مطالعه عددی تاثیر درزه‌های سگمنتی و فشار تزریق بر رفتار پوشش سگمنتی تونل(مطالعه موردی: تونل انتقال آب سبزکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

چکیده

چکیده: ماشین تونلزنی (TBM) کاربرد گسترده ای در حفر مکانیزه ی تونل های طویل در سنگ سخت دارد. در صورت انتخاب ماشین تونلزنی سپری، از سگمنت های پیش ساخته ی بتنی به عنوان پوشش دائمی تونل استفاده می شود. این نوع پوشش ذاتاً ناپیوسته بوده و فرض یکپارچگی آن جهت ساده سازی در مطالعات تحلیلی و عددی نمی تواند فرض کاملی باشد. پوشش سگمنتی، تحت بارهای مختلف وارده از سمت زمین، ماشین تونلزنی و فرایندهای مختلف تونل سازی (مانند تزریق) رفتار خاصی از خود نشان می دهد که متفاوت از پوشش یکپارچه (بدون درزه) است. در این مقاله رفتار پوشش سگمنتی تونل انتقال آب سبزگوه با تخصیص مقادیر سختی نرمال و برشی برای درزه های طولی و عرضی مابین سگمنت ها تحلیل و با حالت پوشش یکپارچه مقایسه شده است. همچنین تاثیر فشار دوغاب تماسی مابین سنگ و سگمنت ها بر رفتار پوشش سگمنت تونل بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده از مدلسازی عددی انجام شده در این مقاله توسط روش تفاضل محدود و تحت باریکنواخت تزریق، بیشینه نیروهای داخلی در موقعیت درزه های سگمنتی رخ می دهد. همچنین با افزایش فشار تزریق، نیروی محوری و ممان خمشی در درزه های سگمنتی کاهش می یابد. علاوه بر این، افزایش فشار تزریق می تواند موجب افزایش جابجایی ها در پوشش سگمنتی شود. در واقعیت، چنانچه مقدار این جابجایی ها از مقدار جابجایی مجاز بیشتر باشد امکان ترک خوردن سگمنت ها و یا پله شدگی بین آن ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of the Effects of Segmental Joints and Grouting Pressure on the Behavior of Tunnel Segmental Lining

نویسندگان [English]

  • M. Karami
  • S. Zare
School of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Semnan, Iran
چکیده [English]

Tunnel Boring Machine (TBM) is used widely to bore long tunnels in hard rocks. If you choose shield TBMs, precast concrete segments should be installed as permanent tunnel lining. This lining is inherently distinct and therefore in analytical and numerical analyses, the continuity assumption is not acceptable for simplifying. The segmental linings show certain behavior under various loads applied by rock, machine and tunneling processes (such as grouting). In this study, the behavior of segmental lining of Sabzkouh water conveyance tunnel has been compared to full (continuous) lining. In this paper, the behavior of tunnel segmental lining by assigning normal and shear stiffness values for longitudinal and circumferential joints of segments is compared with the continuous lining. The effect of the grouting pressure between rock and segments on the behavior of the tunnel segment is analyzed. Under uniform grouting load, the results of numerical modeling executed by finite difference method show maximum internal forces occur in the joints of segments. With increasing grouting pressure, axial force and bending moment in the joints of the segments is reduced. Moreover, the grouting pressure increases displacements in the segmental lining. In practice, this increase sometimes causes cracking or stepping between segments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanized Tunneling
  • Segmental Lining
  • Segmental Joints
  • Grouting Pressure
  • Numerical modeling
[1] N.A. Do, D. Dias, P. Oreste, I. Djeran-Maigre, 2D numerical investigation of segmental tunnel lining behavior, Tunneling and Underground Space Technology, 37 (2013) 115-127.
[2] O. Arnau, C. Molins, Three dimensional structural response of segmental tunnel linings. Engineering Structures, 44 (2012) 210-221.
[3] O. Arnau, C. Molins, Analytical study of the structural response of segmental tunnel linings based on an in situ loading test. Part 2: Numerical simulation, Tunnelling and Underground Space Technology, 26(6) (2011) 778-788.
[4] W. Wittke, C. Erichsen, J. Gattermann, Stability analysis and design for mechanized tunneling, PD-IWWCE & in Rock Ltd. (WBI), 2007.
[5] C. B. M. Blom, E. J. Van der Horst, P. S. Jovanovic, Three-dimensional structural analyses of the shield-driven “Green Heart” tunnel of the high-speed line south,Tunnelling and Underground Space Technology, 14(2) (1999) 217-224.
[6] I. Hudoba, Contribution to static analysis of load-bearing concrete tunnel lining built by shield-driven technology,Tunnelling and Underground Space Technology, 12(1) (1997) 55-58.
[7] C. Klappers, F. Grubl, B. Ostermeier, Structural analyses of segmental lining- coupled beam and spring analyses versus 3 D-FEM calculations with shell elements, Tunnelling and Underground Space Technology, 21(3) (2006) 254-255.
[8] S.Teachavorasinskun, T. Chub-uppakarn, Influence of segmental joints on tunnel lining, Tunnelling and Underground Space Technology, 25(4) (2010) 490-494.
[9] M. H. Ahmadi, A. Mortazavi, S. M. Davarpanah, H. Zarei, A numerical investigation of segmental lining joints interactions in tunnels-qomrud water conveyance tunnel, Civil Engineering Journal, 2(7) (2016) 334-347.
[10] M. Nikkhah, S. S. Mousavi, S. Zare, O. Khademhosseini, Evaluation of structural analysis of tunnel segmental lining using beam-spring method and force-method (Case study: Chamshir water conveyance tunnel), Journal of Mining and Environment, (2016).
[11] A. Lambrughi, L. M. Rodríguez, R. Castellanza, Development and validation of a 3D numerical model for TBM–EPB mechanized excavations. Computers and Geotechnics, 40 (2012), 97-113.
[12] T. Kasper, G. Meschke, A numerical study of the effect of soil and grout material properties and cover depth in shield tunneling, Computers and Geotechnics, 33(4) (2006a) 234-247.
[13] T. Kasper, G. Meschke, On the influence of face pressure, grouting pressure and TBM design in soft ground tunneling, Tunneling and Underground Space Technology, 21(2) (2006b) 160-171.
[14] T. Kasper, G. Meschke, A 3D finite element simulation model for TBM tunneling in soft ground, International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, 28(14) (2004) 1441-1460.
[15] C. B. M. Blom, Design philosophy of concrete linings for tunnels in soft soils, Delft University of Technology, Netherlands, 2002.
[16] A. Salemi, M. Esmaeili, F. Sereshki, Normal and shear resistance of longitudinal contact surfaces of segmental tunnel linings, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 77 (2015) 328-338.
[17] H. Mashimo, T. Ishimura, Evaluation of the load on shield tunnel lining in gravel, Tunneling and underground space technology, 18(2) (2003) 233-241.
[18] K.M. Lee, X. Y. Hou, X. W. Ge, Y. Tang, An analytical solution for a jointed shield-driven tunnel lining, International journal for numerical and analytical methods in Geomechanics, 25(4) (2001) 365-390.
[19] M. Karami, L. Faramarzi, R. Bagherpour, D.R. Gahrooee, Influence of geological features and geomechanical properties of rock mass on TBM selection for Sabzkouh water conveyance tunnel, in: Journal of Engineering Geology, University of Kharazmi, 2014, pp. 2169-2198.
[20] M. Karami, Selection of mechanized excavation and segmental lining for Sabzkouh water conveyance tunnel to Choghakhor dam, Isfahan University of Technolog, Iran, 2011 (in Persian).
[21] M. Karami, B. Abrah, L. Faramarzi, a practical guide for FLAC3D software, , Jahad publication, Isfahan university of technology, Iran, 2012 (in Persian).
[22] J. Salençon, Contraction quasi-statique d’une cavite a symetrie spherique ou cylindrique dans un milieu elastoplastique, Annales Des Ponts Et Chaussees, 4 (1969) 231-236.