concrete column using incremental explosive analysis (IEA), which is inspired by the method of incremental dynamic analysis. In order to achieve this goal, the concrete moment frame is designed for dead, live, and earthquake loads based on Iranian national regulations codes in Etabs software. Then, an exterior designed column related to the RC moment frame is analyzed under different ground blast intensities (hemispherical explosions at the ground level) at the stand of distances 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17 and 20 meters. Eulerian-Lagrangian coupling method has been used to obtain the dynamic response of the structure against rapid explosion load in Autodyn. After completing the analysis and obtaining the structural response, the IEA Curves are drawn as a structural response in terms of the explosion intensity. Fragility curves also are obtained to determine the probability of exceeding each limit state. The results show that the probability of exceeding the limit state Ls-1 for intensity measure equals to 1 approximately equals to 80%, for the Ls-2 is about 60% and for the Ls-3 is 40%. Finally, the pressure-impulse diagram on a logarithmic scale is obtained as the combination of pressures and impulses which produce the column response in the three considered limit states. The results show that fragility curves and pressure-impulse diagrams, along with IEA curves provide useful information to design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incremental explosion analysis
  • Incremental dynamic analysis
  • Performance
  • Fragility curve
  • IEA diagrams
  • P-I diagram
[1] FEMA (Federal Emergency Management Agency), FEMA-426: Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings, in, US Department of Homeland Security Washington, DC, USA, (2003).
[2] U.S. Army, Structures to resist the effects of accidental explosions, TM 5-1300, US Department of the Army Technical Manual, Washington, DC,  (1990).
[3] Unified Facilities Criteria (UFC), UFC 3-340-02: Structures to resist the effects of accidental explosions, in, US Army Corps of Engineers and the Joint Departments of the Army, (2008).
[4] P. Sherkar, Modeling the effects of detonations of high explosives to inform blast-resistant design, State University of New York at Buffalo, (2010).
[5] M. Ahmed Galal, M. Bandyopadhyay, A. Krishna Banik, Progressive Collapse Analysis of Three-Dimensional Steel–Concrete Composite Building due to Extreme Blast Load, Journal of Performance of Constructed Facilities, 34(3) (2020).
[6] Y.E. Ibrahim, M. Nabil, Assessment of structural response of an existing structure under blast load using finite element analysis, Alexandria Engineering Journal, 58(4) (2019) 1327-1338.
[7] M. Abedini, A.A. Mutalib, J. Mehrmashhadi, S.N. Raman, R. Alipour, T. Momeni, M.H. Mussa, Large deflection behavior effect in reinforced concrete columns exposed to extreme dynamic loads,  (2019).
[8] L. Abladey, A. Braimah, Near-field explosion effects on the behaviour of reinforced concrete columns: a numerical investigation, International Journal of Protective Structures, 5(4) (2014) 475-499.
[9] D.D. Nourzadeh, J. Humar, A. Braimah, Comparison of response of building structures to blast loading and seismic excitations, Procedia engineering, 210 (2017) 320-325.
[10] A. Dua, A. Braimah, M. Kumar, Experimental and numerical investigation of rectangular reinforced concrete columns under contact explosion effects, Engineering Structures, 205 (2020) 109891.
[11] M. Biglarkhani, K. Sadeghi, Incremental explosive analysis and its application to performance-based assessment of stiffened and unstiffened cylindrical shells subjected to underwater explosion, Shock and Vibration,  (2017).
[12] M. Biglarkhani, K. Sadeghi, Incremental explosive analysis and its application to performance-based assessment of stiffened and unstiffened plates, Journal of Computational Applied Mechanics, 48(2) (2017) 253-270.
[13] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, Incremental dynamic analysis, Earthquake engineering & structural dynamics, 31(3) (2002) 491-514.
[14] S. Khan, S.K. Saha, V.A. Matsagar, B. Hoffmeister, Fragility of steel frame buildings under blast load, Journal of Performance of Constructed Facilities, 31(4) (2017).
[15] M. Hadianfard, S. Malekpour, Evaluation of Explosion Safe Distance of Steel Column Via Structural Reliability Analysis, Advanced Defence Sci.& Tech, 8(4) (2018) 349-359. (in Persian)
[16] E. Hinman, Primer for design of commercial buildings to mitigate terrorist attacks, Risk management series FEMA. Federal Emergency Management Agency, Washington, DC,  (2003).
[17] ASCE, Design of blast-resistant buildings in petrochemical facilities, in, American Society of Civil Engineers, (2010).
[18] ASCE, Blast protection of buildings, in, American Society of Civil Engineers, (2011).
[19] National Building Regulations, Topic 21 national building regulations, Passive Defenses, (2017). (in Persian)
[20] T. Yang, J. Moehle, B. Stojadinovic, A. Der Kiureghian, Seismic performance evaluation of facilities: Methodology and implementation, Journal of Structural Engineering, 135(10) (2009) 1146-1154.
[21] M. Larcher, F. Casadei, G. Solomos, Simulation of blast waves by using mapping technology in EUROPLEXUS, Technical Note, PUBSY No. JRC91102, EUR Report, 26735 (2014).
[22] ANSYS, Ansys Autodyn User’s Manual  in, Southpointe 275 Technology Drive Canonsburg, (2019).
[23] Century Dynamics, Autodyn Theory manual, Horsham, UK: Century Dynamics Ltd,  (2003).
[24] J. Woodruff, KOVEC user's manual,  (1976).
[25] D. Forni, B. Chiaia, E. Cadoni, Blast effects on steel columns under fire conditions, Journal of Constructional Steel Research, 136 (2017) 1-10.
[26] D. Forni, B. Chiaia, E. Cadoni, High strain rate response of S355 at high temperatures, Materials & Design, 94 (2016) 467-478.
[27] D. Forni, B. Chiaia, E. Cadoni, Strain rate behaviour in tension of S355 steel: Base for progressive collapse analysis, Engineering Structures, 119 (2016) 164-173.
[28] W. Riedel, 10 years RHT: A review of concrete modelling and hydrocode applications, Predictive modeling of dynamic processes,  (2009) 143-165.
[29] J. Wu, Y. Zhou, R. Zhang, C. Liu, Z. Zhang, Numerical simulation of reinforced concrete slab subjected to blast loading and the structural damage assessment, Engineering Failure Analysis, 118 (2020).
[30] Q. Yan, C. Liu, J. Wu, J. Wu, T. Zhuang, Experimental and numerical investigation of reinforced concrete pile subjected to near-field non-contact underwater explosion, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 20(06) (2020).
[31] W. Wang, D. Zhang, F. Lu, S.-c. Wang, F. Tang, Experimental study and numerical simulation of the damage mode of a square reinforced concrete slab under close-in explosion, Engineering Failure Analysis, 27 (2013) 41-51.
[32] X. Cao, Q. Xu, J. Chen, J. Li, Damage prediction for an AP1000 nuclear island subjected to a contact explosion, Structural Engineering International, 28(4) (2018) 526-534.
[33] J.T. Baylot, T.L. Bevins, Effect of responding and failing structural components on the airblast pressures and loads on and inside of the structure, Computers & structures, 85(11-14) (2007) 891-910.
[34] Y. Shi, H. Hao, Z.-X. Li, Numerical derivation of pressure–impulse diagrams for prediction of RC column damage to blast loads, International Journal of Impact Engineering, 35(11) (2008) 1213-1227.
[35] A.A. Mutalib, H. Hao, Development of PI diagrams for FRP strengthened RC columns, International journal of impact engineering, 38(5) (2011) 290-304.