بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلیمری «نیکوفلاک» بر روی مقاومت فشاری و کششی ماسه‌بادی بیابانی و ساحلی در لایه‌های روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران-فنی و مهندسی- محقق اردبیلی- اردبیل- ایران

2 مهندسی عمران - اردبیل - ایران

3 اردبیل- تهران

چکیده

ماسه‌بادیجزومصالحیاستکهدرنواحیبیابانیوساحلیبهمقدارزیادوجوددارد. دراینتحقیقنمونه‌هاییازمناطقساحلیدریایخزر در شهر آستارا و مازندرانوهمچنینمناطقبیابانیاطرافشهرکرمانشناساییوجمع‌آوریشده‌استوبرروینمونه‌هایگردآوریشدهتاثیرافزودنپلیمرطبیعیمعدنینیکوفلاکبههمراهسیمان به صورت تثبیت شده بر روی مقاومت آنها بررسی شده‌است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با بهبود مقاومت فشاری و کششی ماسه ‌بادی موجود در سواحل دریاها و بیابان‌ها، امکان استفاده از این مصالح در لایه‌های خاک بستر، زیراساس و اساس راه‌ها بصورت تثبیت شده با سیمان مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق تعداد 200 نمونه با 3 درصد، 6 درصد و 12 درصد سیمان به همراه 3/0 درصد، 6/0 درصد و 2/1 درصد نیکوفلاک از مصالح ماسه‌ بادی نمونه برداری شده، ساخته شده‌است و مقاومت فشاری و کششی غیرمستقیم 7 روزه و 28 روزه نمونه‌ها به‌دست آمده است و سپس میزان افت مقاومت آنها در 45 سیکل ذوب و یخ مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است، تثبیت مصالح ماسه‌ بادی با سیمان به همراه افزودنی نیکوفلاک، بدلیل افزایش مقاومت فشاری و کششی این مصالح، امکان استفاده از آن را در لایه‌های روسازی راه‌ها فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation of the Effect of “NICOFLOK” Polymer on the Compressive and Tensile Strength of Desert and Coastal Sand at the pavement Layers

نویسندگان [English]

  • farzad rezaie moghaddam 1
  • Bahman Jafari Nader 2
  • taghi rezaie moghaddam 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, ardebil, iran
2 Civil Engineering - ardebil - iran
3 ardabil, iran
چکیده [English]

Dune sand can be easily found on beaches and deserts. In this study samples from beaches of the Caspian Sea in Astara and Mazandaran and also from deserts around Kerman were recognized and collected. The effect of adding Nikoflok polymer with cement to samples after stabilization was investigated. This study aims to improve the compressive and tensile strength of samples made of dune sand from beaches and deserts to assess the possibility of using them with cement in the subgrade, sub-base and base. 200 samples with 3, 6, and 12 percent of cement, 0.3, 0.6, and 1.2 percent of Nikoflok and dune sand were made and underwent 7, and 28 day compressive and indirect tensile tests. Also, the strength degradation of samples under 45 cycles of freeze-thaw was investigated. The results showed that by stabilizing dune sand with cement and Nikoflok, its compressive and tensile strength increases and it can be used in pavement layers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dune sand
  • Nikoflok
  • cement
  • compressive and tensile strength
  • stabilization
[1]        Y. Yu-qing, and W. J. C. J. o. G. E. Xuan-cang, “Experimental research on compaction characteristics of aeolian sand [J],” vol. 3, 2007.
[2]        J. S. Tingle, and R. L. J. T. R. R. Santoni, “Emulsion polymers for soil stabilization,” in Proceeding of FAA Worldwide Airport Technology Transfer Congerence, Atlantic City, New jersey, USA, 2004.
[3]        H. Taherkhani, “Study and Comparison of Compressive Strength of Clays Soils Stabilization with Cement, Lime and CBR Plus,” Modares Civil Engineering Journal, 2016. (In Persian)
[4]        A. AlKarni, S. M. J. J. o. E. ElKholy, and C. Sciences, “Improving geotechnical properties of dune sands through cement stabilization,” vol. 5, no. 1, pp. 1-19, 2012.
[5]        M. Parmenovich, and S. Vladimirovich, “Study of the Influence of Stabilizing Additives on properties Strengthened by Mineral Structures Tablet – Sanded Mixtures,” New technologies, 2013.
[6]        N. Gusev, and P. Nekhoroshkov, “Investigation of strength of Structure Layers Road clothes from Materials Strengthend Polymeric – Mineral Composition ,” Bulletin of PSTU, 2013.
[7]        H. Taherkhani, and H. Salami, “Comparison of Lime, Cement and CBR PLUS Additives for Stabilizing Clay Coil ” Journal of Transportation Engineering, 2014. (In Persian)
[8]        A. Roohbakhshan, and B. Kalantari, “Stabilization of Clayey Soil with Lime and Waste Stone Powder,” Amirkabir Journal of Civil and Environmental Engineering, 2016. (In Persian)
[9]        J. Abedi Koupai, K. Norozian, and N. Abbasi, “Evaluation of durability and stability of hydrated lime-stabilized clay soils in the vicinity of aquatic structures,” Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources, 2016. (In Persian)
[10]      ASTM, “Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates,” 2014
[11]      A. E, “Standard guide for elemental analysis by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry,” 2013.
[12]      A. M. Neville, and J. J. Brooks, Concrete technology: Longman Scientific & Technical England, 1987.
[13]      ASTM, “Standard test methods for moisture-density relations of soil-cement mixtures,” 2011.
[14]      ASTM, "Standard test method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and thawing," 2003.
[15]      ASTM, "Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens," 2018.
[16]      I. N. S. 6047, “Evaluation of Indirect Tensile Strength by Splitting Cylindrical Samples,” 2016.
[17]      ASTM, “Standard practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory,” 2016