مطالعه عددی پایداری گودهای عمیق به روش میخ کوبی با ارائه جداول و نمودار های کمک طراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در سال های اخیر به علت شتاب گرفتن ساخت و ساز ساختمان های بلند در اکثر کلان شهر ها، گودبرداری های عمیق و نیمه عمیق در پروژه های عمرانی انجام می شود. پایدار سازی جداره گود جزو ضروریات یک پروژه می باشد که در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان نیز به آن اشاره شده است. روش های مختلفی برای این پایدار سازی وجود دارد که به شرح زیر می باشند: روش خرپایی، مهار متقابل، سپرکوبی، اجرای شمع، دیوار دیافراگمی و سیستم مهار به پشت و میخ کوبی.
نبود مرجعی کامل برای طراحی مقدماتی دیوار میخ کوبی شده در شرایطی که عمق گود، سربار کنار گود و نوع خاک متفاوت باشد می تواند از دغدغه های بسیاری از طراحان، کارفرمایان و مجریان باشد. این جداول و نمودارها می توانند همانند آنچه که مهندسین مشاور اینترکان در مورد سازه های نگهبان خرپایی ارائه نموده اند، دید اولیه خوب و مناسبی به دست اندرکاران صنعت ساختمان بدهد. در این مقاله با تغییر مشخصات مقاومتی خاک (چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی) در محدوده خاک های متداول و هم چنین انواع سربار کنار گود (ماکزیمم معادل یک ساختمان شش طبقه)، برای گودهای با عمق مختلف( ماکزیمم تا پنج طبقه زیرزمین)، طراحی انجام شده است. برای هر گود با مشخصات متفاوت براساس آئین نامه های معتبر، چندین مدل( به طور متوسط 50 مدل) در نرم افزارهای تعادل حدی ( جهت محاسبه ضریب اطمینان) والمان محدود (جهت محاسبه تغییر شکل و نیرو) بررسی شده تا طراحی ها اقتصادی باشند و در نهایت منجر به ارائه جداول و نمودارهای کمک طراحی شده است. سیستم میخ کوبی برای گودهای تا عمق m 13 با سربار حداکثرkN/m2 60 (معادل ساختمان 6 طبقه) در زمین هایی که مناسب این روش هستند جوابگو بوده، اما برای اعماق و یا سربارهای بیشتر نیاز به سیستم های ترکیبی ( به طور مثال سیستم ترکیبی میخ کوبی و انکر) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Deep Excavations Stability with Nailing Method: Representation of Help Design Tables and Diagrams

نویسندگان [English]

  • S.H. Lajevardi 1
  • Sh. Azadimanesh 1
  • A. Moezi 2
1 Department of Civil Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Due to the constructions rate in mega cities, deep excavations have been done in civil engineering projects in the past few years. Strengthening the excavation wall is of great importance and has been pointed out in the seventh issue of national construction rules. There are different ways of achieving the critical strength for the excavations wall, such as Truss method, reciprocal support, sheet piling, piling method, diaphragm wall, anchorage and nailing.The initial design of nailed wall in a condition that deep excavation, surcharge, and soil type are difference can be the major challenge for most designers, employers and administratives. These tables and diagrams can give good and appropriate initial view to construction industry insiders.In this article, with the change of resistance characteristic of the soil (cohesion and angle of internal friction) in the range of common soils and as well as a variety of surcharge (0 to 60 kN/m2) in the brink of the excavation, designs have been made for different deep excavation (maximum for five basements). For each excavation with different characteristics and according to valid codes, several models (on average 50 models) in the limit equilibrium (for calculation safety factor) and finite element software (for calculation displacement and force) reviewed until design have been made economic and finally provided help design tables and diagrams. Nailing system is responsive for a depth of 13 meters in the appropriate lands, but for more depth and surcharge is needed to combined system (For example combined system of nailing and anchorage).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excavation Stability
  • Nailing
  • Design Tables and Diagrams
  • Numerical modeling
[1] H. Ashrafi, Basics of excavation and guard structures, editing National regulations office, Tehran, 2006.
[2] C. lazarte, V. Elias, d. Espinoza, p. Sabatini, Soil Nail Wall, JahadDaneshgahi, Tehran, 2011.
[3] M. Rabie, Performance of hybrid MSE/Soil Nail walls using numerical analysis and limit equilibrium approaches, HBRC, 12(1) (2014) 63-70.
[4] S. Ghareh, Parametric assessment of soil-nailing retaining structures in cohesive and cohesionless soils, Measurement, 73 (2015) 341-351.
[5] C. Lazarte, V. Elias, D. Espinoza, p. Sabatini, Soil Nail Wall, Federal Highway Administration, Washington D.C, USA, 2003.
[6] M. Puller, Deep Excavations: A Practical Manual 2nd Edition, Thomas Telford Ltd United Kingdom, 2016.
[7] S.S. Liew, c.m. khoo, Performance of Soil Nail Stabilisation Works for a 14.5m Deep Excavation at Uncontrolled Fill Ground, in: Proceedings-DFI/EFFC 10th international conference on piling and Deep Foundations, Amsterdam, Netherlands, 2006, pp. 8.
[8] G.L. Sivakumar Babu, S. Vikas Pratap, Numerical analysis of performance of soil nail walls in seismic conditions, ISET Journal of Earthquake Technology, (2008).
[9] C.W.W. Negi, R.Z.B. ZHOU, M. ZHANG, The effects of soil nails in serviceability of soil nailed slopes, University of Dundee, uk, 2006.
[10] J.L. Briaud, Y. Lim, Tieback Walls In Sand: Numerica Simulation And Desing Implications, Rep., College Station, Texas, 1996.