بررسی عملکرد شتاب دهنده آیتکن در تحلیل دینامیکی به روش زیرفضای تعمیم یافته یک بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 نویسنده مسئول و کارشناس ارشد عمران‐ سازه‐ دانشگاه تهران‐ دانشکده فنی

3 کارشناس ارشد عمران‐ سازه‐دانشگاه گیلان‐ دانشکده فنی

چکیده

در ابتدا کلیات تکنیک تحلیل دینامیکی غیرخطی به روش زیرفضای تعمیم یافته توضیح داده شده و نیاز به گسترش تحلیل با این روش پرداخته شده است. در ادامه به بررسی روش تحلیل زیرفضای یک بعدی پرداخته خواهد شد. سپس با توجه به نیاز فرآیند حل به انجام تکرار در هر گام زمانی، اصلاحات مورد نیاز بر روی مراحل حل با استفاده از شتاب دهنده آیتکن انجام گرفته است.
در پایان تحلیل­های عددی انجام شده براساس الگوریتم حل اصلاح شده، به طور خلاصه آورده شده­اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Performance of Aitken Accelerator in Dynamic Analysis by One-Dimensional Generalized

نویسندگان [English]

  • Reza Attarnejad 1
  • seyedh negar Tavafzadeh 2
  • seyed ali Hosseini 3
چکیده [English]

This article investigates the performance of Aitken accelerator in analysis by one-dimensional generalized subspace method. At first, it has dealt with non-linear dynamic analysis by generalized subspace technique and the necessity of extending analysis by this method. There after one-dimensional subspace procedure is presented. According to requirement of the process to iteration in each time step, the approach is modified with the help of Aitken accelerator.
Finally, the numerical examples, according to modified algorithm, are presented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • One-Dimensional Generalized Subspace
  • Aitken Accelerator
  • plate
  • Shell
[1]Noor A.K.; “Recent Advantages and Applications of Reductions Methods", Applied Mechanics Review,Vol. 47 No. 5 ,1994.
[2]Wilson, E.L., Yuan, M. and Dickens, J.M.; “Dynamic Analysis by Direct Superposition of Ritz Vectors”,Earthq. Eng. Struct. Dyn., Vol. 10, 1982.
[3]Tavafzadeh, S.N. ; “ Non-Linear Dynamic Analysis of Plates and Shells by Modified One Dimensional Generalized Subspace” , M.S. dissertation supervised by Attarnejad, R.Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering , University of Tehran, Tehran.
[4]Xia, H. and Humar, J.L.; “Frequency Dependent Ritz Vectors”, Earthq. Eng. Struct. Dyn., Vol. 21, 1992.
[5]Joo K.; Wilson E.L.; Leger P.; “Ritz Vectors and Generation Criteria for Mode Superposition Analysis“, Earthq. Engng. Strct. Dyn., 18, 149-167,1989.
[6]Vtku, S.; Clemente, J.L.M. and Salama, M. ; “Errors in Reduction Methods“, Computers and structure , Vol. 21 ,1985.
[7]Heravi Gh.R.; Attarnejad R.; “Non-linear Dynamic Analysis Using One-dimentional Update Subspaces“, Engineering Computations, Vol. 21, No. 8, 2004, pp.848-866.
[8]Ralston A.; Rabinowitz P.; “A First Course in Numerical Analysis“, 2nd. Ed., McGraw-Hill ,New York, 1978.
[9]Hinton E.; Owen D.R.J; Finite Element Software for Plates and Shells, Pine ridge Press Limited, 1984.