طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

چکیده

از آن جایی که پروژه‌های بزرگ دارای ذینفعان مختلفی می‌باشند، شناخت کافی از آن‌ها و انتظاراتشان یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه خواهد بود؛ زیرا کسب رضایت ذینفعان پروژه بدون شناخت و در نتیجه پاسخ مناسب به انتظارات آن‌ها غیرممکن خواهد بود. مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت برقراری ارتباط مناسب با ذینفعان پروژه در اختیار مدیران این نوع از پروژه‌ها قرار گیرد تا مشارکت ذینفعان در تمام حیات پروژه تضمین گردد. هدف پژوهش دستیابی به مدل انتظارات ذینفعان کلیدی بود که در یک سوی آن انواع ذینفعان کلیدی و در سوی دیگر انتظارات ذینفع قرار گرفته باشد. الگوی مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) است که با حرکت از از ماتریس انتظار- ذینفع و طی چهار مرحله، ماتریس اهمیت- نوع ذینفع حاصل شده است که بیان می‌کند بین نوع ذینفعان با انتظارات چه رابطه‌ای را می‌توان توضیح داد. برای بررسی نوع ذینفع از مدل میشل استفاده شد که ذینفعان را در 7 نوع تقسیم بندی کرده است. جهت طراحی این مدل، پروژه احداث خطوط قطار شهری مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به مدل نهایی، ذینفعان قطعی دارای بیشترین سطوح انتظارات بوده و ذینفعان مسلط از حداقل انتظارات برخوردارند. هم چنین مدل نهایی نشان می‌دهد که سه نوع ذینفع ساکت، محتاط و متقاضی در هیچ شرایطی جزو ذینفعان کلیدی پروژه نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of key Stakeholders’ Expectations in the Subway Construction Projects: Studied in MUR Construction Project

نویسندگان [English]

  • A. Bahadorestani
  • M. Ghalehnovi
  • N. Motahari Farimani
Faculty of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Urban infrastructure projects are considered the heart of the economy of countries and productivity of these projects is fundamental in development strategy of countries. One of the important determining factors in the success of major projects, especially subway lines construction projects is the managers’ performance in interacting with involving project factors and considering their expectations and demands. In this study, first by offering a theoretical framework, the required processes to model the expectations of key stakeholders is expressed and according to the proposed pattern, project stakeholders are identified initially and by identifying the stakeholder expectations and determining the key stakeholders, the research enters the model designing phase. In the final stage which is modeling the expectations of key stakeholders, the expectations’ model will be designed using the pattern extracted from the QFD approach. The stakeholders’ expectations model shows the expectations of different stakeholder groups from the project. For designing this model, Mashhad Urban Railways (MUR) construction project is studied. The results showed that the definitive stakeholders have the highest expectations level. “Paying attention to the quality standards of project’s implementation methods” and “paying attention to the project’s reporting system” are the most significant expectations; since all the key stakeholders have such expectations. Results also showed that the three types of stakeholders consisting of “dormant, discretionary and demanding” are not among key stakeholders; therefore, in the expectations model of key stakeholders, they don’t have any expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Expectations
  • Stakeholders
  • Project
  • Subway
[1] M.H. Sebt, M. Mokhtariani, A Comprehensive Cluster Map for Construction Cluster, Amirkabir J. Civil Eng., 46(1) (2014) 91-96. [In Persian]
[2] C. Preece, H.Y. Chong, H. Golizadeh, J. Rogers, A review of customer relationship (CRM) implications: benefits and challenges in construction organizations, International Journal of Civil Engineering, 13(3) (2015) 362-371.
[3] J.F. Preble, Toward a comprehensive model of stakeholder management, Business and Society Review, 110(4) (2005) 407-431.
[4] E. Shahvand, M.H. Sebt, M.T. Banki, Supply Chain Management Improvement through Value Engineering Approach in the Construction Industry, Amirkabir J. Civil Eng., 45(2) (2013) 31-40. [In Persian]
[5] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute (PMI), (2013) 5, 6, 40,400-410).
[6] Freeman, R. E., Strategic management: A stakeholder perspective. Boston: Pitman, (1984).
[7] T. Donaldson, L.E. Preston, The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications, Academy of management Review, 20(1) (1995) 65-91.
[8] Office of Government Commerce, Managing successful projects with PRINCE2. The Stationery Office (2009).
[9] M. Morsing, M. Schultz, Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies, Business Ethics: A European Review, 15(4) (2006) 323-338.
[10] J.S. Sutterfield, S.S. Friday-Stroud, S.L. Shivers-Blackwell, A case study of project and stakeholder management failures: lessons learned, Project Management Quarterly, 37(5) (2006) 26.
[11] A. Masoudifar, Project Stakeholder Management, Project Management Quarterly, 6(17) (2011). [In Persian]
[12] R. Brugha, Z. Varvasovszky, Stakeholder analysis: a review, Health policy and planning, 15(3) (2000) 239-246.
[13] M. Bastehnegar, Methodologies for stakeholder analysis in qualitative research, 1st National Business Management Conference, (2013). [In Persian]
[14] R.K. Mitchell, B.R. Agle, D.J. Wood, Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, Academy of management review, 22(4) (1997) 853-886.
[15] C. Eden, F. Ackermann, Strategy making: The journey of strategic management, Sage, J Oper Res Soc, 57 (1998).
[16] F. Hojaji, Stakeholder circle methodology And application of practical model for stakeholder management in municipal outsourcing projects, The 5th International Project Management Conference, Tehran, (2009). [In Persian]
[17] L. Bourne, Project relationships and the stakeholder circle, in: PMI Research Conference. Montreal Canada, PMI, (2006).
[18] M. Rahimi, A. Najafi, Identifying and Prioritizing Customers' Expectations Using Fuzzy ANP Technique- Case Study: Zanjan Municipality, 1st International Management Conference, Tehran, (2014). [In Persian]
[19] J. Von Meding, K. McAllister, L. Oyedele, K. Kelly, A framework for stakeholder management and corporate culture, Built Environment Project and Asset Management, 3(1) (2013) 24-41.
[20] Y. Akao, QFD: Past, present, and future International Symposium on QFD.’97 Linköping, 97(2) (1997) 1-12.
[21] M. Hussain, L. Tsironis, M.M. Ajmal, A QFD strategy for improving customer satisfaction: case study of telecom companies of Pakistan, Asian Journal on Quality, 12(3) (2011) 282-295.
[22] I. Dikmen, M.T. Birgonul, S. Kiziltas, Strategic use of quality function deployment (QFD) in the construction industry, Building and environment, 40(2) (2005) 245-255.
[23] M.E. Clarkson, A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, Academy of management review, 20(1) (1995) 92-117.
[24] L. Becchetti, R. Ciciretti, Corporate social responsibility and stock market performance, Applied financial econ omics, 19(16) (2009) 1283-1293.
[25] K. Mellahi, G. Wood, The role and potential of stakeholders in “hollow participation”: Conventional stakeholder theory and institutionalist alternatives, Business and society review, 108(2) (2003) 183-202.
[26] K.Y. Mok, G.Q. Shen, J. Yang, Stakeholder management studies in mega construction projects: A review and future directions, International Journal of Project Management, 33(2) (2015) 446-457.