بررسی تأثیر نانو‌کربنات کلسیم بر مقاومت فشاری ماسه رس‌دار با درصدهای مختلف رس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه قم

3 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه استفاده از نانوذرات در بهسازی خاک‌ها، یکی از روش‌های مورد توجه محققین در حوزه ژئوتکنیک می‌باشد. در این مقاله اثر نانوکربنات کلسیم بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه رس‌دار با درصد‌های مختلف رس مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سه نوع خاک ماسه رس‌دار به ترتیب با 10، 20 و 30 درصد رس در چهار درصد مختلف نانو شامل 0/3، 0/7، 1/1 و 1/5 و در سه زمان مختلف عمل‌آوری 7، 14 و 28 روز، تحت آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری قرار گرفته‌اند. همچنین در این مطالعه با استفاده از الگوریتم مدیریت داده‌ها به روش گروهی (GMDH)، به ارائه رابطه­ای جهت پیش‌بینی مقاومت تک‌محوری خاک پرداخته شده است. در ادامه به منظور بررسی ریز‌ساختاری نمونه‌های بهسازی شده با نانوCaCO3، نمونه­ها با استفاده از آزمایش XRD و SEM تحت آنالیز قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که افزودن نانو‌کربنات کلسیم به نمونه‌های مورد آزمایش، باعث افزایش بیشتر مقاومت فشاری تک محوری و مدول سکانت می‌گردد که این افزایش با افزایش زمان عمل­آوری ادامه می­یابد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده در خاک‌های با 10 و 20 درصد رس، 0/7 درصد نانوکربنات کلسیم و در خاک با 30 درصد رس، 1/1 درصد نانوکربنات کلسیم به عنوان درصد بهینه شناخته شده­اند. بررسی‌های ریزساختاری انجام شده با انجام آنالیز XRD وSEM  نشان‌دهنده پرشدگی بهتر در بین نمونه‌ها پس از افزودن نانوکربنات کلسیم بوده و علاوه بر آن تشکیل بافت‌های کریستالی کلسیم سیلیکات هیدرات در سطح نمونه‌ها پس از افزودن نانوکربنات کلسیم مشاهده می‌شود. از سوی دیگر تحلیل انجام شده بر روی نتایج آزمایشگاهی، منجر به ارائه رابطه‌ای به منظور پیش­بینی مقاومت تک‌محوری خاک ماسه رس‌دار بهسازی شده با نانوکربنات کلسیم با خطای نسبی کمتر از 5 درصد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Nano CaCO3 on the Compressive Strength of Sandy Clay Soil with Different Percentage of Clay

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohamamdi 1
  • mahdi khodaparast 2
  • Ali M. Rajabi 3
1 University of Qom, Qom, Iran
2 University of Qom, Qom, Iran
3 Faculty member, Engineering Geology, Tehran University
چکیده [English]

Nanoparticles and nano-reinforcement are extensively used in geotechnical engineering and there are various reports on the effect of nanomaterials on the improvement of the engineering properties of various soil types. The effect of nano calcium carbonate (nano CaCO3) on the geotechnical properties of sandy clay (SC) soil containing different levels of clay was investigated. To this end, three types of SC soil containing 10, 20, and 30% clay and 0.3, 0.7, 1.1, and 1.5% nanoparticles were cured for 7, 14, and 28 days and then placed under uniaxial compression test. Also, the experimental results were numerically analyzed by group method of data handling (GMDH) using an artificial neural network. The samples were analyzed using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) tests. According to the results, adding nano CaCO3 to SC soils, caused an increase in the uniaxial compressive strength and secant modulus. Moreover, the compressive strength obviously increased over time. An optimum nanoparticle level of 0.7% was obtained for the soils containing 20% and 10% clay. The corresponding nano CaCO3 level for the soil containing 30% clay was 1.1%. The effect of nano CaCO3 as an effective additive on the ultimate compressive strength of the soil was investigated by XRD and SEM evaluations. The results indicated an increase in the crystallinity of particles after adding CaCO3 nanoparticles. Finally, based on numerical analysis of the experimental result, a correlation was obtained to predict the uniaxial compressive strength of the improved SC soil with a mean error of 4%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sandy clay
  • Nano calcium carbonate
  • Soil stabilization
  • uniaxial strength
[1] Changizi. F., Haddad. A. 2016. ʺEffect of Nano composite on the Strength Parameters of Soil.ʺ KSCE Journal of Civil Engineering; 1-11.
[2] Consoli, N. C, Vendruscolo, M. A, Fonini, A, and Rosa. F. D. 2009. ʺFiber reinforcement effects on sand considering a wide cementation range.ʺ Geotextiles and Geomembranes, 27(3), 196–203
[3] Handy, R. L.1960. ʺChemical treatments for Surface Hardening of Soil-Cement and Soil –Lime-Fly Ash.ʺ Highway Research Board Bulletin; 49-66.
[4] Zhang, G, Germaine J. T, Whittle A. J., and Ladd, C. 2004. ʺIndex properties of a highly weathered old alluvium.ʺ Geotechnique;7:441-451
[5] Gallagher, P. M., Finstere, S.2004. ʺPhysical and numerical model of colloidal silica injection for passive site stabilization.ʺ Vadose Zone Journal; 917-925.
[6] Butron, C, Axelsson. M and Gustafson G. 2009. ʺSilica sol for rock grouting: Laboratory testing of strength fracture behavior and hydraulic conductivity.ʺ Tunneling and underground space technology; 603-607.
[7] Changizi. F., Haddad. A. 2015. ʺStrength properties of soft clay treated with mixture of nano-SiO2 and recycled polyester fiber.ʺ Journal of rock mechanics and geotechnical engineering; 367-378.
[8] Taha, M. R., and Taha O. M. E. 2012. ʺInfluence of nano material on the expansive and shrinkage soil behavior.ʺ J. Nano part Res; 14:1190
[9] Khalid, N, Arshad M. F, Mukri, M, Mohamad, K, and Kamarudin, F. 2014. ʺThe Properties of Nano-Kaolin Mixed with Kaolin.ʺ Electronic Journal of Geotechnical Engineering; 19:4247-4255.
[10] Azzam, W. R. 2014. ʺDurability of Expansive Soil Using Advanced Nano composite Stabilization.ʺ Int. J. of Geomate; Vol. 7:927-937.
[11] Choobbasti, A. J, and Kutanaei S. S. 2015. ʺEffects of Nanosilica Particles and Randomly Distributed Fibers on the Ultrasonic Pulse Velocity and Mechanical Properties of Cemented Sand.ʺ Open Eng.; 111–116.
[12] Abdulla, A. S. H., Ahmed S. A. 2016.ʺ Enhancement of the Strength and Swelling Characteristics of Expansive Clayey Soil Using Nano-Clay Material.ʺ Geo-Chicago GSP; 269: 451-457
[13] Eswaramoorthi. P., Senthil Kumar. V., Sachin Prabhu. P., Prabu. T and Lavanya. S. 2017. ʺInfluence of nanosized silica and lime particles on the behavior of soil.ʺ International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) pp. 353–360
[14] Yao, K, Wang, W, Li N, Zhang C, Wang, L. 2019. ʺ Investigation on strength and Microstructure characteristics of Nano-Mgo admixed with cemented soft soil.ʺ Construction and Building Materials; 160–168.
[15] Kalhor, A, Ghazavi, M, Roustaei M, Mirhosseini, S. M0. 2019. ʺInfluence of nano-SiO2 on geotechnical properties of fine soils subjected to freeze-thaw cycles.ʺ Cold Regions Science and Technology, coldregions;03.011
[16] Karimi Azar, J, Heshmati, AA, Isazadefar, N. 2018. ʺInvestigation on the strength of Tabriz clay stabilized with nan- osilicaʺ. Nationl conference of Civil, Architecture and Urban Development Conference of Muslim World Countries, Tabriz, Iran.
[17] Tomar, A, Sharma, T, Singh, S. 2020. ʺStrength properties and durability of clay soil treated with mixture of nano silica and Polypropylene fiberʺ. Materials Today: Proceedings, Volume 26, Part 3.
[18] Kulanthaivel, P, Soundara, B, Velmurugan, Naveenraj, S. 2020. ʺExperimental investigation on stabilization of clay soil using nano-materials and white cement.ʺ Materials Today: Proceedings
[19] Ghorbani, A., and Mohammadi. M. 2013. ʺInvestigation of consolidation properties of silty-clay soil with lime as an additive.ʺ Master thesis in geotechnical engineering, (in Persian).
[20] Iranpor, B., Hadad A. 2016. ʺThe influence of nano materials on collapsible soil treatment.ʺ Journal of Engineering Geology 2016; 25:40-53.
[21] Mohammadi, A, Jan alizade, A, Farokhzad, F and Mohamamdi, M. 2014. ʺinvestigation of unconfined compression strength on self-healing properties of clay soilʺ. Fifteenth conference of civil Students of country, Urmia University.
[22] Khosravani, A, Ghorbani, A. 2012. ʺInvestigation of nano clay on mechanical properties of cohesive soil.ʺ Sixth national symposium of civil engineering, Semnan University.