ارزیابی و تحلیل صنعت ساخت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

صنعت ساخت یکی از صنایع مهم ایران به شمار می‌رود که متاسفانه علیرغم پتانسیل بالایی که برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی دارد ، نتوانسته است وظایف خود را آنچنان که شایسته است در بخش ملی ، منطقه ای و فرا‌منطقه ای به انجام برساند. به نحوی که در حال حاضر سهم ایران در صنعت ساخت در عرصه منطقه ای و بین‌المللی ناچیز است و به هیچ وجه این سهم متناسب با توانمندی ها و پتانسیل های موجودو شرایط ویژه جغرافیایی موجود نمی باشد. بنابراین ضروری است که ابعاد مختلف صنعت ساخت در ایران مورد شناسایی قرار گرفته و عملکرد آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این مقاله، ابتدا با بهره ‌گیری از رویکرد خوشه و روش کیفی دلفی به شناسایی خوشه ساخت ایران پرداخته و سپس با استفاده از روش الماس پورتر، عملکرد و رقابت پذیری صنعت ساخت ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و در پایان با استفاده از نظرات خبرگان و تجربیات سایر کشورها، راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت این صنعت در ایران ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of construction industry in Iran and giving recommendations for improving its competitiveness

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Sebt 1
  • mahmood mokhtariani 2
1 Professor, Dep. of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Ph.D. Candidate, Dep. of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The construction industry is one of the most important industries in Iran that, unfortunately, In spite of its potentials to increase new business information and GDP, couldn't be worked out its domestic and international missions, so that it has only a little international market share. This share is not in proportion to its capabilities and potentials in existence, and the special geographic region. Therefore, it is necessary to identify all dimensions and sectors of the construction industry and analyze its performance in Iran.
In this article, first, we identify the construction cluster in Iran by use of cluster approach and Delphi method, and then evaluate its competitiveness. At the end, expert's opinion and other countries' experiences have been used to give recommendations for improving the level of construction industry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction industry
  • cluster identification
  • Delphi method
  • competitiveness
  • porter's diamond model
 
[1] ایران نژاد، ژیلا؛ رضوی، محمدرضا؛ خوش ههای صنعتی، انتشارات نشر نو، تهران، ویرایش اول، 1381 .
[2] مجیدی، جهانگیر؛ کلاستر یا خوش ههای صنعتی، انتشارات سازمان صنایع کوچک و شهر کهای صنعتی، تهران، 1381 .
[3] مختاریانی، محمود؛ تعیین اجزای خوشه صنعتی در صنعت ساخت و ساز و بررسی ارتباط میان آ نها در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1388 .
[4] De Valence, G.; "Comparison of Traditional and Cluster Model of Construction Industry Structure",Faculty of Design, Architecture and Building,University of Technology, Sydney, 2000.
[5] Porter, M. E.; "On Competition: A Harvard Business Review Book", Boston: Harvard Business School Publishing, 1990.
[6] Anderson, G.; "Industry Clustering for Economic Development", Economic Development Review, Vol.
12, pp. 26–33, 1994.
[7] Porter, M. E.; "The Competitive Advantage of Nations", New York, Basic Books, 1990.
[8] AEGIS; "Mapping the Building and Construction Product System in Australia", Department of Industry,
Science and Resources, Canberra, 1999.
[9] Vock, P.; "An Anatomy of the Swiss Construction Cluster", OECD Proceedings, OECD Publications,
pp. 229–247, 2001.
[10] Modernizing Construction Group; "Scottish Construction Industry Plan 2007-2012", 2005, http://www.scottishconstructionforum.com/Scottish_Construction_Industry_Plan_2007-2012.pdf.
[11] Katsarakis, Y.; and Sazak, E.; "Turkey and The Construction Services Cluster", harward business
school, 2007.
[12] Budiwibowo, A.; and Trigunarsyah, B;"Competitiveness of the Indonesian Construction Industry", Journal of Construction in Developing Countries, Vol. 14, No. 1, pp. 51-68, 2009.
[13] Bergman, M.; and Feser, J.; "Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications",
1999, http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/contents.htm, Accessed September 2004.