بررسی اجزای محدود تقویت اتصالات T-شکل بتن آرمه به کمک بولت‌های خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

عملکرد سازه‌های بتن آرمه در برابر بار زلزله یکی از مهم ترین عوامل در طراحی این گونه سازه ها می باشد. یکی از مسایل تعیین کننده ی عملکرد سازه های بتنی در مقابل بار زلزله، رفتار اتصال و شکل پذیری مناسب آن است. در حقیقت شرط رسیدن به شکل پذیری کافی در تیرها و ستون ها آن است که اتصال از مقاومت و شکل پذیری کافی در تحمل بارهای نهایی تیر و ستون برخوردار باشد. در بسیاری از سازه های بتن آرمه که در معرض زلزله های شدید قرارگرفته اند، شکست برشی اتصال مشاهده شده است. این امر ممکن است به دلیل این باشد که سازه های بتن مسلح در منطقه ی اتصال تیر-ستون خود ازلحاظ تقویت های عرضی دچار ضعف باشند. در مقاله حاضر روش استفاده از بولت های پرمقاومت خارجی تحت اثر بارهای محوری و چرخه ای رفت و برگشتی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مورد بررسی آرایش و میزان پس تنیدگی بولت ها می باشد. نتایج بدست آمده از بکارگیری بولت های خارجی جهت تقویت اتصالات تیر-ستون بتن آرمه نشان دهنده افزایش محصورشدگی و در نتیجه بهبود عملکرد در محل چشمه اتصال است. استفاده از روش پیشنهادی علاوه بر اینکه از گسیختگی برشی در محل چشمه اتصال جلوگیری می کند، افزایش ظرفیت برشی در حدود 44 درصد را درنمونه های دارای پس تنیدگی ایجاد می کند و همچنین موجب افزایش جذب انرژی در حدود 50 درصد در نمونه های تقویتی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of finite element retrofit of T-shaped reinforced concrete beam–column joints by external bolts

نویسندگان [English]

  • ehsan tavasoli 1
  • Omid Rezaifar 2
  • ali kheyroddin 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran
چکیده [English]

Understanding the performance of reinforced concrete (RC) structures against earthquake load to design them is imperative. One of the fundamental issues determining the performance of concrete structures against earthquake load is investigating the joint behavior and its appropriate ductility. To attain adequate ductility in beams and columns, the joint must have sufficient strength and ductility to withstand the ultimate loads of beams and columns. In many RC structures that have been exposed to severe earthquakes, joint shear failure has been observed. Shear failure of the joint can be due to the weakness of oblique reinforcements in the beam-column joint area of RC structures. The use of high-strength external bolts under axial and cyclic loading in ABAQUS finite element software has been investigated in this paper. The arrangement and the amount of post-tension of the bolts are the parameters investigated in this study. The use of external bolts to retrofit the RC beam-column joints indicates an increase in confinement and consequently improves performance at the joint area. In addition to preventing shear failure in the joint fountain, the proposed method causes a capacity increase of about 44% in post-tension specimens. Also, it increases energy absorption by about 50% in retrofitting specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beam-column joint
  • High strength bolt
  • Post-tension
  • Finite Element Method(FEM)
  • Rehabilitation