اثر ذوب و یخبندان های مکرر بر ویژگی های مکانیکی خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

با توجه به اثرات مثبت افزودن آهک به خاکهای ریزدانه و همچنین تسلیح این خاکها توسط الیاف پلی‌پروپیلن، ارزیابی دوام خاکهای تثبیت و یا تسلیح شده به ویژه در مناطق سردسیر که بیشتر در معرض ذوب و یخبندان‌های مکررهستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش 12 نوع ترکیب متفاوت با مخلوط هم‌زمان الیاف پلی‌پروپیلن و آهک با خاک رس شامل (0، 2 و 4)% وزن خشک خاک رسی آهک و (0، 25/0، 5/0و 1)% وزن خشک خاک رسی الیاف پلی‌پروپیلن تهیه شد. نمونه‌های آزمایشی ساخته شده از هر یک از مخلوط‌ها پس از 28 روز عمل آوری تحت دوره‌های انجماد و ذوب متفاوت شامل 0، 1، 4، 7 و 10 سیکل قرارگرفتند. پس از آن آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده بررویهرنمونهباسهتکراربرایهرآزمایشانجامشد. بر اساس نتایج بدستآمدهمشخصشدکه نمونه تثبیت شده با 4% آهک و تسلیح شده با 5/0% الیاف پلی‌پروپیلن که دوره‌های انجماد و ذوب  مختلف را بدون کاهش در مقادیر مقاومت و مدول الاستیک طی نموده بود، به عنوان مناسب ترین ترکیب برای تثبیت و تسلیح خاک مورد آزمایش تعیین شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Freezing and Thawing Cycles on Mechanical Properties of Fine-grained Soils Stabilized with Lime and Reinforced with Polypropylene Fiber

نویسندگان [English]

  • Nima Golchinfar 1
  • Nader Abbasi 2
1 M.Sc Student of Soil Mechanics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Assistant professor, Agricultural Engineering Research Institute
چکیده [English]

Due to the positive effects of adding lime in fine-grained soils and reinforcing these soils with polypropylene fiber, durability evaluation of stabilized or reinforced soils especially in cold regions where are more exposed to periodical freezing and thawing cycles is still necessary. In this research, 12 different treatments were prepared by using three levels of lime (0, 2 and 4 percent by weight of dry soil) and four levels of polypropylene fiber (0, 0.25, 0.5 and 1 percent by weight of dry soil). Each treatments with three replications has been cured for 28 days and undergoes numerous cycles of freezing and thawing including 0, 1, 4, 7 and 10 cycles, then unconfined compressive strength of the specimens were determined. According to results of various tests, it was found that using 4% lime with 0.5% polypropylene fibre is the most appropriate combination for making strongest and most durable mixture, as unconfined shear strength of test samples do not change after taking numerous cycles of freezing and thawing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay soil
  • Stabilizing with Lime
  • Reinforcing with Polypropylene Fiber
  • Freezing and Thawing Cycles
Qi, J.L., Zhang, J.M., Zhu, Y.L. , “Influence of freezing-thawing on soil structure and its soils mechanics significance”, Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering (Supp. 2), 2690-2694, 2004.
]11[
Qi, J., Ma, W., Song, C., “Influence of freeze-thaw on engineering properties of a silty soil”, Cold Regions Science And Technology 53, 397-404 , 2008.
]11[
Rajasekaran, G., Narasimha Rao, S., “Compressibility behavior of lime-treated marine clay”, Ocean Engineering 29, 545-55, 2002.
]15[
Tang, C., Shi, B., Gao, W. Chen., “Strength and mechanical behavior of short polypropylene fiber reinforced and cement stabilized clayey soil”, Geotextiles and Geomembranes 24, 1-9, 2006.
]11[
Wang, D., Ma, W., Niu, Y., Chang, X., Wen, Z., “Effect of cyclic freezing and thawing on mechanical properties of Qinghai-Tibet clay”, Cold Regions Science And Technology 48, 34-43, 2007.