بررسی رفتار شالوده‏ های تقویت‏ شده با ژئوگرید تحت اثر بارهای سیکلی افقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیقات انجام شده نشان داده است که ظرفیت باربری شالوده‏ها در هنگام زلزله به علت ممان‏های چرخشی و بارهای افقی وارده کاهش می‏یابد. در این مقاله ضمن افزایش دقت و کنترل مدل عددی ساخته شده در محیط نرم‏افزاریFLAC  با داده‏های حاصل از انجام آزمایش بر روی مدل‏های کوچک مقیاس شالوده‏ مسلح به بررسی میزان نهایی ظرفیت باربری شالوده‏های ماسه‏ای مسلح تحت بارهای سیکلی افقی پرداخته شده است. در این بررسی ضمن تعریف فاکتور ظرفیت باربری افقی (HBCR) در کنار فاکتور ظرفیت باربری در حالت قائم (BCR)، تأثیر عواملی مثل تعداد سیکل‏ها و شدت بارگذاری لایه‏های ژئوگرید بر مقدار ظرفیت باربری و مقاومت شالوده مسلح مزبور در مقابل بارهای سیکلی افقی و لغزش پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Bearing Capacity of Reinforced Soils using Geogrids under horizontal cyclic loadings

نویسندگان [English]

  • S.majdeddine Hosseini
  • SH. Sadeghifard
چکیده [English]

It is widely known that the bearing capacity of a shallow foundation is reduced when the foundation is subjected to rocking moment and horizontal loads during an earthquake event. This paper discusses a series of numerical solution carried out in FLAC that calibrate with results of experimental testing on small scale reinforced foundation in order to measure the bearing capacity of a reinforced shallow foundation due to horizontal cyclic loading. In this study, the horizontal bearing capacity ratio (HBCR) was compared with vertical bearing capacity ratio (BCR) and the effect of such parameters as number of cycles and loading magnitude on the dynamic bearing capacity of reinforced soil was discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bearing Capacity
  • shallow foundation
  • horizontal cyclic loading
  • Reinforcement
  • Geogrid
[1]Paolucci, R. and Pecker, A., “Seismic bearing capacity of shallow strip footings on dry soils”, Soils_Found, 1997. pp. 37(3): 68–79_
[2]Knappett, J., A.; Haigh, S., K.; Madabhushi, S., PG.; “Machanisms of failure for shallow foundations under earthquake loading”_ , Soil Dynamics and Earthquake_Engineering, Vol.26, p.p. 91-102, 2006._
[3]Merlos, J.; and Rombo M., P.; “Fluctuant bearing capacity of shallow foundation” , Soil Dynamics and EarthquakeEngineering, Vol.26, pp. 103-114, 2006._
[4]Omar,_M., T.; Das, B., M.; Puri, V., K.; Yen, S., C.; “Ultimate bearing capacity of shallow foundations on sand with geogrid reinforcement”,Canadian Geotechnical Journal 30 (3), p.p. 545–549,1993._
[5]Yetimoglu, T., Wu, J.T.H.; Saglamer, A.; “Bearing capacity of rectangular footings on geogrid reinforced sand”, Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE 120 (12), p.p. 2083–2089, 1994._
[6]Das, B., M.; Omar, M., T.; “The effects of foundation width on model tests for the bearing capacity of sand with geogrid reinforcement”,Geotechnical and Geological Engineering 12 (2),p.p. 133–141, 1994.
[7]Khing, K., H.; Das, B., M.; Puri, V., K.; Cook, E., E.; Yen, S., C.; “ The bearing capacity of a strip foundation on geogrid-reinforced sand” Geotextiles and Geomembranes 12 (4), p.p. 351–361, 1993._
[8]Adams, M., T.; Collin, J.. C.; “ Large model spread footing load tests on geogrid-reinforced soil foundations. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering”, ASCE 123 (1), p.p. 66–72, 1977._
[9]Shin, E., C.; Das, B., M.; “ Experimental study of bearing capacity of a strip foundation on geogridreinforced sand”, Geosynthetics International 7 (1), p.p. 59–71, 2000.