مدل‌سازی سینتیکی دی‌هیدروکسیلاسیون و دی‌سولفوراسیون کانسنگ آلونیت هفت صندوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کلسیناسیون آلونیت موجب افزایش قابلیت انحلال آن در اسیدها و بازها می­شود. این فرایند شامل دو مرحله اصلی دی‌هیدروکسیلاسیون و دی­سولفوراسیون است. در این تحقیق پس از خواص‌سنجی کانسنگ آلونیت هفت صندوق، سینتیک دی­هیدروکسیلاسیون و دی­سولفوراسیون آن بررسی شد. بر اساس نتایج ترموگراویمتری و افت وزنی، دی‌هیدروکسیلاسیون آلونیت در دمای C˚508 تا C˚577 درجه سانتی‌گراد و دی­سولفوراسیون آلونیت در دمای بالاتر از C˚680 اتفاق می‌افتد. آزمایش‌های کلسیناسیون نشان دادند که نرخ واکنش دی­هیدروکسیلاسیون و دی‌سولفوراسیون با افزایش درجه حرارت افزایش می­یابد. مدل­سازی سینتیکی با استفاده از مدل‌های مختلف انجام شد. با استفاده از رگرسیون خطی­ و محاسبه انحراف استاندارد نرمال­ شده، نشان داده شد که مدل آورامی بهترین برازش را با داده­های سینتیکی دارد. مرتبه واکنش در هر دو مرحله کلسیناسیون کمتر از یک (1‌<­n) و مقدار انرژی فعال‌سازی دی‌هیدروکسیلاسیون و دی‌سولفوراسیون به ترتیب kJ.mol-1 117 و kJ.mol-1 215 تعیین شد. بر اساس مقادیر مزبور ساز و کار کنترل شیمیایی این واکنش‌ها تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling of Dehydroxylation and Desulphuration Kinetics of Haft Sandogh Alunite Ore

نویسندگان [English]

  • Sh. Alizadeh
  • M. Mehdi Salari Rad
  • M. Mohammadi
چکیده [English]

Solubility of alunite increases in acids and bases by calcinations. This process includes two main steps which are dehydroxylation and desulphuration. In this paper, after characterization of Haft Sandogh alunite ore, kinetics of dehyroxylation and desulphuration were studied. According to the results of thermogravimetric and weight loss, dehydroxylation of alunite occurs at 508 to 577˚C and desulphuration takes place at temperatures above 680˚C. It was observed that the dehydroxylation and desulphuration reaction rates increased with increasing temperature. Different kinetics models were used to evaluate kinetics data. By regression analysis and normalized standard deviation (NSD), the Avrami model was found to give the best fit to kinetic data. The reaction rate of both calcination processes were found to be less than one (i.e., n<1). This finding along with the high activation energy value (i.e., 117.4 kJ mol-1 for dehydroxylation and 215.4 kJ mol-1 for desulphuration) indicate that both reactions are controlled by chemical mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alunite
  • Dehydroxylation
  • Desulphuration
  • Kinetics
  • Chemical control