بررسی عددی تأثیر استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی و سوراخ‌دار بودن صفحات کناری بر عملکرد چرخه‌ای اتصالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه غیرانتفاعی ایوان‌کی، سمنان، ایران

3 گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در اتصالات گیردار رایج، نقطه‌ضعف بزرگ، شکست ترد ناحیه‌ی جوشکاری هنگام وقوع زلزله می­باشد. یک راهکار خلاقانه برای رفع چنین نقطه‌ضعف‌هایی استفاده از صفحات کناری در اتصال تیر به ستون می­باشد. در مطالعات گذشته، تمرکز بیشتر بر عملکرد اتصالات با صفحه­ی کناری و مقایسه­ی این اتصالات با انواع دیگر اتصالات گیردار بوده است. در این تحقیق، به بررسی تأثیر جنس، ضخامت و سوراخ‌دار بودن صفحات کناری بر عملکرد چرخه­ای اتصال خمشی پرداخته می­شود. برای این منظور علاوه بر استفاده از صفحات کناری از جنس فولاد نرمه (ST37) و  فولاد پر مقاومت کم آلیاژ (ST52)، از آلیاژ حافظه­دار شکلی نیکل- تیتانیوم (SMA-Ni-Ti) نیز استفاده ‌شده است تا اثر فوق‌الاستیک این آلیاژ بر عملکرد اتصال نیز مورد بررسی قرار گیرد. مدل‌سازی و تحلیل در نرم­افزار اجزاء محدود ABAQUS تحت بارگذاری چرخه­ای صورت گرفته است و نتایج حاکی از افزایش ظرفیت و شکل­پذیری اتصالات با صفحه­ی کناری از جنس آلیاژ حافظه‌دار شکلی بوده و همچنین مشخص گردید که می­توان ضخامت­های بهینه­ای را برای صفحات کناری انتخاب نمود تا بدین ‌صورت بیشترین شکل­پذیری ممکن در اتصال ایجاد گردد و از تشکیل مفصل پلاستیک جلوگیری شود. بر اساس نتایج به ‌دست ‌آمده، با تغییر پیکربندی و ایجاد برش در اتصال بطور کلی ظرفیت اتصال در دوران 0/04 رادیان (حد پذیرش قاب‌های خمشی) کاهش ‌یافته و تمرکز تنش در گوشه‌های برش خورده بیشترین تأثیر را در گسیختگی صفحات کناری دارند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Shape Memory Alloys and Side Plates Perforation Effect on Hysteresis Performance of Connections

نویسندگان [English]

  • Vahid Saberi 1
  • Hamid Saberi 1
  • Omid Misagh Mazaheri 2
  • Abbasali Sadeghi 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
2 Master, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The most common disadvantage in moment connections is the brittle fracture of the welded area during an earthquake. One creative way to fix such disadvantages is to use Side Plates to connect the beam to the column. Previous studies have focused more on the performance of connections with side plates and comparison of these connections with other types of moment connections. In this study, the effect of material type, thickness, and perforation of the side plates on the cyclic performance is investigated. For this purpose, in addition to using side plates of soft steel (ST37) and high strength structural steel (ST52), nickel-titanium-shaped memory alloy (SMA-Ni-Ti) was also used to investigate the superelastic effect of this alloy on the connection performance. Modeling and analysis were performed in ABAQUS finite element software under cyclic loading. The results showed that the increased capacity and ductility of the side plate connections with shape memory alloy. Also, the findings revealed that optimal thicknesses can be obtained for a side plate to create the maximum possible ductility at the connection and preventing the formation of plastic hinges. According to the results obtained by changing the configuration and cutting in connection and in general, the capacity of the connection decreased by 0.04 radian (moment frame acceptance limit) and stress concentration in the cutting corners had the greatest effect on the failure of the side plates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moment connection
  • Side plate
  • Brittle fracture
  • Cyclic performance
  • Shape memory alloy
[1] FEMA-350. Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-frame Buildings, (2013).
[2] Z. Rahmani, M. Naghipour, J. Vaseghi Amiri, and R. Karimnezhad, Comparing Seismic Parameters in Dual Systems Equipped with Concentric and Eccentric Braces and Side Plate Connection, Middle East Journal of Scientific Research, 14(3) (2013) 300-308.
[3] A. Deylami, and M. Yakhchalian. Comparison between" Common Moment Connection" and Moment Connection with Side Plates for Double-I Built-up Columns. The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, (2008).
[4] C.C. Chou, K.C.Tsai, Y.Y. Wang, and C.K. Jao, Seismic rehabilitation performance of steel side plate moment connections. Earthquake Engineering & Structural Dynamics 39(1) (2010) 23-44.
[5] A. Deylami, and M. Shiravand, The Experimental Study on Moment Connection of Beam to Double I Column Using Full Depth Side Plates. The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, (2008).
[6] Faridmehr, M.H. Osman, M. Bin Md Tahir, A. Farokhi Nejad, and R. Hodjati, Seismic and progressive collapse assessment of SidePlate moment connection system, Structural Engineering and Mechanics, 54(2015) 35-54.
[7] S. Alizadeh, G.A. MacRae, D. Bull, and G.C. Clifton, (2018). Beam Web-Side-Plate Connection Axial Performance. Key Engineering Materials, 763, 174-181.
[8] C. Cismasiu, and F.P.A. Dos Santos. Numerical simulation of a semi-active vibration control device based on superelastic shape memory alloy wires: INTECH Open Access Publisher, (2010).
[9] A. Abolmaali, J. Treadway, P. Aswath, F. K. Lu, and E. McCarthy. Hysteresis behavior of t-stub connections with superelastic shape memory fasteners, Journal of Constructional Steel Research 62 (2006) 831-838.
[10] B.R. Ellingwood, B. Taftali, and R. DesRoches. Seismic performance assessment of steel frames with shape memory alloy connections, Part II–Probabilistic seismic demand assessment, Journal of Earthquake Engineering, 14 (2010) 631-645.
[11] M. S. Speicher, R. DesRoches, and R. T. Leon. Experimental results of a NiTi shape memory alloy (SMA)-based recentering beam-column connection, Engineering Structures, 33 (2011) 2448-2457.
[12] C. Fang, M. C. Yam, A. C. Lam, and L. Xie. Cyclic performance of extended end-plate connections equipped with shape memory alloy bolts, Journal of Constructional Steel Research, 94 (2014) 122-136.
[13] W. Wang, T.-M. Chan, H. Shao, and Y. Chen, Cyclic behavior of connections equipped with NiTi shape memory alloy and steel tendons between H-shaped beam to CHS column, Engineering Structures, 88 (2015) 37-50.
[14] A. Maurya, M.R. R. Ryota Matsui, and S.H. Florig, Experimental investigation of miniature buckling restrained braces for use as structural fuses, Journal of Constructional Steel Research, 127(2016) 54-65.
[15] R. Ozcelik, E. Dikiciasik, and F. Erdil, The development of the buckling restrained braces with new end restrains,  Journal of Constructional Steel Research, 138(2017) 208-220.
[16] Shen, O. Seker, B. Akbas, P. Seker, S.B. Momenzadeh, and M. Faytarouni, Seismic performance of concentrically braced frames with and without brace buckling, Engineering Structures,141(2017) 461-481.
[17] Q. Canxing, Z. Yichen, L. Han  Q. Bing, H, Hetao, and T. Li, Seismic performance of Concentrically Braced Frames with non-buckling braces, Engineering Structures, 154(2018)  93-102.
[18] M. A. Farmani and M. Ghassemieh. Steel beam-to-column connections equipped with SMA tendons and energy dissipating devices including shear tabs or web hourglass pins, Journal of Constructional Steel Research, 135 (2017) 30-48.
[19] M. Pouraminian, S. Hashemi, A. Sadeghi, and S. Pourbakhshian, Probabilistic Assessment the Seismic Collapse Capacity of Buckling-Restrained Braced Frames Equipped with Shape Memory Alloys. Journal of Structural and Construction Engineering, (2020). Doi: 10.22065/jsce.2020.236804.2174.
[20] Abaqus, Abaqus/standard. Version 6.11, ABAQUS, Inc., Pawtucket, R.I, (2012).
[21] F. Auricchio, D. Fugazza, and R. DesRoches, A 1D rate-dependent viscous constitutive model for superelastic shape-memory alloys: formulation and comparison with experimental data. Smart Mater Struct. 16(1) (2007).
[22] MATLAB (matrix laboratory), Multi paradigm numerical computing environment and proprietary programming language developed by Math Works, (2013). https://www.mathworks.com/help/matlab