دوره و شماره: دوره 54، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2829-3214