انتخاب مشخصه ابعادی و رفتاری مناسب برای مدلسازی عددی خطوط لوله مدفون تحت جابجایی گسل امتدادلغز با کمک روابط آیین نامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال

10.22060/ceej.2021.19590.7207

چکیده

طی دهه‌های اخیر، به‌دلیل استفاده روزافزون از خطوط‌لوله جهت انتقال انواع سیالات ، ضرورت تحلیل و ارزیابی این خطوط در محل عبور از گسل ها افزایش یافته است.در همین راستا،مطالعات عددی بسیاری در خصوص لوله های مدفون مواجه با گسل صورت پذیرفته است.در غالب پژوهش‌های پیشین، مشخصات انتخابی برای ایجاد مدل ها بر مبنای تجربیات پژوهشگران انتخاب گردیده است. به همین جهت طبیعتا نتایج عددی به دست آمده از نرم افزارها می تواند محافظه کارانه یا با خطا روبرو گردد. از طرفی آیین نامه ها و استانداردهای متداول طراحی خطوط لوله به عنوان مراجع اصلی، شرایط و ضوابط خاصی را در این خصوص الزام می دارند.لذا طی پژوهش حاضر،با استناد به روابط آیین نامه ای موجود در این زمینه،نسبت به بررسی اثر طول لوله انتخابی و مدل رفتاری خاک در دقت نتایج مدل نرم‌افزاری آباکوس اقدام گردیده است.در این راستا، ابتدا مدل ‌لوله فولادی مدفون در سه قطر انتخابی و دارای دو طول متفاوت و سایر شرایط یکسان و سپس،‌تحت سایر شرایط یکسان و صرفاً متفاوت از نظر نحوه مدل نمودن رفتار خاک در مواجهه با جابه‌جایی گسل امتدادلغزمورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت نتایج به دست آمده از نرم افزار با روابط آیین نامه ای مقایسه گردید. بررسی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که می بایست ازاین پس از طول مهارنشده لوله جهت مدلسازی بعد طولی لوله استفاده گردد. همچنین مدل رفتاری دراکر-پراگر اصلاح شده با توجه به تقریب نتایج با روابط آیین نامه به عنوان مدل مناسب جهت شبیه سازی رفتار خاک ماسه ای انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the appropriate dimensional and behavioral model for numerical modeling of the buried pipelines crossing strike-slip faults

نویسندگان [English]

  • mohammad Reza Radaei 1
  • Mohammad Hossein Erami 2
1 Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Assistant professor of Civil Eng., Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

In recent decades, due to the increasing use of pipelines to transport a variety of fluids, the need to analyze and evaluate these lines at the crossing faults has increased. In this regard, many numerical studies have been carried out on buried pipes crossing faults. In most models used in previous researches, the selected characteristics for creating models were based on researchers' experiences. Therefore, naturally, the numerical results obtained from the FE analysis can be non-economic or erroneous.On the other hand, common regulations and standards for designing pipelines require special conditions and criteria in this field. Therefore, in this study, based on the existing bylaws in this field, the effect of selective pipe length and soil behavioral model on the accuracy of ABAQUS software model results has been investigated. In this regard,first, the results of two models of buried 56 inch steel pipeline with two different lengths and other similar conditions and then Under other same and purely different conditions in terms of soil behavior model,The response of the buried 56 inch pipeline crossing strike-slip fault was the basis of comparison. Finally, the review of the results shows that the unanchored length of the pipe is better to simulate longitudinal dimension of the pipeline. Also, the behavioral model of CAP plasticity was selected as a suitable model to simulate soil behavior due to the approximation of the results with the relations of the regulations

کلیدواژه‌ها [English]

  • buried steel pipeline
  • strike-slip fault
  • unanchor length
  • Cap plasticity model
  • Numerical modeling