ارزیابی اثرات احداث مجتمع فرامنطقه‌‌ای تهران مال بر شاخص‌‌های سیستم حمل ‌و ‌نقل شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

پیش‌‌بینی درست اثرات کاربری‌‌های شهری بر شاخص‌‌های سیستم حمل ‌و ‌نقل نقشی اصلی در سیاست‌‌گذاری و مدیریت ترافیکی شهری دارد. در این مقاله، با استفاده از روش مدل‌سازی 4-مرحله‌‌ای حمل ‌و ‌نقل، اثرات احداث مجتمع فرامنطقه‌‌ای تهران مال بر شاخص‌‌های کلی سیستم حمل ‌و ‌نقل شهری تهران و نیز محل احداث آن یعنی منطقه 22 بررسی می‌‌شوند. برای پیش‌‌بینی جذب سفر این مجتمع، مدل‌‌های جذب سفر کاربری‌‌های فرامنطقه‌‌ای، با استفاده از اطلاعات شمارش حجم و پرسشگری، پرداخت می‌‌شوند. سپس دو سناریو برای افق سال 1400 شهر تهران در نظر گرفته می‌‌شود. در سناریوی اول، وضعیت سیستم حمل ‌و ‌نقل شهری تهران قبل از احداث این مجتمع، و در سناریوی دوم، وضعیت سیستم پس از احداث آن شبیه‌‌سازی می‌‌شود. این شبیه‌‌سازی‌‌ها در محیط نرم‌افزار emme انجام شده، و برای هر دو سناریو شاخص‌‌های سیستم حمل ‌و ‌نقل تهران، شامل شاخص‌های شبکه معابر، تقاضای خودروی شخصی و حمل ‌و نقل همگانی، میزان نشر گازهای آلاینده هوا و مصرف سوخت محاسبه می‌‌شوند. مقایسه نتایج این دو سناریو نشان می‌دهد که در صورت احداث تهران مال، تقاضای سفر با حمل ‌و ‌نقل همگانی حدود0/44 درصد در کل شهر تهران، و 11/09 درصد در منطقه 22 افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین، سرعت متوسط در کل شبکه 1/02 درصد افزایش یافته و مصرف بنزین و تولید آلاینده CO به ترتیب 1/00 درصد و 0/64 درصد کاهش می‌یابند. این نتایج نشان می‌‌دهند که احداث یک مجتمع جاذب فرامنطقه‌‌ای در منطقه‌‌ای با ظرفیت ترافیکی غیراشباع توانسته است با جذب بخشی از تقاضای سفر از سایر نواحی، باعث بهبود شاخص‌‌های سیستم حمل ‌و ‌نقل شهری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Impacts of Constructing Tehran Mall Trans-Regional Complex on Indicators of Tehran Urban Transportation System

نویسندگان [English]

  • Sajjad Hosseini 1
  • Abbas Babazadeh 2
1 School of civil engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 School of Civil engineering, University of Tehran
چکیده [English]

The interaction between urban land uses and the urban transportation system is one of the most critical issues in traffic policy and urban management. In order to investigate how these land uses to interact with the transportation system, the construction effects of the “Tehran Mall” trans-regional complex on the general measures of the Tehran transportation system and District 22 were studied based on the 4-step modeling approach. In order to model the travel attraction of this complex, models of mixed trans-regional land uses were calibrated using volume counting and query information. Then, two scenarios were defined for Tehran in the year 1400. The first scenario was the status of the Tehran transportation system in the absence of Tehran Mall, and the second one was its status in the presence of Tehran Mall. After modeling both scenarios in EMME software, a comparison between the two scenarios was performed based on general measures of the transportation system, which include transportation network measures, auto, and public travel demand, air pollution emissions, and fuel consumption. Comparing the results of these two scenarios showed that in the case in which the Tehran Mall was constructed, important measures of the Tehran transportation system were improved. Therefore, it can be concluded that the construction of trans-regional attractive land use in an area with unsaturated traffic capacity can attract part of the travel demand from other areas and thereby can improve the transportation system while reducing emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trans-regional land uses
  • Trip attraction model
  • Air pollution emissions
  • Sustainable development
[1] I. Hatami, Organizing traffic management is the main tool of transportation management in the city center (in Persian), Urban and Rural Management, 11-12(3) (2002) 62-69.
[2] K. Al-Sahili, S.A. Eisheh, F. Kobari, Estimation of new development trip impacts through trip generation rates for major land uses in Palestine, Jordan Journal of Civil Engineering, 12 (2016).
[3] L. Sabernejad, M. Romok, Modification of travel distribution matrix in transportation and traffic model of Tehran based on travel absorber uses (Case study: District 22 of Tehran Municipality, in Persian), in:  The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, (2014).
[4] M. Uddin, M.R. Hasan, I. Ahmed, P. Das, M.A. Uddin, T. Hasan, A comprehensive study on trip attraction rates of shopping centers in dhanmondi area, International Journal of Civil and Environmental Engineering, 12(4) (2012) 12-16.
[5] P. George, G.J. Kattor, Forecasting trip attraction based on commercial land use charateristics, International Journal of Research in Engineering and Technology, 2(9) (2013).
[6] F. Akter, A. Alam, M. Rahman, Estimation of trip attraction rate of  mega shopping mall and school of Dhaka city, In: The 3rd International Conference on Civil Engineering for Sustainable Development, KUET, Khulna, Bangladesh, (2016).
[7] S. Esfandi, Analysis of travel rates of multi-purpose commercial-entertainment complexes using TIPS software Study sample:( Megamal, Ekbatan, Tehran, in Persian), In:  The 15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, (2015).
[8] N.M. Asmael, N. Kadhim, Estimate attraction rate for shopping centers, Transport Technic and Technology, 16(1) (2020) 1-8.
[9] Trip generation handbook, 10th Edition, Institute of Transportation Engineers, Washington, DC (2017).
[10] Trip attraction rates of shopping centers in northern New Castle county, Delaware Department of Transportation, Delaware,  (2004).
[11] J.D. Ortuzar, L.G. Willumsen, Modelling transport, 4th Edition, Wiley, Hoboken (2011).
[12] Revision and update of programs (macros) in Tehran transportation model (in Persian), Tehran Municipality, Tehran, Iran, (2018).
[13] Emme release 4.3.5., INRO Consultants Inc., Montreal (2017).