موضوعات = مدیریت منابع آب
ارزیابی روش ترکیبی دکانولوشن – الگوریتم ژنتیک در استخراج نمودار زمان-مساحت

دوره 55، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1159-1178

10.22060/ceej.2023.21068.7663

محمد محمدی هاشمی؛ بهرام ثقفیان؛ محمود ذاکری نیری؛ محسن نجارچی


بررسی حذف نیترات از زه‌آب های کشاورزی با استفاده از فیلتر زهکشی PRB در خاک های لومی و لوم شنی

دوره 55، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 1005-1020

10.22060/ceej.2023.22069.7894

محسن متفرس؛ علی عصاره؛ محمد پروین نیا؛ مهدی اسدی لور؛ داوود خدادادی دهکردی


به کارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری نوین برای بهره‌برداری تک هدفه از مخزن سد امیرکبیر

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2173-2188

10.22060/ceej.2021.18971.7012

ابوالفضل بنی اسدی مقدم؛ حسین ابراهیمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ابوالفضل اکبرپور


یافتن محل دو نشت همزمان در شبکه توزیع آب با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش خور ترکیبی

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1965-1982

10.22060/ceej.2021.20017.7316

حمیده فلاحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ بابک امین نژاد؛ جعفر یزدی


ساختار سرعت در جریان چگال میانگذر

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2607-2620

10.22060/ceej.2019.15923.6084

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی