تحلیل میزان فشار دوغاب در مقاطع تزریق در ساختگاه سدها به منظور دستیابی به فشار بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان

3 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان

چکیده

با توجه به اهمیت ویژه تزریق دوغاب در توده سنگ و بخصوص پی سدها، بررسی پارامترهای تأثیرگذار در عملیات تزریق دوغاب شامل خورند، خواص دوغاب سیمانی و فشار تزریق ارزش زیادی داشته و شماری از دانشمندان و پژوهشگران مدل های تحلیلی بسیاری در این زمینه ارائه نموده اند. در این میان فشار تزریق دوغاب سیمانی به دلیل تأثیر زیاد آن در کیفیت و کارایی عملیات بهسازی و تزریق پی سدها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله به بررسی تأثیر پارامتر فشار تزریق در مقاطع مختلف گمانه های تزریق پرداخته شده است و با استفاده از روابط تحلیلی ارائه شده توسط دانشمندان و مقایسه بین فشار محاسباتی از این روابط با فشار واقعی ثبت شده در سایت تزریق سد سیمره، مدل هایی که تخمین های بهتری ارائه داده اند معرفی شده اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که روابط گروندی و زاروبا (با درزه های افقی) دقیق ترین برآورد از فشار تزریق را ارائه میدهند. در ادامه رابطهای به منظور محاسبهی فشار تزریق بر حسب عدد لوژن بر اساس داده های تزریق سد سیمره ارائه گردیده است که می تواند بیانگر فشار مجاز تزریق به منظور پیشگیری از پدیدهی شکست هیدرولیکی در توده سنگ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of grout pressure in grouting stages of dam structure to achieve optimum pressure

نویسندگان [English]

  • mohammad gholamzadeh 1
  • majid masoudi arani 2
  • Saeed Soltani mohammadi 3
1 M.Sc. Student, Department of Mining Engineering, University of Kashan
2 Ph.D. student, Department of Mining Engineering, University of Kashan
3 Assistant Professor, Department of Mining Engineering, University of Kashan
چکیده [English]

Various methods provided for reducing the seepage of water from the dam foundation and abutments that the most common techniques is Curtain Grouting. Quality and efficiency of Grouting operation depend on various factors such as absorption, grout properties and grouting Pressure. One of the most effective parameter is the grouting pressure, because of overpressure, causing hydraulic fracturing in rock mass and low Grouting pressure, causing partial stay of the operation and the site is not completely sealed. So far, different comments, equations, tables and charts have been provided to calculate the necessary pressure in grouting operation. In this paper, has been investigate the effect of grouting pressure in difference stag of Seymareh dam. For this purpose, the grouting pressure is Calculated based on the analytical equations and compared with the actual pressures and finaly the best Model is selected. The results show that Groundy and Zaruba equations (with horizontal joints) prepare more accurate estimates of the grouting pressure than others. Also, new Equation is developed to calculate of grouting pressure as a function of Lugeon number that is able to calculate the acceptable grout pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absorption
  • cement grout
  • dam seymareh
  • hydraulic fracture
  • pressure grout
  • Lugeon number
[1] کربلا، محمدامین؛ کتیبه، همایون،“ تزریق دوغاب سیمانی در. سنگ”, 1388
[2] فلاح نژاد، سعید، پایان نامه کارشناسی ارشد،“ مطالعات اولیه ومستمر در عملیات تزریق سنگ با نگرش خاص بر پرده آب بند سد . سیوند”، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1386
[3] مسعودی، مجید، پایان نامه کارشناسی ارشد،“ ارزیابی، تحلیل و مدل سازی فرآیند تزریق دوغاب سیمانی در ارتباط با ویژگ یهای زمین شناسی مهندسی ژئوتکنیکی پ یهای سنگی در سدها”، دانشگاه . صنعتی امیرکبیر، 1387
[4] Chan man piu, “Analysis and Modeling of Grouting and its Application In Civil Engineering”, 2005.
[5] Ewert, F. K., “Rock Grouting with emphasis on dam sites”, 1985.
[6] Kutzner C, “Grouting of Rock and Soil” (lst English Edit).Rotterdam A.A. Balkema, 1996.