مطالعه تجربی تاثیر افزودن الیاف پلی‌پروپیلن بر خاک تثبیت‌شده با سیمان و جایگزینی زئولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی قم

2 هیات علمی دانشگاه صنعتی قم

3 دانش آموخته/ دانشگاه صنعتی قم

چکیده

یکی از روش‌های رایج و کم‌هزینه جهت بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه‌ای، تثبیت آن به‌وسیله مواد افزودنی مانند سیمان است. با توجه به آلودگی‌های ‌زیست‌محیطی حاصل از تولید و مصرف سیمان، استفاده از آن همچنان در پروژه‌های عمرانی از ارکان اصلی به‌حساب می‌آید. به‌همین دلیل این پژوهش به‌دنبال یافتن راه‌حلی برای کاهش مصرف سیمان است. به‌منظور بررسی تاثیر الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت تک‌محوری خاک، مقادیر الیاف پلی‌پروپیلن، سیمان، زئولیت، نوع خاک ماسه‌ای و همچنین زمان عمل‌آوری مد‌نظر قرار گرفته و در مجموع تعداد 126 آزمایش مقاومت تک‌محوری انجام شده است. به‌منظور بهسازی این دو نوع خاک از مقادیر 4% وزنی سیمان، مقادیر 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد الیاف پلی‌پروپیلن با توزیع تصادفی و مقادیر 0، 10، 30 و 50 درصد جایگزینی زئولیت در زمان عمل‌آوری 7، 14 و 28 روز استفاده شده است. طبق نتایج آزمایش تراکم، با افزودن 5/0 درصد الیاف پلی‌پروپیلن به ماسه خوب دانه‌بندی و 1 درصد به ماسه بد دانه‌بندی، مقدار رطوبت بهینه، افزایش و پس از آن کاهش یافته است. از طرفی با افزایش درصد الیاف پلی‌پروپیلن، وزن مخصوص خشک هر دو نوع خاک، کاهش یافته است. همچنین طبق نتایج آزمایش مقاومت تک‌محوری، درصد بهینه جایگزینی زئولیت و الیاف پلی پروپیلن در طرح بهسازی ماسه‌ خوب دانه‌بندی به ترتیب 30% و 5/0% و در ماسه بد دانه‌بندی به ترتیب 10% و 75/0% بدست آمده است. استفاده از مقادیر بهینه زئولیت و الیاف پلی‌پروپیلن در طرح جایگزینی سیمان، علاوه بر افزایش مقاومت تک‌محوری نمونه‌ها، باعث افزایش کرنش گسیختگی آن‌ها نیز شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on the Effect of Adding Polypropylene Fibers on Soil Stabilized by Cement and Zeolite Replacement

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Karimi 1
  • Masoud Amelsakhi 2
  • Reza Yousefi 3
  • Amir Abbas Amooei 3
1 Member of Civil Engineering/ Qom University of Technology (QUT)
2 Civil Engineering department, Faculty of Engineering, Qom University of Technology
3 Qom University of Technology (QUT)
چکیده [English]

Soil properties improvement involves a variety of approaches. Among them, the addition of specific materials to the soil has been widely adopted in the literature. Although cement impact on environment is negative, it has been widely-used in many construction projects. Therefore, the main purpose of this research is to find suitable alternative methods to decrease cement usage, one of which is the addition of polypropylene fibers and zeolite. 126 types of unconfined compression tests with different ingredients were carried out with the aim of decreasing cement usage and improving soil properties. Two types of sandy soil were adopted in this study, i.e., SP and SW soil. They were improved by 4% of cement, 0, 0.25, 0.5, 0.75, and 1% of polypropylene fibers with random distribution, and 0, 10, 30, 50% of zeolite were used during curing periods of 7, 14, 28 days. According to the compaction test results, with the addition of 0.5% polypropylene to the SW soil, and 1% to SP soil, the value of optimum moisture increases, and then decreases. On the other hand, the addition of polypropylene fibers resulted in decrease of the special dry weight of both type of soils. It also revealed the optimum percentage of zeolite and polypropylene fibers to the SW soil are 30% and %0.5, respectively, while this values in the SP soils are 10% and %0.75, respectively. The proper adoption of zeolite and polypropylene in cement led to increase in unconfined compression tests as well as elastic deformation strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Stabilization
  • polypropylene fiber
  • Portland cement
  • zeolite
  • UCS test