موضوعات = مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
کاربرد باطله های فرآوری مس در تهیه بتن به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22060/ceej.2024.22706.8033

یوسف درزاده؛ علی اکبر دایا؛ مرضیه حسینی نسب


بررسی و تحلیل روشهای ارزیابی اثرات چرخه حیات در بلند مرتبه سازی شهر تهران

دوره 55، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1449-1466

10.22060/ceej.2023.19310.7134

تانیا جعفری نسب؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی؛ حمید ماجدی