تأثیر نوع اتصال عرشه به پایه در انتقال بارهای ثقلی و بهره برداری در پل های پیوسته پیش تنیده بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و کارشناس ارشد عمران؛ دانشکده عمران و محیط زیست؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده عمران و محیط زیست؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دکترای عمران؛ دانشکده عمران و محیط زیست؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در پنجاه سال گذشته استفاده از بتن پیش­تنیده در اجرای پل­های پیوسته با مقطع ثابت و متغیر رواج یافته است. یکی از مسائل مهم در طراحی، نحوه اتصال عرشه به پایه است که با استفاده از دستگاه­های تکیه­گاهی انجام می­شود. در حالت استفاده از صفحات نئوپرن، این اتصال به سه صورت ساده با یک ردیف صفحات نشیمن، نیمه­گیردار با دو ردیف صفحات نشیمن و یکپارچه انجام می­شود. عملکرد مطلوب در مقابل شرایط محیطی، امکان­پذیری لغزش و تغییر شکل محدود برای عرشه از خصوصیات مهم صفحات نئوپرن است. در این تحقیق اثر تعداد خطوط تکیه­گاهی و نحوه اجرای اتصال در انتقال بار، توزیع تنش در پایه­های پل و نسبت انتقال لنگرخمشی به نیروی محوری مورد بررسی قرار گرفته است. طرح­های مورد بررسی شامل پل­های پیوسته چهار دهانه از بتن پیش­تنیده با دهانه­های مختلف، به روش عددی اجزاء محدود و توسط تحلیل­گر آباکوس مورد تحلیل قرار گرفته­اند. سپس، عملکرد مدل­ها با شرایط اتصال سه­گانه با هم مقایسه شده­اند. تحلیل با فرض رفتار مصالح بتن با پخش ترک در المان­ها (ایجاد ترک­های ریز و ایجاد نشدن ترک­های بزرگ)، عملکرد الاستیک نئوپرن و الاستیک-پلاستیک کامل برای فولاد آرماتورها و فولاد پیش تنیدگی انجام شده است و در هر مدل، شرایط انتقال نیرو به تکیه­گاه بررسی شده است. تحلیل نتایج نقش بسیار موثر فاصله بین دو ردیف صفحات تکیه­گاهی، در مقایسه با تغییر در ضخامت این صفحات را تصریح می­نماید. هم­چنین اثرات طراحی ناکافی و غیراقتصادی زیرسازه در فرایند انتقال بار نیز مورد بررسی گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Connection’s Type on The Transferring of Dead and Live Loads for Prestressed Concrete Bridges

نویسندگان [English]

  • Mansour Sharif 1
  • Alireza Rahai 2
  • Saman Hedjazi 3
چکیده [English]

On recent fifty years, using pre-stressed concrete for construction of continuous bridges with constant or variable cross section has a large spread. One of important objects in design is the way of connecting deck to piers that is done mostly by means of bearings. In the case of using neoprene bearings, There are three kinds of deck-pier connection; Simple, semi-rigid and rigid connections. Desired performance against environmental conditions, possibility of sliding, and finite movement of deck are of important properties for neoprene bearings. Bearing lines’ number and the effect of connection construction in load transferring, stress distribution in bridge piers and the ratio of bending moment to axial force transferred, are surveying in this research. Models, contain four spans continuous pre-stressed concrete bridges with various span lengths, and are analyzed by Finite Element Method and using ABAQUS analyzer. After analysis performance, models with different kinds of connection are compared. With assuming smeared crack performance for concrete,elastic for neoprene and elastic-prefect plastic for steel, analysis is done and for each model, load transfer is surveyed. Results of analysis show the effective role of distance variation of two rows of bearings, in comparison with their thickness effect. In addition, analysis results insist on optimum design for bearings, to have a safe and controlled load transfer. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoprene
  • Simple connection
  • semi rigid connection
  • continuous connection
[1]رهایی، علیرضا؛ فیروزی، افشین؛ بررسی عملکرد آسیب پذیری و بهسازی پل­ها، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1384.
[2]طاحونی، شاپور؛ طراحی پل، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1387.
[3]Saadeghvaziri, M. and Yazdani-Motlagh A.R.; ”Seismic behavior and capacity/demand analyses of three multi-span simply supported bridges”, Engineering structures ,Vol.30,pp.54-66, 2008.
[4]Huth, O. and Khbeis H. ; “Pot bearings behavior after 32 years of service: In situ and laboratory tests”,Engineering structures,Vol.29,pp.3352-3363, 2006.
[5]Dicleli M.; ”Simplified seismic analysis of a class of regular steel bridges”, Engineering structures, Vol.24, pp.1409-1422, 2002.
[6]Tonias, Dimitrios.E.; Bridge engineering : design , rehabilitation and maintenance of modern highway bridges, Second edition, McGraw-Hill, 2007.
[7]Jangid R.S. ; ”Optimum lead–rubber isolation bearings for near-fault motions”, Engineering structures ,Vol.29,pp.2503-2513, 2007.
[8]Tsai, M. and Wu, S. and Chang, K. and Lee, G. ; ”Shaking table tests of a scaled bridge model with rolling-type seismic isolation bearings”, Engineering structures ,Vol.29 , pp.694-702, 2004.
[9]Chen, Wai-Fah, Duan, Lian; Bridge engineering: Substructure design, First edition, CRC, 2003.
[10]Mathivat, Jacques; Construction Par Encorbellement Des Ponts En Beton Precontaint, Editions Eyrolle, 1979.