بررسی شکنندگی ‌‌لرزه‌ای قاب‌های بتنی مسلح با دیوارهای پر‌کننده تحت اثر زلزله اصلی و ‌پس‌‌لرزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی شکنندگی لرزه‌ای و ظرفیت باقیمانده‌ی قاب‌های بتنی مسلح با دیوارهای پر‌کننده بنایی تحت توالی زلزله اصلی و پس‌لرزه در حوزه دور و نزدیک است. در تحلیل دینامیکی افزایشی استاندارد (IDA)، فقط اثر زلزله اصلی در تحلیل‌ها در نظر گرفته می‌شود، در حالی‌که در این مقاله از روش تحلیل دینامیکی افزایشی دوبل (D-IDA)، برای در نظر گرفتن اثرات پس‌لرزه استفاده شده است. اساس روش تحلیل دینامیکی افزایشی دوبل ترکیب زلزله‌ی اصلی در شدت‌های مختلف با مجموعه‌ای از پس‌لرزه‌ها است که در دامنه‌ی ماکزیمم شتاب زمین مقیاس شده‌اند. در این مطالعه 20 رکورد نزدیک و20 رکورد دور انتخاب شده است. در هر تحلیل از یک رکورد برای زلزله اصلی و پس‌لرزه استفاده شده است. منحنی‌های شکنندگی قاب سالم و آسیب دیده با استفاده از مدلسازی فایبر در نرم افزار اپنسیس، برای زلزله‌های حوزه نزدیک و دور تهیه شده است. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده از تحلیل دینامیکی افزایشی منحنی ظرفیت قاب‌ها تعریف و پاسخ قاب با دیوار پر‌کننده و تنها در شدت‌های مختلف زلزله اصلی مقایسه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده برای قاب با دیوار پرکننده مشاهده می‌شود، شکنندگی لرزه‌ای قاب بتن مسلح تحت اثر زلزله اصلی و پس‌لرزه به شدت کاهش می‌یابد. با مشاهده منحنی‌های شکنندگی می‌توان گفت زمانی که درقاب تنها فروپاشی100 درصد اتفاق می‌افتد، احتمال فروپاشی قاب با دیوار پر‌کننده در همان شدت PGA(ماکزیمم شتاب زمین) برای زلزله دور و نزدیک، کاهش چمشگیری پیدا می‌کند که بیانگر نقش موثر دیوارهای پر‌کننده در افزایش مقاومت جانبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Seismic fragility of infilled frames subject to mainshock/aftershock sequences

نویسندگان [English]

  • Saman Yaghmaei Sabegh
  • Sevda Nassjyan
Department of Civil Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

The purpose of this paper is to assessment the seismic fragility and residual capacity of reinforced concrete frame (RC) with masonry infills subject to mainshock/aftershock sequence in the far and near field ground motions. In standard incremental dynamic analysis (IDA), only the effect of the main shock in the analysis is considered, so the double incremental dynamic analysis (D-IDA) method is used to consider the after shock effects. double incremental dynamic analysis approach is used, based on the combination of the mainshock (MS) at different intensities with a set of spectrum-compatible aftershocks (AS) scaled in amplitude with respect to peak ground. In this study, 20 near field records and 20 far field records were selected. In each analysis, a same record has been used for the main shock and after shock. Also using the results obtained from incremental dynamic analysis, the frame residual capacity diagrams is defined and the infilled frame response is compared with bare frame at different intensities of the main shock. According to the results obtained for infilled, the seismic fragility of the reinforced concrete frame is greatly reduced due to the mainshock and aftershock. It can be said that when only 100% collapse occurs in the bare frame, the probability of the frame collapsing with the infill wall at the same intensity as PGA (maximum ground acceleration) for near and far field earthquake records is significantly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incremental dynamic analysis
  • Fragility Curves
  • Far-field records
  • Near-field records
  • Masonry Infilled frames