بررسی رفتار ماسه‌های آلوده به نفت خام در آزمایش CBR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی/دانشکده مهندسی/گروه عمران

3 گروه عمران/دانشگاه آیت اله بروجردی

چکیده

عوامل متعددی تحمل باربری خاکریزهای طبیعی و مهندسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، از جمله نشتِ نفت خام که منجر به کاهش مقاومت می‌گردد. هدف از این پژوهش آن است که با استفاده از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)، مقدار افتِ باربری و رفتار تنش-کرنش برای خاک‌های ماسه‌ای آلوده به نفت خام بررسی گردد. در این تحقیق از 10 نوع ماسه‌ی مختلف با ویژگی‌های متفاوت استفاده شده است. روش کار بدین صورت است که یکسری آزمایش‌ CBR برای ماسه‌های تمیز (غیر آلوده) انجام می‌شود و سپس ماسه‌های آلوده به 6% نفت خام در شرایط و تراکم مشابه تحت آزمایش قرار می‌گیرند تا بتوان به صورت کمَی مقدار کاهش باربری ماسه‌های آلوده به نفت خام را به‌دست آورد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که باربری ماسه‌های آلوده به 6% نفت خام حداقل 50% نسبت به ماسه‌های تمیز کاهش می‌یابد و نمودارهای تنش-کرنش این خاک‌ها نیز شدیداً دچار کاهش خواهند شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده در این پژوهش می‌توان بیان کرد که شکل ذرات (تیزگوشه بودن)، درصد درشت‌دانه‌ بودن ذرات در توده‌ی خاک و نوع دانه‌بندی عواملی هستند که در مقاومت ماسه‌های آلوده به نفت خام اثرگذارند. همچنین مشخص شد که ماسه‌ی استاندارد اتاوا دارای 83% کاهش مقاومت است و ماسه‌ی با ذرات تیزگوشه دارای کاهش مقاومتی در حدود 57% است. ماسه آلوده به نفت خام دچار افت شدید باربری می‌شود، ازین‌رو باید در مناطقی که خطر نشت نفت خام وجود دارد، در طراحی پی‌ها و سازه‌های مهندسی، ضرایب اطمینان بیشتری را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The behavior of Oil-Contaminated Sands in CBR Test

نویسندگان [English]

  • Masoud Nasiri 1
  • mohammad hajiazizi 2
  • ahmad reza Mazaheri 3
1 Razi University
2 Razi University/Dep. of Engineering/Civil Eng.
3 Civl Eng./University of Ayatollah Borujerdi
چکیده [English]

Several factors affect the bearing of a load of natural and engineered embankments and slopes including the crude oil leakage, leading to a severe decrease in resistance. This is especially important for oil-rich countries, such as Iran, which have several crude oil resources. The main purpose of this study is to investigate the load-bearing (i.e., load versus settlement) and strain-stress behavior of crude oil contaminated sandy soils using the California bearing ratio (CBR) test. In this paper, 10 different types of sand with different characteristics were used. At first, a series of CBR experiments were performed for natural sands (i.e. clean sands) and then contaminated sands with 6% crude oil tested under similar conditions and densities to obtain the reduction in bearing a load of crude oil-contaminated sands quantitatively. Experimental results showed that bearing the load of sand containing 6% of crude oil decreased at least 50% compared to clean sands and the stress-strain diagram of these contaminated soils would decrease significantly. Based on the results of the investigation, it can be stated that particle shape (sharpness or roundness), coarse particle ratio, and finally the type of aggregation influences the resistance of crude oil contaminated sands. It was also found that standard Ottawa sand had an 83% reduction in strength and sand with a coarse particle had a 57% decrease in strength. Sand contaminated with crude oil experienced a severe loss of bearing capacity, so in designing foundations and engineering structures, greater safety factors should be considered, where there is a risk of crude oil leakage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sand
  • Crude oil
  • Bearing the load
  • California bearing ratio
  • Grain shape
[1] Mohammadi, A., et al. (2018). "Axial compressive bearing capacity of piles in oil-contaminated sandy soil using FCV." Marine Georesources & Geotechnology 37(2): 164-179.
[2] Al-Adly, A. I. F., et al. (2019). "Bearing capacity of isolated square footing resting on contaminated sandy soil with crude oil." Egyptian Journal of Petroleum Article in Press.
[3] Katte, V. Y., et al. (2019). "Correlation of California Bearing Ratio (CBR) Value with Soil Properties of Road Subgrade Soil." Geotechnical and Geological Engineering 37: 217-234.
[4] Joekar, A. and A. Hajiani Bushehri (2020). "Studying the behavior of strip foundation rested on the kerosene oil contaminated sand slopes." Sharif Journal of Civil Engineering Article in Press.
[5] Khabbazi, H. and M. Hasanloorad (2018). "Oil Contamination Effect on the Dispersivity Potential and Shear Strength of Dispersive Clay Soils." Amirkabir Journal of Civil Engineering 50(2): 401-408.
[6] Nokande, S., et al. (2019). "Hosseini, and S. M. Hosseini, Collapse Potential of Oil-Contaminated Loessial Soil (Case Study: Golestan, Iran)." Geotechnical and Geological Engineering: 1-10.
[7] Shin, E., et al. (1999). "Bearing capacity of a model scale footing on crude oil-contaminated sand." Geotechnical and Geological Engineering 17(2): 123-132.
[8] Mohammadi, S. D. and K. Moharamzade Saraye (2014). "Investigation of engineering geological behavior of surface oil hydrocarbons contaminated soils in Tabriz oil refinery area." Engineering Geology 7(1): 41-56.
[9] Nasr, A. M. A. (2014). "Utilisation of oil-contaminated sand stabilized with cement kiln dust in the construction of rural roads." International Journal of Pavement Engineering 15(10): 889-905.
[10] Mahyar, A. and V. K. Mahdi (2011). "The Effect of Clay and Lime Content on CBR Strength of Lime Stabilized Clayey Sands." Journal of Civil Engineering 21(1).
[11] Sivapullaiah, P. and A. Moghal (2011). "CBR and Strength behavior of class F fly ashes stabilized with lime and gypsum." International Journal of Geotechnical Engineering 5(2): 121-130.
[12] Singh, B. and A. Kalita (2013). "Influence of fly ash and cement on CBR behavior of lateritic soil and sand." International Journal of Geotechnical Engineering 7(2): 173-177.
[13] Abdi, M. R. and Y. Asgardon (2018). "Evaluation of the Effects of Reinforced or Stabilized Coarse Surface Layer on Bearing Capacity of Soft Clays." Journal of Civil and Environmental Engineering, Article in Press.
[14] Moayed, R., et al. (2017). "Effect of Using Ion Exchange Solution in Increasing Bearing Capacity of Clayey Soils with Various Plasticity Index (PI)." Amirkabir Journal of Civil Engineering 49(2): 305-311.
[15] Araghi, M. and H. Noferesti (2018). "Experimental Evaluations of Stabilization Methods for High Sulfate Soils in Iran Desert Roads." Modares Journal of Civil Engineering 18(3): 141-151.
[16] Brahmachary, T. K. and M. Rokonuzzaman (2018). "Investigation of random inclusion of bamboo fiber on ordinary soil and its effect CBR value." International Journal of Geo-Engineering 9(10).
[17] Hooshyar, A. and V. Rostami (2018). "Granular Soil Bearing Capacity Improvement Using Waste Plastic Materials." Amirkabir Journal of Civil Engineering 50(4): 755-764.
[18] Moghadas Tafreshi, S. N. and L. Najafzadeh Shavaki (2015). "Experimental study of the triaxial behavior and CBR value of plastic waste-soil mixture." Sharif Journal of Civil Engineering 32(3): 73-81.
[19] Makarchian, M. and J. Elyas (2013). "Investigation on the Effect of Geotextiles on Pavement Bearing Capacity (Part 1: Experimental Studies)." Amirkabir Journal of Civil Engineering 45(1): 43-51.
[20] Sengupta, A., et al. (2017). "Improvement of Bearing Ratio of Clayey Subgrade Using Compacted Flyash Layer." Geotechnical and Geological Engineering 35(4): 1885-1894.
[21] Erzin, Y., et al. (2016). "Investigations into factors influencing the CBR values of some Aegean sands." Scientia Iranica 32(2): 420-428.
[22] Katte, V. Y., et al. (2019). "Correlation of California Bearing Ratio (CBR) Value with Soil Properties of Road Subgrade Soil." Geotechnical and Geological Engineering 37: 217-234.
[23] Bazyar, M. H. and H. Salehzade (2000). Soil Mechanics Laboratory Manual, IUST Publication.
[24] Cho, G., et al. (2006). "Particle shape effects on packing density, stiffness and strength: Natural and crushed sands." Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering: 591-602.
[25] Al-Sanad, H. A., et al. (1995). "Geotechnical properties of oil-contaminated Kuwaiti sand." Journal of Geotechnical Engineering 121: 407-412.
[26] Nasr, A. M. A. and S. V. Krishna Rao (2016). "Behavior of laterally loaded pile groups embedded in oil-contaminated sand." Géotechnique 66(1): 58-70.
[27] Nasr, A. M. A. (2013). "Uplift Behavior of Vertical Piles Embedded in Oil-Contaminated Sand." Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 139(1): 162-174.
[28] Cook, E. E., et al. (1992). "Geotechnical characteristics of crude oil-contaminated sands." Proceedings of Second International Offshore Polar Engineering Conference: 384–387.
[29] Khosravi, E., et al. (2013). "Geotechnical properties of gas oil-contaminated kaolinite." Engineering Geology 166: 11-16.