استفاده از روش آتشکاری کنترل شده پیش شکافی و مقایسه آن با روش غیر کنترلی در معدن مس چهل کوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده

در عملیات آتشکاری در تونل ها، بروز عقب زدگی ناشی از انرژی زیاد مواد منفجره مشکلات فراوانی را به دنبال دارد. در این پروژه سعی می شود با اجرای آتشکاری کنترل شده به روش پیش شکافی در یکی از تونل های پیشروی معدن مس چهل کوره زاهدان، مشکلات بوجود آمده در اثر اجرای آتشکاری به روش غیر کنترلی تا حد زیادی برطرف شود. بمنظور طراحی الگوی آتشکاری در مقطع تونل روش های «تئوری انتقال انرژی» و «نیترونوبل(سوئدی)» با چال های موازی و زاویه ای بررسی شد که در نهایت الگوی آتشکاری براساس «تئوری انتقال انرژی» با چال های موازی به عنوان طرح نهایی انتخاب و الگوی چال های کنترلی نیز به روش «پیش شکافی» طراحی شد. سرانجام طرح پیشنهادی در تونل پیشروی معدن چهل کوره اجرا شد. مشاهده نتایج آتشکاری بر اساس طرح پیشنهادی نشان داد که سطح سینه کار و سقف و دیواره ها ، نسبت به اجرای آتشکاری بر اساس طرح فعلی، بسیار صاف تر ایجاد شده اند که این امر موجب انطباق بیشتر و بهتر واحد های نگه داری با دیواره و سقف و جلوگیری از افزایش تمرکز تنش برآنها می شود. جهت ارزیابی عملکرد آتشکاری کنترل شده پیش شکافی بصورت کمی از فاکتور QCB استفاده شد که پس از بکارگیری فاکتور مذکور عملکرد آتشکاری کنترل شده در تونل پیشروی معدن چهل کوره بر اساس طرح پیشنهادی، عالی ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using pre-splitting controlled blasting method and comparing it with non-control method in Chehel Kooreh copper mine

نویسندگان [English]

  • Milad Ghasemvand 1
  • Mehdi Hosseini 1
  • Mohammad Reza Hemmati 2
1 Imam Khomeini International university
2 Kavoshgaran Consulting Engineers
چکیده [English]

In blasting operations in tunnels, the occurrence of back breaks caused by the high energy content of explosives leads to many problems. This project, it is tried to solve the problems caused by non-controlling blasting by controlled blasting in a pre-splitting method in one of the march tunnels of the Chehel Kooreh mine in Zahedan. To design the blasting pattern in the tunnel section, the "theory of energy transfer" and "nitronobel (Swedish) methods" were investigated with parallel and angular holes, which ultimately led to a blast pattern based on the "energy transfer theory" with parallel holes as the final design of the selection And the control hole pattern was also designed in a "pre-splitting" manner. Finally, the proposed design was implemented in the march tunnel of the Chehel Kooreh mine. Finding the results of the blasting based on the proposed design showed that the face and the roof and walls were much smoother than the blasting based operation according to the current design, which would result in more and better matching of the units with the walls and roof And preventing increased stress concentration on them. To evaluate the pre-splitting controlled blasting performance, the QCB factor is used quantitatively, after which the factor was used, the controlled blasting performance of the Chehel Kooreh mine march tunnel was excellent based on the proposed design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • controlled blasting
  • pre-splitting
  • tunneling
  • mine
  • Chehel kooreh copper
[1] R. Ostovar, Blasting in mines, Amirkabir university Jihad, Tehran, 2012. (in Persian).
[2] Y. Yu, Y. Lu, Y. Lu, Numerical simulation of controlled perimeter blasting and field test on the fracture zones in Guanjiao tunnel, Rock Mechanics: Achievements and Ambitions, (2011) 57.
[3] J. Wang, B. Zou, X. Zhou, L. Hu, Parameter Optimization of Smooth Blasting on Large-Section Deep-Buried Tunnel Based on Factor Regression Model, in: ISRM SINOROCK 2013, International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering, 2013.
[4] H. Venkatesh, G. Gopinath, R. Balachander, A. Theresraj, K. Vamshidhar, Controlled blasting for a metro rail project in an urban environment, in: Rock Fragmentation by Blasting: The 10th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, 2012 (Fragblast 10), Taylor & Francis Books Ltd, (2013) 793-801.
[5] D. Xiang hui, C. Xiang xun, L. Yan bin, L.C. Xu dong, L. Yan bin, L. Xu dong, Blasting control technology of horizontal stratified tunnel, Journal of chang’ an university, China, 37 (2017) 73-81.
[6] R. Gupta, A. Raina, Controlled blasting for a new tunnel near an existing railway tunnel, in: Tunneling in Rock by Drilling and Blasting, CRC Press, (2012) 53-56.
[7] C. Lopez Jimeno, E. Lopez Jimeno, F. Carcedo, Drilling and blasting of rock, Rotterdam: Taylor & Francis US., 1995.
[8] S. Dindarloo, N. Askarnejad, M. Ataei, Design of controlled blasting (pre-splitting) in Golegohar iron ore mine, Iran, Mining Technology, 124(1) (2015) 64-68.
[9] P. Singh, M. Roy, R.K. Paswan, Controlled blasting for long term stability of pit-walls, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 70 (2014) 388-399.
[10] K. Niminye, K. Bansah, G. Ngissah, K. Niminye, K. Bansah, G. Ngissah, Optimizing Presplit Blasting for Environmental Control and Pit Wall Stability, in: 4 th UMaT Bienniel International Mining and Mineral Conference, (2016) 1-7.
[11] G.C. Sen, Blasting Technology for Mining and Civil Engineering, University of New South Wales Press, 1995.
[12] Y. Wang, Experimental research on the influence of an empty-hole defect on crack connections between a directionally fractured blast hole, Journal of Testing and Evaluation, 45(6) (2017) 2139-2150.
[13] B. Chen, C. Liu, J. Yang, Design and application of blasting parameters for presplitting hard roof with the aid of empty-hole effect, Shock and Vibration, 2018.
[14] L. Trivino, B. Mohanty, Assessment of crack initiation and propagation in rock from explosion-induced stress waves and gas expansion by cross-hole seismometry and FEM– DEM method, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 77 (2015) 287-299.
[15] S.H. Khoshrou, Malekzadeh. B, A new approach control blasting factor QCB to evaluate controlled blasting results, in: The first conference on explosion engineering, Tehran, 2010.
[16] Kavoshgaran Consulting Engineers, Report of Chehel Kooreh copper mine, 2007.
[17] E. Hoek, C. Carranza-Torres, B. Corkum, Hoek-Brown failure criterion-2002 edition, Proceedings of NARMSTac, 1(1) (2002) 267-273.