بررسی ستون‌های دایره‌ای دو جداره فولادی پر شده با بتن تحت بار محوری فشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ایوانکی، سمنان ایران

2 استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

چکیده

ستون­های مرکب دو لایه نیز از خانواده ستون­های مرکب CFDSTمی­باشد که از دو جداره فولادی دایره تشکیل شده و به‌صورت هم‌مرکز مونتاژ می­گردد و بین این دو جداره با بتن پر می­گردد. در این نوع از ستون­ها اثر مهم بتن این است که کمانش موضعی جداره فولادی را به تأخیر می­اندازد و خود بتن در حالت محصور شدگی قادر است کرنش­ها و تنش­های بالاتری را نسبت به حالت غیر محصورشدگی تحمل کند. از مزایای ستون­های مرکب دو لایه نسبت به ستون­های مرکب تک لایه می­توان به وزن کمتر ستون­های مرکب دو‌لایه، شکل‌پذیری بیشتر و تحمل نیروهای محوری بیشتر اشاره کرد. رفتار این ستون­ها تحت بار محوری خالص مورد توجه است لذا بررسی رفتار ستون­های مرکب دو لایه تحت اثر بار محوری برای رفتار نزدیک به واقعیت این ستون­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار خواهد بود. در این مقاله ظرفیت ستون­های دو جداره فولادی پر شده با بتن با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS تحت اثر فشار محوری بررسی شده‌است. در این تحقیق با تغییر پارامتر­های ضخامت لایه­ها و قطر هسته داخلی و وجود و عدم وجود بتن درون هسته، مقاطع با یکدیگر مقایسه گردیدند. بررسی­ها نشان دادند که ستون­های دایره­ای با افزایش قطر هسته به طور حتم ظرفیت باربری ‌هاآن‌ها نیز افزایش نمی­یابد و پارامتر موثر در این مسئله نسبت ضخامت به قطر می­باشد. در بحث وجود و عدم وجود بتن در هسته، مسئله محصورشدگی نتیجه‌ی مهمی داشته و در نمونه­هایی که بتن هسته موجود بوده ظرفیت مقاطع افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of circular concrete-filled double-skin steel tubular (CFDST) columns under Axial Compressive Load

نویسندگان [English]

  • amir mokhtari 1
  • hamid saberi 2
  • vesam kolmi zadeh 3
  • vahid saberi 2
1 MSc Student in Structural Engineering of, Faculty of Civil Engineering, University of Eyvanakey
2 civil engineering faculty, eyvanekey university,semnan.iran
3 MSc Student in Structural Engineering of, Faculty of Civil Engineering, University of Eyvanakey
چکیده [English]

Two-layer composite columns are a family of single-layer composite columns consisting of two circular steel tubes, which are assembled in a center and are filled with concrete. In this type of column, the important effect of concrete is that it delays local buckling of the steel skin and that the concrete in its confined state can tolerate higher strains and tensions than the non-confined state. The advantages of two-layer composite columns, in comparison to single-layer columns, can be attributed to the lower weight of two-layer composite columns, more ductility, and greater axial force strengthening. The behavior of these columns under pure axial load is of interest. Therefore, the study of the behavior of two-layer composite columns under the influence of axial load is of particular importance due to the behavior close to the reality in these columns. In this paper, the capacity of double-skin steel columns filled with concrete has been investigated using ABAQUS finite element, under the influence of axial stress. in this paper, sections were compared with changing the thickness of the layers and the diameter of the inner core, and the existence and absence of concrete core. the results showed that the diameter of the tube increases with increasing the core diameter and the effective parameter in this issue is the ratio of thickness to diameter (D/t). In the discussion of the existence and absence of concrete in the core, the confinement effect has an important result and has increased the load strength capacity of the columns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete-filled double-skin steel tubular
  • CFDST
  • Axial load
  • Circular columns
  • Finite element method
  • ABAQUS
[1] Giakoumelis, G., Lam, D. (2004). “Axial capacity of circular concrete-filled tube columns”. Journal of Constructional Steel Research, Vol. 60, No. 7, pp. 1049-1068.
[2] Li, Y.F., Chen, S.H., Chang, K.C., Liu, K.Y. (2005). “A constitutive model of concrete confined by steel reinforcements and steel jackets”. Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 32, No. 1, pp. 279-288.
[3] Portolés, J.M., Romero, M.L., Bonet, J.L., Filippou, F.C. (2011). “Experimental study of high strength concrete-filled circular tubular columns under eccentric loading”. Journal of constructional steel research, Vol. 67, No. 4, pp. 623-633.
[4] چناقلو، م.ر. و عابدی، ک. و چوگلی، ح.، "بررسی رفتار سازهای ستون‌های دوجداره فولادی پرشده با بتن (CFDST) "، نشریه مهندس عمران و نقشه برداری، دانشکده فنی دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دوره 44، شماره 5، 1389، صفحه 635 تا 64.
[5] احمدی، م. ، خیرالدین، ع. و نادر پور، ح.، "بررسی رفتار و مقایسه آیین نامه‌های معتبر دنیا در زمینه ستون‌های مرکب بتنی و فولادی"، مجله مدلسازی در مهندسی، سال هشتم، شماره 22 ، پاییز 13.
[6] بهشت آیین، ا. و عابدی، ک.، " بررسی رفتار ستون‌های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT)"، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، 1386.
[7] Sulthana U. M., Jayachandran S. A. 2016. Axial Compression Behaviour of Long Concrete Filled Double Skinned Steel Tubular Columns. Structures 9, pp.157-164.
[8] Carmen Ibañeza, Ana Piquera, David Hernández-Figueirido, Óscar Martínez-Ramosa. 2017. Experimental analysis of concrete-filled double skin tubular columns subjected to eccentric loads. Ce/papers, Wiley Brand pp.2138-2146.
[9] Kojiro Uenaka. 2016. CFDST stub columns having outer circular and inner square sections under compression. Journal of Constructional Steel Research 120, pp. 1–7.
[10] C. Ibañez, M.L. Romero, A. Espinos, J.M. Portolés, V. Albero. 2016. Ultra-high Strength Concrete on Eccentrically Loaded Slender Circular Concrete-filled Dual Steel Columns. structures 12, pp. 64-74.
[11] M.F. Hassanein, M. Elchalakani, V.I. Patel. 2017. Overall buckling behaviour of circular concrete-filled dual steel tubular columns with stainless steel external tubes. Thin-Walled Structures 115 pp. 336–348.
[12] Romero ML, C. Ibañez, A. Espinos, J.M. Portolés, A. Hospitaler, Influence of Ultra-high Strength Concrete on Circular Concrete-filled Dual Steel Columns, Structures (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.istruc.2016.07.001.
[13] Elchalakani, M., Karrech, A., Hassanein, M.F., Yang, B., "Plastic and Yield Slenderness Limits for Circular Concrete Filled Tubes Subjected to Static Pure Bending", Thin-Walled Structures, Vol. 109, pp. 50-64, 2016.
[14] AISC: American Institute of Steel Construction, Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 360-10, 2010.
[15] اشرفی، حمیدرضا؛ مهدی رسائی، 1393، بررسی ظرفیت باربری ستونهای مرکب فولاد-بتن SRC تقویت شده با IPE، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، تهران، انجمن بتن ایران.
[16]  ع. خیرالدین، ح. نادر پور، احمدی، م. 1391، بررسی اثر محصورشدگی بتن تحت اثر جدار فولادی در ستون‌های دایروی مرکب بتنی- فولادی، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران.
[17] Pagoulatou, M., Sheehan, T., Dai, X. H., Lam, D. "Finite Element Analysis on the Capacity of Circular Concrete-Filled Double-Skin Steel Tubular (CFDST) Stub Columns", Engineering Structures, Vol. 72, pp. 102-112, 2014.
[18] M.F. Hassanein, O.F. Kharoob, Q.Q. Liang. Circular concrete-filled double skin tubular short columns with external stainless steel tubes under axial compression. Thin-Walled Structures 73 (2013). pp. 255.
 [19] M.F. Hassanein, V.I. Patel. Round-ended rectangular concrete-filled steel tubular short columns: FE investigation under axial compression. Journal of Constructional Steel Research, January 2018. pp. 11-18.
[20] Chang, X., Wei, Y., Yun, Y., 2012. Analysis of steel-reinforced concrete-filled steel tubular (SRCFST) columns under cyclic loading. Constr. Build. Mater. 28, 88–95.
[21] Chang, X., Ru, Z., Zhou, W., Zhang, Y., 2013. Study on concrete-filled stainless steel carbon steel tubular (CFSCT) stub columns under compression. Thin-Walled Struct. 63, 125–133.
[22] Ellobody, E., Young, B., 2006. Nonlinear analysis of concrete-filled steel SHS and RHS columns. Thin-Walled Struct. 44, 919–930.
[23] شیری، بابک؛ امین قلی زاده و اکبر صفرزاده،1393، بررسی عددی رفتار ستون‌های دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت فشاری محوری با نسبت تو خالی متفاوت، دومین گنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری.
[24]  سید حسین حسینی، سید شاکر‌هاشمی. (اردیبهشت 1391)، تحلیل عددی اثر گیرداری در اتصال تیر به ستون فولادی پر شده با بتن (CFT) توسط بولت‌های مهاری، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
[25] M.F. Hassanein, M. Elchalakani, A. Karrech, V.I. Patel, Bo Yang, Behaviour of Concrete-filled Double-skin Short Columns Under Compression Through Finite Element Modelling: SHS Outer and SHS Inner Tubes, Structures (2018), https://doi:10.1016/j.istruc.2018.04.006.
[26] David Pons, Ana Espinós, Vicente Albero, Manuel L. Romero, Numerical study on axially loaded ultra-high strength concrete-filled dual steel columns, Steel and Composite Structures 2018, https://www.researchgate.net/publication/324031404.
[27] Wei Li, Lin-Hai Han, Xiao-Ling Zhao, Behavior of CFDST stub columns under preload, sustained load and chloride corrosion, Journal of Constructional Steel Research 107 (2015).
[28] Johanssont M, Gylltoft K. Structural behavior of slender circular steel- concrete composite columns under various means of load application. Steel & Composite Structures, 1: 393-410, 2001.
[29] Johan Alexander Koen. An Investigation into the Axial Capacity of Eccentrically Loaded Concrete Filled Double Skin Tube Columns Dissertation presented for the degree of Master of Science in Engineering at Stellenbosch Universit, 67: 105, 2015.
[30] هیوا چوگلی، محمد رضا چناقلو، کریم عابدی (اسفند 1389)، بررسی رفتارسازهای ستون های دوجداره‌ی فولادی پرشده بابتن (CFDSTنشریه مهندسی عمران ونقشه برداری- دانشکده فنی،دوره٤٤،شماره٥