دوره و شماره: دوره 54، شماره 10، دی 1401 
بررسی کارایی روشهای مختلف برای ارزیابی نشست زمین در اثر حفر تونل خط دو مترو تبریز

صفحه 8-8

10.22060/ceej.2022.20545.7460

محمدرضا باغبان گل پسند؛ صفا پورجواد آدمی؛ غلامرضا باغبان گل پسند؛ سیف الدین موسی زاده