بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تأثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران

3 - کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

چکیده

با توجه به اهمیت کنترل نشست در پی‌های گسترده به ویژه در خاک‌هایی که مقاومت لازم را نداشته، جهت احداث سازه بر روی این گونه خاک‌ها، روش‌های گوناگونی برای کاهش نشست وجود دارد. از جمله این روش­ها، اصلاح خاک با استفاده از موادی مشابه آهک و سیمان است. در این پژوهش، از افزودنی‌های آهک و سیمان جهت تثبیت خاک رس به منظور کاهش نشست در پی‌های گسترده، در بهبود پارامترهای مقاومتی استفاده شده است. آهک و سیمان با خاک رس ترکیب و تأثیر استفاده از این دو ماده افزودنی در تثبیت خاک ریزدانه رسی (CL) در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های خاک در حالت طبیعی و نیز در حالت ترکیب با درصد‌های مختلف آهک و سیمان معادل %3، %6 و %8 وزن خشک خاک برای آزمون‌های آزمایشگاهی شامل آزمایش حدود آتربرگ، آزمایش دانه‌بندی، آزمایش تراکم استاندارد، آزمایش مقاومت فشاری و آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا و همچنین آزمایش‌های سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده (CU) و برش مستقیم، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده کاهش در پلاستیسیته و وزن واحد حجم بیشینه خاک و افزایش رطوبت بهینه، مقاومت فشاری و همچنین نسبت باربری کالیفرنیا رس با افزودن این دو ماده را نشان می‌دهد. میزان چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی که از آزمایش‌های سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده (CU) و برش مستقیم بدست آمده است، با افزایش درصد سیمان و آهک افزایش می‌یابند. به منظور صحت‌سنجی تحقیقات انجام شده آزمایش بارگذاری صفحه در محل نیز انجام شده است. پس از بررسی‌های آزمایشگاهی، اثرات استفاده از خاک اصلاح شده با اعماق بهسازی m1، m2، m4، m6، m8 و m10 به کمک نرم‌افزار Plaxis2D بصورت عددی نیز ارزیابی شد. نتایج نشان‌دهنده این امر است که با افزایش عمق بهسازی، میزان نشست کاهش یافته که این میزان در مقایسه با نشست بدست آمده از آزمایش بارگذاری صفحه‌ای در حالت طبیعی دارای اختلاف زیادی می‌باشد. اما اختلاف نتایج بدست آمده از نرم‌افزار و آزمایش بارگذاری پس از به‌سازی ناچیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and Experimental Investigation of Optimal Soil Improvement with Lime and Cement and Its Impact on Reduction of Settlement in West Tehran Wastewater Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Masoud Zabihi-Samani 1
  • seyed mostafa daryabari 2
  • Seyed Aboulfazl Daryabari 3
  • Alireza Mirhabibi 4
1 Iran University of Science and Technology: Tehran, Tehran
2 Master of Science Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran.
3 Master of Science, Tarbiat Modares University
4 Islamic Azad University,Parand Branch
چکیده [English]

In this research, lime and cement additives were used to stabilize clay and therefore to reduce the settlement in raft foundations. Lime and cement were mixed with clay and the effect of the use of these two additives on the stabilization of fine clay soil in the laboratory was investigated. Soil samples in normal state and combination with different percentages of lime and cement equal to 3%, 6%, and 8% dry weight of soil for laboratory tests including Atterberg limits test, grading test, standard compaction test, uniaxial compressive strength test, and California bearing ratio test. Also, the consolidated undrained triaxial compression strength test (CU) and direct shear tests were used. The results showed a decrease in the plasticity and maximum dry density of soil and an increase in optimum moisture content, compressive strength, and also the California bearing ratio of clay by adding these two materials. The cohesion and internal friction angle obtained from consolidated undrained triaxial compression strength tests (CU) and direct shear tests increase with increment of cement and lime percentages. After laboratory tests, the effects of the use of soil improvement with depths of 1m, 2m, 4m, 6m, 8m, and 10m using Plaxis2D software suggests that as the depth of improvement increases, the number of settlement decreases, which is a lot different from that of the plate loading test before improvement while the difference between the results obtained from Plaxis2D and plate loading test after improvement is negligible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ٍٍٍExperimental investigation of clay soil
  • Lime
  • Cement
  • Soil rehabilitation
  • Settlement in raft foundation
[1] Ali Eskandari, Maryam Hodhodi, “Investigation of the stabilizing effect of clay with lime “First National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2014, in Persian
[2] Nima golchinfar, “Effect of freezing and thawing cycles on compressive strength of lime-stabilized clay soils reinforced with polypropylene fibers “Master of Geotechnical Thesis, 2012, in Persian
[3] Amir Mohammad Tabatabae, Road pavement, Thirteenth Edition, University Publication Center, 2007-2008, in Persian
[4] Al-Rawas. A. A, Goseen. M, Expansive Soils –Recent Advances in characterization and treatment –2006
[5] N. Yong, Reymond and R. Ouhadi, Vahid,“Experimental study on instability of bases on natural and lime/cement-    stabilized clayey soils”, Applied Clay Science 2007
[6] Asma Muhmed, DariuszWanatowski "Effect of Lime Stabilisation on the Strength and Microstructure of Clay" IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering Volume 6, Issue 3, May. - Jun. 2013
[7] Jaber Shahiri, Mojtaba Ghasemi " Utilization of Soil Stabilization with Cement and Copper Slag as Subgrade Materials in Road Embankment Construction"  International Journal of Transportation Engineering Volume 5, No.1, Summer 2017
[8] Anil Pandey, Prof. Ahsan Rabbani, "Soil Stabilisation Using Cement" International Journal of Civil Engineering and Technology, Volume 8, Issue 6, June 2017
[9] Sai Harshita M M, " Soil Stabilisation using Lime " International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology Volume 6, Issue I, January 2018
[10] Rinu Jose, N P Rajamane "Influence of lime and cement in strength characteristics of soil" International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 1, January-2018
[11] Ika Puji Hastuty, Roesyanto “Comparison of the Use of Cement, Gypsum, and Limestone on the Improvement of Clay by Using Unconfined Compression Test “Journal of Civil Engineering FORUM, Vol.
[12] Yulian Firmana Arifin, and Gazali Rahman “Stabilization of Soft Soil with Cement and Palm Kernel Shell Ash Admixture “MATEC W eb of Conferences 280, 0 (2019)
[13] Nosrati, “Comparison of the effect of lime and cement type 2 on the compressive strength of clay soils with high plasticity index in different conditions” Second international conference on geotechnical and urban seismic engineering, 2015, in Persian
[14] Instructions embankment stabilization and pavement of roads, Journal 268, Publications Management and Planning Organization, in Persian
[15] Dr. Sunil S. Pusadkar, Ms. Tejas Bhatkar "Behaviour of Raft Foundation with Vertical Skirt Using Plaxis 2d" International Journal of Engineering Research and Development Volume 7, Issue 6 (June 2013)
[16] Ministry of Power, Journal 231, Plate loading test on soil and soft rock, in Persian
[17] Wael N. Abd Elsamee  “An Experimental Study on the Effect of Foundation Depth, Size and Shape on Subgrade Reaction of Cohessionless Soil” Published Online October 2013
[18] Amini, Laboratory review Comparison of the stabilizing effect of lime, cement and product made with nano technology (CBR+)  in clay soil with high plasticity index, 2014, in Persian