بررسی عملکرد و تعیین ابعاد بهینه شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران، گرایش آب و سازه هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد، ایران

چکیده

آب‌گرفتگی معابر در اثر عدم کفایت شبکه‌ جمع‌آوری رواناب سطحی، همواره در شهر‌ها مشکلات زیادی را به همراه داشته است. لذا، شناخت نقاط مستعد آب‌گرفتگی و کانال‌هایی که دچار بالازدگی شده‌اند، مهم است. در این پژوهش با استفاده از مدل SWMM، کفایت شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی شهر شهرکرد در دوره بازگشت‌های بارندگی 2، 5 و 10 ساله بررسی شده است. لازم به ذکر است که تاکنون هیچ مطالعه‌ای پیرامون موضوع رواناب شهری در این منطقه صورت نگرفته است. در این شبیه‌سازی، واسنجی مدل برای شاخص دبی در 3 و برای واسنجی شاخص عمق در 2 رویداد بارشی انجام شد. برای مقایسه‌ میزان خطای مدل‌ شبیه‌سازی شده با مقادیر مشاهداتی از ضرایب خطای NSE، RMSE و ‌BIAS% استفاده شده است. با انجام آنالیز حساسیت، شاخص عرض معادل به عنوان حساس‌ترین شاخص مدل انتخاب شد. صحت سنجی بر روی دو پارامتر دبی و عمق رواناب، هر کدام در 2 رویداد بارشی مجزا، در چند کانال و گره تصادفی انجام شد. مقادیر قابل قبول به دست آمده برای ضرایب خطا، نشان از دقت بالای‌ شبیه‌سازی داشت. پس از مرحله صحت سنجی، مدل برای دوره بازگشت‌های بارندگی 2، 5 و 10 ساله اجرا و مشخص شد که به ترتیب در 19/4، 20/68 و 21/52 درصد کانال‌های شهر، بالازدگی رخ می‌دهد. موقعیت‌ کانال‌های سیلابی نشان می‌دهد قسمت‌های جنوب غربی شهر دچار آب‌گرفتگی خواهند شد. در ادامه نیز ابعاد بهینه‌ کانال‌ها برای جلوگیری از وقوع آب‌گرفتگی، در دوره بازگشت بارندگی 10 ساله تعیین شد و حجم بتن‌ مورد نیاز برای اصلاح ابعاد تک تک کانال‌ها نیز برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Performance and Determination of Optimal Dimensions of Surface Runoff Collection Network Using SWMM Model

نویسندگان [English]

  • Majid Omidi Arjenaki 1
  • Hamed Reza Zarif Sanayei 2
  • Heisam Heidarzadeh 2
1 Civil Engineering, Water Tendency and Hydraulic Structures, Sharekord University, Iran
2 Assistant Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Sharekord University, Iran
چکیده [English]

Road flooding has always caused many problems in cities due to inadequate networks of the runoff collection. Therefore, it is essential to identify flood-prone areas and canals that have been flooded. In this study, the sufficiency of the Surface Runoff Collection Network in Shahrekord was investigated during 2, 5, and 10-year rainfall returns using the SWMM model. It should be noted that no studies have been conducted on the issue of urban runoff in this area until now. In this simulation, model calibration has been performed based on the discharge index at three and the depth index at two rainfall events. The error coefficients of NSE, RMSE, and BIAS% have been applied to compare the simulated model error with the observed values. The equivalent width index has been found as the most sensitive index of the model by sensitivity analyses. The validation has been performed on two discharge parameters and runoff depth, each in 2 separate rainfall events, in several random canals and nodes. The acceptable values for the error coefficients showed a high accuracy of the simulation. After the validation phase, the model has been run for 2, 5, and 10-year rainfall return periods, and it was found that flooding occurs in 19.4%, 20.68%, and 21.52% of canals, respectively. The locations of the flooded canals indicate that the southwestern part of the city will be flooded. The optimal dimensions of the canals to prevent flooding have been determined during the 10-year rainfall return period, and the volume of concrete needed to modify the dimensions of each canal has also been estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Runoff
  • Return period
  • Network sufficiency
  • Flooding
  • SWMM
[1] M.-H. Hsu, S.H. Chen, T.-J. Chang, Inundation simulation for urban drainage basin with storm sewer system, Journal of hydrology, 234 (2000) 21-37.
[2] S.A. Lowe, Sanitary sewer design using EPA storm water management model (SWMM), Computer Applications in Engineering Education, 18 (2010) 203-212.
[3] J. Chen, A.A. Hill, L.D. Urbano, A GIS-based model for urban flood inundation, Journal of Hydrology, 373 (2009) 184-192.
[4] K. Lee, H. Kim, G. Pak, S. Jang, L. Kim, C. Yoo, Z. Yun, J. Yoon, Cost-effectiveness analysis of stormwater best management practices (BMPs) in urban watersheds, Desalination and Water Treatment, 19 (2010) 92-96.
[5] N. Zaghloul, B. AL MUTAIRI, Water harvesting of urban Runoff in Kuwait, Journal of Transaction A Civil Engineering, Sharif University of Technology, 17 (2010) 236-243.
[6] S. Todeschini, S. Papiri, C. Ciaponi, Performance of stormwater detention tanks for urban drainage systems in northern Italy, Journal of environmental management, 101 (2012) 33-45.
[7] V. Karimi, K. Solaimani, M.H. Roshan, K. Shahedi, Simulation of Flow in Open & Closed Conduits by EPA-SWMM Model (Case Study: Babolsar Urban Watershed), Journal of Watershed Management Research, 6 (2015) 162-170.
[8] M. Soleymani, K. Behzadian, A. Ardeshir, Evaluation of strategies for modifying urban storm water drainage system using risk-based criteria, Journal of Water & Wastewater, 26 (2015) 16-29.
[9] Y. Wang, M. Sun, B. Song, Public perceptions of and willingness to pay for sponge city initiatives in China, Resources, Conservation and Recycling, 122 (2017) 11-20.
[10] S. Babaei, R. Ghazavi, M. Erfanian, Urban flood simulation and prioritization of critical urban sub-catchments using SWMM model and PROMETHEE II approach, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 105 (2018) 3-11.
[11] M. Randall, F. Sun, Y. Zhang, M.B. Jensen, Evaluating Sponge City volume capture ratio at the catchment scale using SWMM, Journal of environmental management, 246 (2019) 745-757.
[12] Z. Zhu, Z. Chen, X. Chen, G. Yu, An assessment of the hydrologic effectiveness of low impact development (LID) practices for managing runoff with different objectives, Journal of environmental management, 231 (2019) 504-514.
[13] A. Ebrahimi, Assessing the impact of urban expansion and land cover changes on land surface temperature in Shahrekord city, Journal of RS & GIS for Natural Resources, 9 (2019) 102-118.
[14] M.P. Wanielista, Y.A. Yousef, Stormwater management, John Wiley & Sons1992.
[15] S. Behbahani, Surface water hydrology, Tehran Press, 2009.
[16] H.S. Borujeni, K. Emad, R. Fattahi, Evaluation of Analysis Methods of Short-term rainfall (case study: Shahrekord Synoptic Station), Journal of Water Science and Engineering, 1 (2011) 7-21.
[17] A. Alizadeh, Principles of applied hydrology, Astan Quds Razavi. Mashhad. 20th, DOI (2001).
[18] M. Hashemi, N. Mahjouri, Sensitivity Analysis of Surface Runoff Simulation Parameters in Velenjak sub-basin of the Tehran city: Application of VARS, Sobol and Morris Methods, Iran-Water Resources Research, 14 (2018) 71-79.
[19] W.C. Huber, R.E. Dickinson, T.O. Barnwell Jr, A. Branch, Storm water management model; version 4, Environmental Protection Agency, United States, DOI (1988).
[20] L.A. Rossman, Storm water management model user's manual, version 5.0, National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development, US Environmental Protection Agency2010.
[21] J. Temprano, Ó. Arango, J. Cagiao, J. Suárez, I. Tejero, Stormwater quality calibration by SWMM: A case study in Northern Spain, Water Sa, 32 (2006) 55-63.
[22] C. Zoppou, Review of urban storm water models, Environmental Modelling & Software, 16 (2001) 195-231.