بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب های فولادی ساده با بادبندهای برون محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

امروزه با توسعه سطح زندگی انسان‌ها و نیاز به فضاسازی مطلوب ، لزوم احداث سازه‌هایی با رفتار لرزه‌ای مطمئن، اقتصادی و مناسب برای جانمایی‌های معماری متفاوت، احساس می‌شود. از این رو استفاده از سیستم های سازه‌ای فولادی با بادبندهای برون محور با شکل‌پذیری بالا که در سال 1977 توسط پروفسور پوپوف ابداع شده است، بسیار مناسب به نظر می‌رسد. در این پژوهش به بررسی رفتار واقعی این سیستم‌ها با استفاده از مطالعه بر روی ضریب رفتار آنها می‌پردازیم. رویکرد پایه در این پژوهش جهت بررسی ضریب رفتار با توجه به استفاده از استاندارد 2800 ایران، مطالعه اثرات شکل‌پذیری و اضافه مقاومت موجود در سازه از روی منحنی ظرفیت سازه به دست آمده از تحلیل بارافزون است. بنابراین قاب های ساختمانی منطبق با نیاز ساخت و ساز مرسوم، دارای قاب بادبندی برون محور با خروج از مرکزیت و تعداد طبقات متفاوت بررسی شده است. نتایج حاصل نشان دهنده ضعف سازه‌های طراحی شده در این مدل‌ها بر اساس ضوابط شکل‌پذیری آیین نامه 2800 ویرایش سوم (1384) در قبول تغییرشکل های نهایی مجاز و تحمل نیروی زلزله آیین نامه هستند. لذا به منظور حصول رفتار لرزه‌ای مناسب باید از ضریب رفتار کمتر و یا محدودیت تغییر مکان به مقادیر کمتر از ضوابط موجود استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Seismic Behavior of Ecentrice Braced Frames

نویسندگان [English]

  • Javad Vaseghi Amiri 1
  • Hamed Hamrah 2
چکیده [English]

Now a days, improvement of human life and requirements to make suitable space cause to making structures with confident and safe seismic behaviror in earthquake ,economical and architectural aims. In this way, eccentric braced frames with high ductility that innovated by Popov in 1977 are very useful. In this research, visual behavior of this systems of structures ecentrice braced frames (EBF) with R factor studying has been considered. The base method in this research for studying R factor is investigation of ductility and extra resistance in frames by capacity spectra of structures resulted from static nonlinear analysis. For reaching this idea, the structural cases with public construction method have been considered. Finally, the results showd that the structures designed by Iranian standard code NO.2800-84 rules are weak in acceptance of allowed ultimate deforming and resistance of earthquake design force in standard 2800-84. So, for reaching to suitable seismic behavior of structure in earthquake, lower R factor and lower allowed displacement for design of this structures should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic behaviror
  • pushover analyse
  • capacity spectra
  • ecentrice brace
  • Ductility
  • extra resistance
  • R Factor
[1]-چوپرا، آنیل.ک.، " دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله"، ترجنه شاپور طاحونی، انتشارات علم و ادب ، تهران ، 1377.
[2]-تهرانی زاده، محسن، ضروریان، حمید،" مقایسه رفتار خطی و غیرخطی دینامیکی سیستم های مختلف سازه ای براساس پارامتر شکل پذیری" دومین کنفرانس بین المللی زمین لرزه و مهندسی زلزله، تهران، 1374
[3]-همراه، حامد، " بررسی عوامل موثر بر ضریب رفتار در قاب های فولادی ساده با بادبند برون محور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازنداران، 1385
[4]Wakabayashi, M.; "design of earthquake resistant buildings", Mc Graw-Hill, 1986._
[5]Osteras, J. D.; Karwinkler, H.; "seismic design based on srtengh of structures", proc.4 U.S National conf. On earthquake engineering, vol.2, pp.955-964, 1990
[6]Federal Emergency Management Agency (FEMA273), "Technigues for Seimicaly Rehabilitation Existing",March1997._
[7]Fajfar, P.; "Design spectra for the new generation of code: Eurocode 8 achive the halfway mark", Proc. 10th europan conference on earthquake engineering, Duma, pp.2965-2974, 1995._
[8] Newmark, N.M.; Hall, W.Y.; "Earthquake spectra and design", EERI, 1982._