اثر اسید سولفوریک برخصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک و پت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرف مازندران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گلستان، ایران

چکیده

در 20 سال اخیر، تمرکز زیادی بر روی قابلیت استفاده از انواع زباله‌های شهری در صنعت ساختمان رواج داده شده است و ‏تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. که در بسیاری از موارد اضافه نمودن مواد بازیافتی علاوه بر فوایدی که برای حفظ ‏محیط زیست به همراه دارد موجب تاثیرات خوبی بر روی خواص محصولات نهایی شده است. یکی از مواد بازیافتی جدید که در صنعت ‏بتن از آن استفاده می شود پلاستیک می‌باشد. پلاستیک‌های بازیافتی می توانند به عنوان سنگدانه در بتن استفاده شوند و برخی ‏خصوصیات مکانیکی بتن از جمله مقاومت در برابر فرسایش آن را بهبود بخشند. در این تحقیق مطالعات آزمایشگاهی بر روی نمونه های ‏بتنی ساخته شده از پت و لاستیک صورت گرفته و مقاومت بتن در برابر خوردگی اسیدی در بخش سنگدانه بررسی شد. به این صورت که ‏نمونه‌ها در محلول رقیق شده‌ی اسید(‏pH≈1‎‏) قرار گرفته و در بازه های زمانی 20، 40 و 60 روز تحت آزمایش‌های مدول الاستیسیته، ‏کشش غیر مستقیم، مقاومت فشاری، سنجش اختلاف وزن و سرعت امواج فراصوت قرار گرفتند. در پایان نتایج بدست آمده مورد ارزیابی ‏قرار گرفت. برای بدست آمدن میزان فرسایش بتن از معیارهای تغییرات وزن و مقاومت فشاری و سرعت امواج فراصوت استفاده شد. ‏نتایج نشان داد که جایگزینی پت با سنگدانه، تاثیر مثبتی را بر روی مقاومت بتن تحت اثر اسید سولفوریک دارد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sulfuric Acid Effect on the Mechanical Properties of Concrete Containing Crumb Tires and PET

نویسندگان [English]

  • A. Shahini 1
  • M. Yaghobi Sarsakhti 1
  • H. Janfeshan Araghi 2
1 Civil Engineering Department, Ghaemshahr Azad eslamic University, Ghaemshahr, Iran
2 Civil Engineering Department, Gorgan Azad eslamic University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

During two decades ago, it is focused on the use of various sorts of waste in the construction industry and many pieces of research are conducted in this field. With this regard, using wastes not only have benefits for the environment but also cause improvement in the properties of final goods. One sort of the waste using in the construction industry is plastic. Recycled plastics can be used as an aggregate in concrete and some concrete mechanical properties such as resistance to erosion caused by sulfuric acid attack to improve. In this study, the experimental works were conducted on concrete samples containing PET and tire rubber and their resistance against sulfuric acid attack were investigated. The concrete samples immersed in diluted sulfuric acid (pH 1) and some tests such as modulus of elasticity, splitting tensile strength, compressive strength, mass variation and ultrasonic wave velocity in intervals of 20, 40 and 60 days were conducted. The results were analyzed and evaluated. To determine the amount of erosion concrete, we measured variations of the weight and compressive strength and ultrasonic velocity. The results showed that replacement of PET with aggregate positive impact on the strength of concrete is subjected to sulfuric acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfuric Acid
  • Concrete Erosion
  • Weight Variations
  • Compressive Strength
  • Ultrasonic Wave Velocity
[1] N. Oikonomou, S. Mavridou, The use of waste tyre rubber in civil engineering works, in: Sustainability of construction materials, Elsevier, 2009, pp. 213-238.
[2] A. Gore, Our choice: A plan to solve the climate crisis, Rodale Books, 2009.
[3] E. Güneyisi, Fresh properties of self-compacting rubberized concrete incorporated with fly ash, Materials and structures, 43(8) (2010) 1037-1048.
[4] R.K. Vieira, R.C. Soares, S.C. Pinheiro, O.A. Paiva, J.O. Eleutério, R.P. Vasconcelos, Completely random experimental design with mixture and process variables for optimization of rubberized concrete, Construction and Building Materials, 24(9) (2010) 1754-1760.
[5] E. Ganjian, M. Khorami, A.A. Maghsoudi, Scrap-tyre-rubber replacement for aggregate and filler in concrete, Construction and building materials, 23(5) (2009) 1828-1836.
[6] A.R. Khaloo, M. Dehestani, P. Rahmatabadi, Mechanical properties of concrete containing a high volume of tire–rubber particles, Waste Management, 28(12) (2008) 2472-2482.
[7] P. Sukontasukkul, C. Chaikaew, Properties of concrete pedestrian block mixed with crumb rubber, Construction and Building Materials, 20(7) (2006) 450-457.
[8] E. Rahmani, M. Dehestani, M. Beygi, H. Allahyari, I. Nikbin, On the mechanical properties of concrete containing waste PET particles, Construction and Building Materials, 47 (2013) 1302-1308.
[9] M. Frigione, Recycling of PET bottles as fine aggregate in concrete, Waste management, 30(6) (2010) 1101-1106.
[10] K.G. Babu, D.S. Babu, Performance of fly ash concretes containing lightweight EPS aggregates, Cement and concrete composites, 26(6) (2004) 605-611.
[11] T. Ochi, S. Okubo, K. Fukui, Development of recycled PET fiber and its application as concrete-reinforcing fiber, Cement and Concrete Composites, 29(6) (2007) 448-455.
[12] B.-W. Jo, G.-H. Tae, C.-H. Kim, Uniaxial creep behavior and prediction of recycled-PET polymer concrete, Construction and Building Materials, 21(7) (2007) 1552-1559.
[13] ASTM C33 / C33M, ASTM C33 / C33M – 16e1 Standard Specification for Concrete Aggregates, See also URL http://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?C33C33M-16e1