بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی شیب‌شکن‌‌های قائم با وجود صفحات مشبک و واگرایی تدریجی دیواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته عمران دانشگاه تبریز

2 داشکده عمران - دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، به بررسی مشخصات هیدرولیکی شیب­شکن­های قائم با صفحات مشبک و واگرایی تدریجی دیواره در پایین­دست آن با استفاده از نرم­افزار FLOW- 3D پرداخته شد. برای این منظور از صفحات مشبک با نسبت تخلخل­های 40 و 50 درصد، پنج نسبت واگرایی تدریجی به همراه سه ارتفاع شیب­شکن قائم در محدوده دبی مشخص استفاده گردید. مشخص شد که نتایج عددی با مدل آشفتگی RNG در مقایسه با k-εبه نتایج آزمایشگاهی نزدیک­تر است. همچنین با افزایش ارتفاع شیب­شکن از 15 به 25 سانتی­متر، E/E0Δبه دلیل شدت برخورد جت با کف، افزایش و yP/P  کاهش می­یابد. بیشینهE/E0 Δ­ مربوط به ارتفاع 25 سانتی­متر به میزان 51/60 درصد و کمترین آن برای ارتفاع 15 سانتی­متر به مقدار 44/25 درصد می­باشد. برای یک ارتفاع شیب­شکن ثابت با افزایش دبی،E/E0 Δ­ کاهش و yP/Pافزایش می­یابد. واگرایی دیواره­ موجب تلاطم در کناره­ها و توزیع غیریکنواخت عمق در پایین­دست آن می­شود و ضمن افزایش yP/Pو yd/P باعث افزایش 25 درصدیE/E0 Δ­ می­گردد. وجود صفحات مشبک در پایین­دست شیب­شکن­ باعث افزایش yP/P، yd/Pو همچنین افزایش 44 درصدیE/E0 Δ­ می­گردد. استفاده همزمان از واگرایی دیواره و صفحات مشبک در پایین­دست شیب­شکن­ها باعث افزایش 46 درصدیE/E0 Δ­ و کاهش yP/Pو yd/P می­شود. ثابت شد که سهم مشارکتی استفاده از صفحات مشبک در مقایسه با واگرایی تدریجی دیواره بیشتر است که با بکارگیری همزمان آن­ها،E/E0 Δ­ تا 33/5 درصد افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Hydraulic Characteristics of Vertical Drops with Screens and Gradually Wall Expanding

نویسندگان [English]

  • Behnam Nayebzadeh 1
  • Mohammad Ali Lotfollahi-yaghin 2
  • Rasoul Daneshfaraz 3
1 PhD civil student in Tabriz University
2 Professor, ph.d, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the hydraulic characteristics of vertical drops with screens and the gradual wall expanding downstream using FLOW-3D software are investigated. For this purpose, two porosity ratios of the screens of 40 and 50%, 5 gradually expanding with 3 vertical drop heights in the specified discharge range were used. It was found that the numerical results are closer to the experimental results with the RNG turbulence model than k-ε. By increasing the drop height, the ΔE/E0 due to the jet floor impact intensity increased and yp/P value decreased. The maximum ΔE/E0 for 25 cm height was 51.60% and the lowest for 15 cm was 44.25%. For a constant drop height with increasing discharge, the ΔE/E0 decreased and yp/P increased. The gradually wall expanding causes turbulence on the edges and a non-uniform distribution of yd/P and by increasing yp/P and yd/P, it caused a 25% increase in ΔE/E0. The presence of screens increased yp/P, yd/P, and ΔE/E0 by 44%. The simultaneous use of gradually walls expanding and screens caused a 46% increase in ΔE/E0 and a decrease in yp/P and yd/P values. It was shown that the contribution of screens is greater than the gradually wall expanding, with their simultaneous application increasing ΔE/E0 up to 33.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical drop
  • Porosity ratio
  • Turbulence models
  • Gradually wall expanding
  • FLOW-3D
[1] Moore, W. L., Energy loss at the base of a free overfall. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 1943. 108(1), p. 1343-1360.
[2] Rajaratnam, N. and M. R. Chamani, Energy Loss at Drops. Journal of Hydraulic Research, 1995. 33(3), p. 373-384.
[3] Esen, I.I., J.M. Alhumoud, and K. A. Hannan, Energy Loss at a Drop Structure with a Step at the Base. Water international, 2004. 29(4), p. 523-529.
[4] Chamani, M. R., N. Rajaratnam, and M.K. Beirami, Turbulent jet energy dissipation at vertical drops. Journal of hydraulic engineering, 2008. 134(10), p. 1532-1535.
[5] Mansouri, R., and A.N. Ziaei, Numerical modeling of the flow in the vertical drop with inverse apron. 11th International Conference on Hydroinformatics, New York City, USA, 2014.
[6] Sadeghfam, S., A.A. Akhtari, R. Daneshfaraz, and G. Tayfur, Experimental investigation of screens as energy dissipaters in submerged hydraulic jump. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 2015. 38(2), p. 126-138.
[7] Daneshfaraz, R., S. Sadeghfam, A. Rezazadeh Joudi, Experimental investigation on the effect of screen’s location on the flow's energy dissipation. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 2017. 17(67), 47-62 (in Persian). DOI:  10.22092/aridse.2017.109616
[8] Daneshfaraz, R., S. Sadeghfam, and A. Ghahramanzadeh, Three-dimensional numerical investigation of flow through screens as energy dissipators. Canadian Journal of Civil Engineering, 2017. 44(10), p. 850-859.
[9] Kabiri-Samani, A.R., E. Bakhshian, and M.R. Chamani, Flow characteristics of grid drop-type dissipators. Flow Measurement and Instrumentation, 2017. 54, p. 298-306.
[10] Daneshfaraz, R., S. Sadeghfam, A. Rezazadeh Joudi, Experimental Investigation of Energy Dissipation in the Sudden Choked Flow with Free Surfaces. Journal of Civil and Environmental Engineering, 2018. 48(2), 101-108 (in Persian).
[11] Ghaderi, A., M. Dasineh, S. Abbasi, Impact of Vertically Constricted Entrance on Hydraulic Characteristics of Vertical Drop (Numerical Investigation). Journal of Hydraulics, 2019. 13(4), p. 121-131.
[12] Daneshfaraz, R., S. Sadeghfam, and A. Tahni, Experimental Investigation of Screen as Energy Dissipators in the Movable-Bed ChannelIranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 2019. Doi: 10.1007/s40996-019-00306-7.
[13] Daneshfaraz, R., S. Sadeghfam, V. Hasanniya, Experimental investigation of energy dissipation the vertical drops equipped with a horizontal screen with the supercritical flow. Iranian Journal of Soil and Water Research, 2019. (In Persian). DOI: 10.22059/ijswr.2019.269301.668053
[14] Norouzi, R, R. Daneshfaraz, and A. Bazyar, The Study of Energy Dissipation due to the use of Vertical Screen in the Downstream of Inclined Drops by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). AUT Journal of civil engineering. 2019.(In Persian). DOI: 10.22060/CEEJ.2019. 16694. 6305.
[15] ] Sadeghfam, S.  R. Daneshfaraz, R. Khatibi, O. Minaei, Experimental studies on scour of supercritical flow jets in upstream of screens and modelling scouring dimensions using artificial intelligence to combine multiple models (AIMM), Journal of Hydroinformatics, 2019.
[16] Hager, W.H. Hydraulic jump in non-prismatic rectangular channels. Journal of Hydraulic Research, 1985. 23(1), p. 21-35.
[17] Grant, D.M. and B.D. Dawson, Open Channel Flow Measurement Handbook". 5th ed. ISCO Inc. 1998.
[18] Çakir, P. Experimental investigation of energy dissipation through screens (Doctoral dissertation, M. Sc. thesis, Department of Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey). 2003.  
[19] Balkiş, G. Experimental Investigation of Energy Dissipation through Inclined Screens. (Doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey), 2004.  
[20] Flow Science Inc. FLOW-3D V 11.2 User’s Manual. Santa Fe, NM, USA. 2016
[21] Ghaderi, A., Abbasi, S. CFD simulation of local scouring around airfoil-shaped bridge piers with and without collar. Sādhanā, 44(10), 216, 2019.
[22] Daneshfaraz, R., A. Ghahramanzadeh, A. Ghaderi, A.R. Joudi, J. Abraham, Investigation of the Effect of Edge Shape on Characteristics of Flow under Vertical Gates. Journal‐American Water Works Association, 2016. 108(8): 425-432.
[23] Daneshfaraz, R., O. Minaei, J. Abraham, S. Dadashi, A. Ghaderi, 3-D Numerical simulation of water flow over a broad-crested weir with openings. ISH Journal of Hydraulic Engineering, 2019. 1-9.
[24] Daneshfaraz, R., and Ghaderi, A. Numerical Investigation of Inverse Curvature Ogee Spillway. Civil Engineering Journal, 3(11): 1146-1156. 2017.
[25] Versteeg, H. K., and W. Malalasekera, An introduction to computational fluid dynamics: the finite volume method, Pearson Education. 2007.
[26] Ghaderi, A., Dasineh, M., Abbasi, S., and Abraham, J. Investigation of trapezoidal sharp-crested side weir discharge coefficients under subcritical flow regimes using CFD. Applied Water Science, 10(1), pp. 1-12, 2020
[27] Nayebzadeh, B., M.A. Lotfolahi-Yaghin, and R. Daneshfaraz, Experimental study of Energy Dissipation at a Vertical Drop Equipped with Vertical Screen with Gradually Expanding at the Downstream. AUT Journal of civil engineering, 2019.  (In Persian). DOI: 1022060/CEEJ.2019.16493.6265.