بررسی اجزای محدود تقویت اتصالات T-شکل بتن آرمه به کمک بولت‌های خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

عملکرد سازه­ های بتن آرمه در برابر بار زلزله یکی از مهم­ترین عوامل در طراحی این گونه سازه ­ها می ­باشد. یکی از مسایل تعیین ­کننده ­ی عملکرد سازه­ های بتنی در مقابل بار زلزله، رفتار اتصال و شکل­ پذیری مناسب آن است. در حقیقت شرط رسیدن به شکل­ پذیری کافی در تیرها و ستون­ ها آن است که اتصال از مقاومت و شکل ­پذیری کافی در تحمل بارهای نهایی تیر و ستون برخوردار باشد. در بسیاری از سازه­ های بتن آرمه که در معرض زلزله­ های شدید قرار گرفته­ اند، شکست برشی اتصال مشاهده شده است. این امر ممکن است به دلیل این باشد که سازه ­های بتن مسلح در منطقه­ ی اتصال تیر-ستون خود از لحاظ تقویت­ های عرضی دچار ضعف باشند. در مقاله حاضر روش استفاده از بولت­ های پرمقاومت خارجی تحت اثر بارهای محوری و چرخ ه­ای رفت و برگشتی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مورد بررسی آرایش و میزان پس­ تنیدگی بولت­ ها می­ باشد. نتایج به دست آمده از به کارگیری بولت­ های خارجی جهت تقویت اتصالات تیر-ستون بتن آرمه نشان دهنده افزایش محصور شدگی و در نتیجه بهبود عملکرد در محل چشمه اتصال است. استفاده از روش پیشنهادی علاوه بر اینکه از گسیختگی برشی در محل چشمه اتصال جلوگیری می­ کند، افزایش ظرفیت برشی در حدود 44 درصد را در نمونه­ های دارای پس­تنیدگی ایجاد می­ کند و همچنین موجب افزایش جذب انرژی در حدود 50 درصد در نمونه ­های تقویتی می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of finite element retrofit of T-shaped reinforced concrete beam–column joints by external bolts

نویسندگان [English]

  • ehsan tavasoli 1
  • Omid Rezaifar 2
  • ali kheyroddin 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran
چکیده [English]

Understanding the performance of reinforced concrete (RC) structures against earthquake load to design them is imperative. One of the fundamental issues determining the performance of concrete structures against earthquake load is investigating the joint behavior and its appropriate ductility. To attain adequate ductility in beams and columns, the joint must have sufficient strength and ductility to withstand the ultimate loads of beams and columns. In many RC structures that have been exposed to severe earthquakes, joint shear failure has been observed. Shear failure of the joint can be due to the weakness of oblique reinforcements in the beam-column joint area of RC structures. The use of high-strength external bolts under axial and cyclic loadings in ABAQUS finite element software has been investigated in this paper. The arrangement and the amount of post-tension of the bolts are the parameters investigated in this study. The use of external bolts to retrofit the RC beam-column joints indicates an increase in confinement and consequently improves performance in the joint area. In addition to preventing shear failure in the joint fountain, the proposed method causes a capacity increase of about 44% in post-tension specimens. Also, it increases energy absorption by about 50% in retrofitting specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beam-column joint
  • High strength bolt
  • Post-tension
  • Finite Element Method(FEM)
  • Rehabilitation
[1] P. Alaee, B. Li, High-strength concrete exterior beam-column joints with high-yield strength steel reinforcements, Engineering Structures, 145 (2017) 305-321.
[2] S. Alavi-Dehkordi, D. Mostofinejad, Behavior of concrete columns reinforced with high-strength steel rebars under eccentric loading, Materials and Structures, 51(6) (2018) 145.
[3] S. Alavi-Dehkordi, D. Mostofinejad, P. Alaee, Effects of high-strength reinforcing bars and concrete on seismic behavior of RC beam-column joints, Engineering Structures, 183 (2019) 702-719.
[4] P. Cheung, T. Paulay, R. Park, New Zealand tests on full-scale reinforced concrete beam-column-slab subassemblages designed for earthquake resistance, Special Publication, 123 (1991) 1-38.
[5] R.P. Dhakal, T.-C. Pan, P. Irawan, K.-C. Tsai, K.-C. Lin, C.-H. Chen, Experimental study on the dynamic response of gravity-designed reinforced concrete connections, Engineering Structures, 27(1) (2005) 75-87.
[6] S. Hakuto, R. Park, H. Tanaka, Seismic load tests on interior and exterior beam-column joints with substandard reinforcing details, Structural Journal, 97(1) (2000) 11-25.
[7] J. Kim, J.M. LaFave, Key influence parameters for the joint shear behaviour of reinforced concrete (RC) beam–column connections, Engineering structures, 29(10) (2007) 2523-2539.
[8] B. Li, C.L. Leong, Experimental and numerical investigations of the seismic behavior of high-strength concrete beam-column joints with column axial load, Journal of Structural Engineering, 141(9) (2015) 04014220.
[9] P. Bakir, H. Boduroğlu, A new design equation for predicting the joint shear strength of monotonically loaded exterior beam-column joints, Engineering structures, 24(8) (2002) 1105-1117.
[10] A. Elsouri, M. Harajli, Seismic response of exterior RC wide beam–narrow column joints: earthquake-resistant versus as-built joints, Engineering Structures, 57 (2013) 394-405.
[11] R. Gião, V. Lúcio, C. Chastre, Assessing the behaviour of RC beams subject to significant gravity loads under cyclic loads, Engineering structures, 59 (2014) 512-521.
[12] R. Gião, V. Lúcio, C. Chastre, Gravity load effects on the behaviour of reinforced concrete beam critical zones subjected to cyclic loads, Engineering Structures, 181 (2019) 503-518.
[13] G. Kotsovou, H. Mouzakis, Exterior RC beam–column joints: new design approach, Engineering structures, 41 (2012) 307-319.
[14] A. Masi, G. Santarsiero, G.P. Lignola, G.M. Verderame, Study of the seismic behavior of external RC beam–column joints through experimental tests and numerical simulations, Engineering Structures, 52 (2013) 207-219.
[15] S. Park, K.M. Mosalam, Parameters for shear strength prediction of exterior beam–column joints without transverse reinforcement, Engineering structures, 36 (2012) 198-209.
[16] A. Sharma, R. Eligehausen, G. Reddy, A new model to simulate joint shear behavior of poorly detailed beam–column connections in RC structures under seismic loads, Part I: Exterior joints, Engineering Structures, 33(3) (2011) 1034-1051.
[17] A. Doǧangün, Performance of reinforced concrete buildings during the May 1, 2003 Bingöl Earthquake in Turkey, Engineering Structures, 26(6) (2004) 841-856.
[18] A. Ghobarah, M. Saatcioglu, I. Nistor, The impact of the 26 December 2004 earthquake and tsunami on structures and infrastructure, Engineering structures, 28(2) (2006) 312-326.
[19] T. Gur, A. Pay, J.A. Ramirez, M.A. Sozen, A.M. Johnson, A. Irfanoglu, A. Bobet, Performance of school buildings in Turkey during the 1999 Düzce and the 2003 Bingöl earthquakes, Earthquake Spectra, 25(2) (2009) 239-256.
[20] W.Y. Kam, S. Pampanin, K. Elwood, Seismic performance of reinforced concrete buildings in the 22 February Christchurch (Lyttelton) earthquake, Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 44(4) (2011) 239-278.
[21] D.K. Miller, Lessons learned from the Northridge earthquake, Engineering structures, 20(4-6) (1998) 249-260.
[22] A. Pakzad, M. Khanmohammadi, Experimental cyclic behavior of code-conforming exterior wide beam-column connections, Engineering Structures, 214 (2020) 110613.
[23] H. Sezen, A.S. Whittaker, K.J. Elwood, K.M. Mosalam, Performance of reinforced concrete buildings during the August 17, 1999 Kocaeli, Turkey earthquake, and seismic design and construction practise in Turkey, Engineering Structures, 25(1) (2003) 103-114.
[24] B. Zhao, F. Taucer, T. Rossetto, Field investigation on the performance of building structures during the 12 May 2008 Wenchuan earthquake in China, Engineering Structures, 31(8) (2009) 1707-1723.
[25] R. Park, T. Paulay, Reinforced concrete structures, John Wiley & Sons, 1975.
[26] N.W. Hanson, H.W. Conner, Seismic resistance of reinforced concrete beam-column joints, Journal of the Structural Division, 93(5) (1967) 533-560.
[27] A.L. PARME, Recommendations for Design of Beam-Column Joints in Monolithic Reinforced Concrete Structures, ACI JOURNAL,  (1976) 375.
[28] R. Park, A summary of results of simulated seismic load tests on reinforced concrete beam-column joints, beams and columns with substandard reinforcing details, Journal of Earthquake Engineering, 6(02) (2002) 147-174.
[29] A. Liu, R. Park, Seismic behaviour of existing moment-resisting frames with plain round reinforcing bars designed to pre-1970s codes, in:  Proc. of 12WCEE, 2000.
[30] A. Liu, R. Park, Seismic behavior and retrofit of pre-1970's as-built exterior beam-column joints reinforced by plain round bars, Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 34(1) (2001) 68-81.
[31] O. Rezaifar, M. Nazari, M. Gholhaki, Experimental study of rigid beam-to-box column connections with types of internal/external stiffeners, Steel and Composite Structures, 25(5) (2017) 535-544.
[32] O. Rezaifar, A. Younesi, Finite element study the seismic behavior of connection to replace the continuity plates in (NFT/CFT) steel columns, Steel and Composite Structures, 21(1) (2016) 73-91.
[33] O. Rezaifar, A. Younesi, Experimental study discussion of the seismic behavior on new types of internal/external stiffeners in rigid beam-to-CFST/HSS column connections, Construction and Building Materials, 136 (2017) 574-589.
[34] O. Rezaifar, A. Younesi, Analytical study of beam-to-HSS/CFT column connections by trapezoidal external stiffener, International Journal of Steel Structures, 17(2) (2017) 579-592.
[35] A. Haghighat, N.A. Heydarian, M.K. Sharbatdar, Evaluation of new composite rigid joint under cyclic loading and its effect on one-floor composite frame, Journal of Structural and Construction Engineering, 4(2) (2017) 85-105.
[36] N. Hoveidae, a. azimzadeh, A. Keyvani, Numerical investigation of the effect of joint core details on the performance of reinforced concrete column to steel beam connection in corner columns, Journal of Structural and Construction Engineering,  (2018) -.
[37] y. mohamadi, M. Esfahani, Experimental investigation on the behavior of reinforced concrete columns to steel beams connections, Amirkabir Journal of Civil Engineering,  (2018) -.
[38] C. Beschi, P. Riva, G. Metelli, A. Meda, HPFRC jacketing of non seismically detailed RC corner joints, Journal of Earthquake Engineering, 19(1) (2015) 25-47.
[39] C.-T. Dang, N.-H. Dinh, Experimental Study on Structural Performance of RC Exterior Beam-Column Joints Retrofitted by Steel Jacketing and Haunch Element under Cyclic Loading Simulating Earthquake Excitation, Advances in Civil Engineering, 2017 (2017).
[40] C. Del Vecchio, M. Di Ludovico, A. Balsamo, A. Prota, Seismic retrofit of real beam-column joints using fiber-reinforced cement composites, J. Struct. Eng, 144(5) (2018) 04018026.
[41] M.I. Khan, M.A. Al-Osta, S. Ahmad, M.K. Rahman, Seismic behavior of beam-column joints strengthened with ultra-high performance fiber reinforced concrete, Composite Structures, 200 (2018) 103-119.
[42] S. Sasmal, S. Voggu, Strut-relieved single steel haunch bracing system for mitigating seismic damage of gravity load designed structures, Journal of Structural Engineering, 144(10) (2018) 04018167.
[43] I.G. Shaaban, O.A. Seoud, Experimental behavior of full-scale exterior beam-column space joints retrofitted by ferrocement layers under cyclic loading, Case studies in construction materials, 8 (2018) 61-78.
[44] R. Sharma, P.P. Bansal, Behavior of RC exterior beam column joint retrofitted using UHP-HFRC, Construction and Building Materials, 195 (2019) 376-389.
[45] A.-D.G. Tsonos, Performance enhancement of R/C building columns and beam–column joints through shotcrete jacketing, Engineering Structures, 32(3) (2010) 726-740.
[46] Y. Yang, Y. Xue, N. Wang, Y. Yu, Experimental and numerical study on seismic performance of deficient interior RC joints retrofitted with prestressed high-strength steel strips, Engineering Structures, 190 (2019) 306-318.
[47] A. Zabihi, H.-H. Tsang, E.F. Gad, J.L. Wilson, Seismic retrofit of exterior RC beam-column joint using diagonal haunch, Engineering Structures, 174 (2018) 753-767.
[48] H. Rezaee Azariani, m.R. Esfahani, H. Shariatmadar, Experimental investigation on exterior RC beam-column connections subjected to cyclic loading using steel and shape memory alloy (SMA) reinforcing bars, Journal of Structural and Construction Engineering, 6(Special Issue 2) (2019) 149-174.
[49] H. Jahangir, M. Bagheri, S.M.J. Delavari, Cyclic Behavior Assessment of Steel Bar Hysteretic Dampers Using Multiple Nonlinear Regression Approach, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering,  (2020) 1-25.
[50] H. Jahangir, M.R. Esfahani, Numerical study of bond–slip mechanism in advanced externally bonded strengthening composites, KSCE Journal of Civil Engineering, 22(11) (2018) 4509-4518.
[51] H. Jahangir, M.R. Esfahani, Investigating loading rate and fibre densities influence on SRG-concrete bond behaviour, Steel and Composite Structures, 34(6) (2020) 877-889.
[52] H. Jahangir, M.R. Esfahani, Experimental analysis on tensile strengthening properties of steel and glass fiber reinforced inorganic matrix composites, Scientia Iranica,  (2020).
[53] M. Santandrea, I. Imohamed, H. Jahangir, C. Carloni, C. Mazzotti, S. De Miranda, F. Ubertini, P. Casadei, An investigation of the debonding mechanism in steel FRP-and FRCM-concrete joints, in:  4th Workshop on the new boundaries of structural concrete, 2016, pp. 289-298.
[54] K. Allam, A.S. Mosallam, M.A. Salama, Experimental evaluation of seismic performance of interior RC beam-column joints strengthened with FRP composites, Engineering Structures, 196 (2019) 109308.
[55] E.Z. Beydokhti, H. Shariatmadar, Strengthening and rehabilitation of exterior RC beam–column joints using carbon-FRP jacketing, Materials and Structures, 49(12) (2016) 5067-5083.
[56] E. Esmaeeli, F. Danesh, K.F. Tee, S. Eshghi, A combination of GFRP sheets and steel cage for seismic strengthening of shear-deficient corner RC beam-column joints, Composite Structures, 159 (2017) 206-219.
[57] M.N. Hadi, T.M. Tran, Retrofitting nonseismically detailed exterior beam–column joints using concrete covers together with CFRP jacket, Construction and Building Materials, 63 (2014) 161-173.
[58] M.N. Hadi, T.M. Tran, Seismic rehabilitation of reinforced concrete beam–column joints by bonding with concrete covers and wrapping with FRP composites, Materials and Structures, 49(1-2) (2016) 467-485.
[59] E. Ilia, D. Mostofinejad, Seismic retrofit of reinforced concrete strong beam–weak column joints using EBROG method combined with CFRP anchorage system, Engineering Structures, 194 (2019) 300-319.
[60] D. Mostofinejad, M. Hajrasouliha, 3D beam–column corner joints retrofitted with X-shaped FRP sheets attached via the EBROG technique, Engineering Structures, 183 (2019) 987-998.
[61] D. Mostofinejad, S.M. Hosseini, B.N. Tehrani, M.R. Eftekhar, M. Dyari, Innovative warp and woof strap (WWS) method to anchor the FRP sheets in strengthened concrete beams, Construction and Building Materials, 218 (2019) 351-364.
[62] Y.T. Obaidat, G.A. Abu-Farsakh, A.M. Ashteyat, Retrofitting of partially damaged reinforced concrete beam-column joints using various plate-configurations of CFRP under cyclic loading, Construction and Building Materials, 198 (2019) 313-322.
[63] A. Tajmir-Riahi, N. Moshiri, C. Czaderski, D. Mostofinejad, Effect of the EBROG method on strip-to-concrete bond behavior, Construction and Building Materials, 220 (2019) 701-711.
[64] A. Kheyroddin, M.K. Sharbatdar, A. Ashary, Experimental Evaluation of RC Damaged Frames Rehabilitated at Critical Zones with CFRP Composite layers, Journal of Structural and Construction Engineering, 5(Special Issue 4) (2019) 22-35.
[65] H. Rezaee Azariani, H. Shariatmadar, m.R. esfahani, Experimental investigation on exterior RC beam-column connections subjected to cyclic loadings using Steels, Fiber Reinforced Polymers reinforced bars, Amirkabir Journal of Civil Engineering,  (2018) -.
[66] M. Bagheri, A. Chahkandi, H. Jahangir, Seismic reliability analysis of RC frames rehabilitated by glass fiber-reinforced polymers, International Journal of Civil Engineering, 17(11) (2019) 1785-1797.
[67] H. Jahangir, D.R. Eidgahee, A new and robust hybrid artificial bee colony algorithm–ANN model for FRP-concrete bond strength evaluation, Composite Structures, 257 (2021) 113160.
[68] X. Lu, T.H. Urukap, S. Li, F. Lin, Seismic behavior of interior RC beam-column joints with additional bars under cyclic loading, Earthquake and Structures, 3(1) (2012) 37-57.
[69] L. Jing, H.J. Pam, T. Francis, New details of HSC beam-column joints for regions of low to moderate seismicity, in:  13th world conference on earthquake engineering, Vancouver, Canada, 2004.
[70] J. Shafaei, A. Hosseini, M.S. Marefat, Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles, Engineering Structures, 81 (2014) 265-288.
[71] Ö. Yurdakul, Ö. Avşar, Strengthening of substandard reinforced concrete beam-column joints by external post-tension rods, Engineering Structures, 107 (2016) 9-22.
[72] R. Rahman, S. Dirar, Y. Jemaa, M. Theofanous, M. Elshafie, Experimental behavior and design of reinforced concrete exterior beam-column joints strengthened with embedded bars, in, ASCE, 2018.
[73] R. Morshed, E. Tavasoli, M. Barzegar, E‌X‌P‌E‌R‌I‌M‌E‌N‌T‌A‌L I‌N‌V‌E‌S‌T‌I‌G‌A‌T‌I‌O‌N O‌N S‌H‌E‌A‌R S‌T‌R‌E‌N‌G‌T‌H‌E‌N‌I‌N‌G O‌F R‌C B‌E‌A‌M‌S B‌Y P‌R‌E‌S‌T‌R‌E‌S‌S‌E‌D E‌M‌B‌E‌D‌D‌E‌D T‌H‌R‌O‌U‌G‌H-S‌E‌C‌T‌I‌O‌N B‌A‌R‌S, Sharif Journal of Civil Engineering, 34.2(4.2) (2019) 102-110.
[74] J. Lee, G.L. Fenves, Plastic-damage model for cyclic loading of concrete structures, Journal of engineering mechanics, 124(8) (1998) 892-900.
[75] A.C. Institute, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14): Commentary on Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318R-14): an ACI Report, American Concrete Institute. ACI, 2014.
[76] M. Bangash, Concrete and concrete structures: Numerical modelling and applications,  (1989).
[77] S.P. Shah, S.E. Swartz, C. Ouyang, Fracture mechanics of concrete: applications of fracture mechanics to concrete, rock and other quasi-brittle materials, John Wiley & Sons, 1995.
[78] P. Kmiecik, M. Kamiński, Modelling of reinforced concrete structures and composite structures with concrete strength degradation taken into consideration, Archives of civil and mechanical engineering, 11(3) (2011) 623-636.
[79] J. Lubliner, J. Oliver, S. Oller, E. Oñate, A plastic-damage model for concrete, International Journal of solids and structures, 25(3) (1989) 299-326.
[80] D.C. Kent, R. Park, Flexural members with confined concrete, Journal of the Structural Division,  (1971).
[81] D.F. Socie, G.B. Marquis, Multiaxial fatigue, Society of Automotive Engineers Warrendale, PA, 2000.
[82] A.C. Institute, Acceptance criteria for moment frames based on structural testing and commentary (ACI 374.1-05),  (2005).
[83] A.H. Mattock, Rotational capacity of hinging regions in reinforced concrete beams, Special Publication, 12 (1965) 143-181.
[84] T. Paulay, M.N. Priestley, Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings,  (1992).
[85] S.-J. Hwang, L. Hung-Jen, T.-F. Liao, W. Kuo-Chou, H.-H. Tsai, Role of hoops on shear strength of reinforced concrete beam-column joints, ACI structural journal, 102(3) (2005) 445.
[86] H. Pam, A. Kwan, J. Ho, Post-peak behavior and flexural ductility of doubly reinforced normal-and high-strength concrete beams, Structural Engineering and Mechanics, 12(5) (2001) 459-474.
[87] H. Pam, A. Kwan, M. Islam, Flexural strength and ductility of reinforced normal-and high-strength concrete beams, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 146(4) (2001) 381-389.
[88] C.-M. Uang, Establishing R (or R w) and C d factors for building seismic provisions, Journal of structural Engineering, 117(1) (1991) 19-28.