بررسی مکانیک شکست سنگ‌های مختلف

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-9

10.22060/ceej.2012.89

مسعود چراغی سیف آباد


بررسی عملکرد شتاب دهنده آیتکن در تحلیل دینامیکی به روش زیرفضای تعمیم یافته یک بعدی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-7

10.22060/ceej.2011.115

رضا عطارنژاد؛ سیده نگار طواف زاده حقی؛ سید علی حسینی


بررسی رفتار شالوده‏ های تقویت‏ شده با ژئوگرید تحت اثر بارهای سیکلی افقی

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 1-10

10.22060/ceej.2010.145

سید مجدالدین میرمحمد حسینی؛ شکوفه صادقی‏فرد


اثر تقویت اجزای مرزی تو سط FRP در رفتار دیوار برشی بتن آرمه ی لاغر

دوره 42، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 1-8

10.22060/ceej.2014.189

داود مستوفی ن‍‍‍‍ژاد؛ مریم محمدی انایی


پیش‌بینی دبی ورودی روزانه سد سفیدرود با الگوریتم‌های فراابتکاری ترکیبی با سیستم استنتاج عصبی فازی

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 3-22

10.22060/ceej.2024.21634.7784

حسین حکیمی خانسر؛ جواد پارسا؛ عمران مومنی کلشتری؛ نوربخش کرمی؛ معین خوشدل سنگده