مقایسه‌ی روش YPS و دستورالعمل‌های دیگر در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن آرمه منظم طراحی شده بر اساس استاندارد 2800

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده عمران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، گروه عمران

3 استادیار گروه عمران، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه یاسوج، چرام

چکیده

آیین‌نامه‌های مختلف، روش‌های متفاوتی برای طراحی و ارزیابی عملکرد سازه‌ها ارائه کرده‌اند. هدف از این تحقیق ارزیابی کفایت ضوابط بارگذاری و طراحی لرزه‌ای آیین‌نامه‌های مورد استفاده در ایران در تأمین اهداف عملکردی مورد توجه در این آیین‌نامه‌ها است. بدین منظور ابتدا سه ساختمان 1، 5 و 10 طبقه دارای سیستم باربر جانبی قاب خمشی بتنی متوسط بر اساس ضوابط آیین‌نامه‌های ایران طراحی می‌شود. سپس عملکرد لرزه‌ای این سازه‌ها با انجام تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی و استفاده از روش‌های طیف حد ارتجاعی (YPS)، نشریه‌ی ATC-40 و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در روش YPS، ارزیابی به دو صورت انجام می‌گیرد که عبارتند از ارزیابی موقعیت نقطه‌ی عملکرد سازه نسبت به مرز عملکرد و محاسبه‌ی ضریب رفتار مورد نیاز سازه و مقایسه با ضریب رفتار استفاده شده در طراحی. در مقابل، نشریه‌ی ATC-40 و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای تنها با مقایسه‌ی پاسخ‌ها در نقطه‌ی عملکرد و تغییرمکان هدف به ارزیابی سازه‌ها می‌پردازند. نتایج نشان می‌دهد که تمام قاب‌های مورد مطالعه بر اساس روش YPS و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای در سطح عملکرد ایمنی جانی قرار دارند؛ در حالی‌که بر اساس ATC-40 سازه‌های 1 و 5 طبقه در سطح عملکرد ایمنی جانی و ساختمان 10 طبقه در سطح عملکرد استفاده بی وقفه قرار می‌گیرد. همچنین در رابطه با سازه‌های مورد بررسی، ضوابط ارزیابی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای سخت‌گیرانه‌تر از سایر روش‌ها بوده و دو روش نشریه‌ی ATC-40 و YPS نسبت به دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای، ایمنی قاب‌های طراحی شده بر اساس ضوابط آئین‌نامه‌های ایران را در سطح بالاتری برآورد کرده‌اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the YPS method for Regular RC Buildings Designed Based on the Iranian Standard 2800

نویسندگان [English]

  • Shahab Eslami 2
  • Hadi Sayyadpour 3
2 Islamic Azad University, Ashtian Branch
3 Faculty of Technology and Mining, Yasouj University, Choram
چکیده [English]

The performance-based design method has received the attention of researchers and engineers in recent two decades. In this regard, different methods have been proposed by the codes to design and assess the performance of structures. The main purpose of this study is the evaluation of the Iranian seismic code's efficiency. For this research, three 1, 5, and 10-storey buildings having moderate concrete moment frames are designed based on the criteria of the Iranian code. Then, the seismic performance of these structures is evaluated according to the yield point spectrum (YPS), ATC-40, and Iranian seismic rehabilitation instructions method through nonlinear static analysis. There are two different approaches in the YPS method which include evaluating the performance point location relative to the performance boundary and comparing the response modification factor demand with the one used for design. However, ATC-40 and Iranian seismic rehabilitation instructions methods evaluate the structure’s response at the performance point and target displacement, respectively. Results showed that the studied structures satisfy life safety performance levels according to the YPS and Iranian seismic rehabilitation instruction methods, while the 10-storey building satisfies the immediate occupancy performance level based on the ATC-40 criteria. Moreover, in the case of the examined structures, the Iranian seismic rehabilitation instructions are more strict than the other methods and the buildings designed based on the Iranian codes are evaluated as seismically safer based on ATC-40 and YPS in comparison with the Iranian seismic rehabilitation instructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moment resisting RC frame
  • Seismic evaluation
  • YPS
  • Capacity spectrum
  • Nonlinear static analysis
[1] ATC-40; Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings; Applied Technology Council, Report No. SSC 96-01, 1996.
[2] ASCE-41-17. "ASCE Standard, ASCE/SEI, 41–17: Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings." Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2017.
[3] National Technical and Executive System, “Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings”, No. 360, First Revision, Plan and Budget Organization, 2014. (In Persian)
[4] Tahouni, Sh. and Ahmadi, F., “Seismic evaluation of the reinforced concrete buildings of the Standard 2800 based on performance-based design”, Nama, 2006. (In Persian)
[5] Danesh Ashtiyani, F. and Dorvash, S., “Comparing Standard 2800 and Instruction for Seismic Rehabilitation criteria for moment frame and shear wall buildings.” 1st International Congress on Seismic Retrofitting, Tehran, Iran, 2006. (In Persian)
[6] Tehranizadeh, M. and Pahlavani Yali, A., “Evaluation of Tall Steel Structures with Dual System (SMRF&RC Shear Wall) in Near-Field Ground Motions by Performance Based Design Method.”, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 42(2), 85-94, 2010. (In Persian)
[7] Kheirodin, A. and Family, S.,” Seismic Evaluation of Concrete Moment Frames with Low Height Beams.” Modares Civil Engineering journal, 10(1), 2010. (In Persian)
[8] Fajfar, P., “Capacity spectrum method based on inelastic demand spectra”; The 12th WCEE Proceedings, Auckland, New Zealand, 2000.
[9] Aschheim, M., “Yield Point Spectra: A simple alternative to the capacity spectrum method”, Advanced Technology in Structural Engineering, Proceedings of Structures Congress, ASCE, 2000.
[10] FEMA-273; NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., October, 1997.
[11] Aschheime, M., Black, P. “Yield point spectra for seismic design and rehabilitation”; The 12th WCEE Proceedings, Auckland, New Zealand, 2000.
[12] Aschheim, M., Montez, E., “The representation of P-∆ effects using Yield Point Spectra” ; Engineering Structures, Vol. 25, 2003, pp. 1387-1396.
[13] Naji, A; Irani, F. “P-∆ effects in steel structures using Yield Point Spectra”; Advanced Materials Research Vol 255-260, May 2011.
[14] Tjhin, T., Aschheim, M., “Yield displacement-based seismic design of RC wall buildings”; Engineering Structures, Vol. 29, 2007, pp. 2946-2959.
[15] Vamvatsikos, M., Aschheim, M., “Performance-based seismic design via yield frequency spectra”; Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 45(11), 1759-1778 2016.
[16] Georgoussis GK., “Yield Displacements of Wall-Frame Concrete Structures and Seismic Design Based on Code Performance Objectives”, Journal of Earthquake Engineering, Oct 13:1-13, 2018.
[17] Hernández-Montes, E., and Aschheim, M.A., "A seismic design procedure for moment-frame structures." Journal of Earthquake Engineering, 23(9), 1584-1603, 2019.
[18] Zhang, Y., Shen, J. & Chen, J. Damage-based yield point spectra for sequence-type ground motions. Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 18, 4705–4724, 2020. https://doi.org/10.1007/s10518-020-00874-4
[19] Iranian Building Codes and Standards, Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, Standard No.2800, 4th Edition, 2014. (In Persian)
[20] Nassar, A., Krawinkler, H.,”Seismic design based on strength and ductility demand”, The 10th WCEE Proceedings, Madrid, Spain, 1992.
[21] Iranian National Building Code, Part 6th, Design Loads for Buildings, 2013. (In Persian)
[22] Iranian National Building Code, Part 9th, Design and Construction of Reinforced Concrete Buildings, 2013. (In Persian)
[23] Vidic T, Fajfar P, Fischinger M., “Consistent inelastic design spectra: strength and displacement”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 23(5):507-21, May 1994.
[24] Parkash, V., Powell, GH. “DRAIN-2DX User Guide (Version 1.02) “; A Computer Program Distributed By NISEE; Department of Civil Engineering; University of California; Berkeley.