تعیین معیارهای اصلی و ارائه مدل ریاضی در ارزیابی فنآوریهای نوین ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی فنآوری‌‌های نوین ساختمانی بر اساس تحلیل کمی و قبل از بکارگیری فنآوری در صنعت ساختمان، می‌‌تواند میزان ریسک استفاده از یک فنآوری را حداقل نماید. روش پژوهش در این مقاله تجربی- نظری است. بخش تجربی شامل بررسی اطلاعات 45 نوع فنآوری اجرا شده، برداشتهای میدانی وآسیب شناسی انها می‌‌باشد و در بخش نظری ، طراحی 330 سوال ارزیابی کمی توسط نگارنده و دریافت نقطه نظرات دانشگاه های معتبر کشوردر خصوص سوالات طرح شده و در نهایت ارائه  مدل ریاضی معیارهای ارزیابی می‌‌باشد. سوالات به منظور تامین دو هدف ایمنی و رقابتی طراحی شده است .  مدل ریاضی ارائه شده برای اولین بارتوسط نگارنده و تحت عنوان مثلث معیارهای ارزیابی فنآوریهای نوین ساختمانی دراین مقاله ارائه می گردد. طول اضلاع این مثلث  برابر امتیاز کسب شده ازهر یک از سوالات مربوط به کیفیت ، هزینه و سرعت ساخت برای هر فنآوری می باشدکه  سه معیار اصلی ارزیابی کمی یک فنآوری را تشکیل می دهند. مثلث ارزیابی نشان می دهد چنانچه طول ضلع کیفیت در ارزیابی یک فنآوری صفر گردد ، به منزله بازدارندگی و منع استفاده ازآن فنآوری می‌‌باشد.ارائه مدل مثلث نرمال شده برای معیارهای ارزیابی، به منظور دستیابی به هدف رقابتی بوده است. طول هر یک از اضلاع این مثلث می تواند بین صفر تا 0/5(بجز صفر و 0/5) باشد مشروط بر آنکه مجموع اضلاع از یک بیشتر نگردد در این مدل چنانچه طول یکی از اضلاع به صفر نزدیک شود ، حاصل  یک مثلث لاغر خواهد بود که بیانگر پر ریسک بودن  آن فنآوری در ارتباط به آن معیار می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the main criteria and presenting a mathematical model in the evaluation of new construction technologies

نویسنده [English]

  • RASOUL ahmadi
Assistant Professor of the Research Department of Structural Engineering and Technical Buildings of the Road Research Center, Buildingand urban development
چکیده [English]

Evaluating new construction technologies based on quantitative analysis before applying the technology in the construction industry can minimize the risk of using a technology. The research method in this article is experimental-theoretical. The experimental part includes the review of the information on 45 types of implemented technologies, their field impressions, and pathology, and in the theoretical part, the author designs 330 quantitative evaluation questions and receives the opinions of prestigious universities of the country regarding the proposed questions and finally presents the mathematical model of the evaluation criteria. The questions are designed to meet the two goals of safety and competition. The mathematical model presented for the first time by the author is presented in this article under the title of the triangle of evaluation criteria of new construction technologies. The length of the sides of this triangle is equal to the score obtained from each of the questions related to the quality, cost, and speed of construction for each technology, which are the three main criteria for the quantitative evaluation of a technology. The evaluation triangle shows that if the length of the quality side becomes zero in the evaluation of a technology, it is a deterrent and ban on the use of that technology. Presenting the normalized triangle model for evaluation criteria was aimed at achieving a competitive goal. The length of each of the sides of this triangle can be between zero and 0.5 (except zero and 0.5), provided that the sum of the sides does not exceed one. In this model, if the length of one of the sides approaches zero, the result will be a skinny triangle. which indicates the high risk of that technology in relation to that criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new technology
  • risk
  • evaluation criteria
  • safety
  • exploitation
  • industrialization
1.Eduard Hromada , Stanislav Vitasek  , Jakub Holcman, Renata Schneiderova Heralova and Tomas Krulicky, “Residential Construction with a Focus on Evaluation of the Life  Cycle of Buildings”  Buildings 2021, 11, 524. https://doi.org/10.3390/buildings11110524
2. Petri Uusitalo & Rita Lavikka . (2021) “Technology transfer in the construction industry” The Journal of Technology Transfer 46, pages 1291–1320 (2021)
3. Mona Afifi , Ahmed Fotouh , Mohamed Al-Hussein & Simaan Abourizk , “Altmetric  “Integrated lean concepts and continuous/discrete-event simulation to examine productivity improvement in door assembly-line for residential buildings “ , International Journal of Construction Management Pages 2423-2434 | Published online: 04 Aug 2020
4. Sobek, Werner “Nachhaltiges Bauen mit Stahl - Aufgabe für Architekten und Ingenieure”. Lecture held at the Internationaler Architektur-
Essen, Germany. Jan 13, 2010.
5. ABB AG , Smart Home and Intelligent Building Control , Energy Efficiency in Buildings with ABB i-bus® KNX, , www.abb.com/knx ,
Germany, 2009 .
6. Gambin, L. et al., Sector Skills Insights: Construction. Evidence Report 50. UKCES, London , 2012
7. Brinkley, M. SIPs: The New Build Standard. Homebuilding and Renovating, January , 2012.
8. ORNL, Building Technologies Research and Integration Center, ORNL, Oak Ridge, Tennessee, 2013, ornl.gov/sci/ees/etsd/btric/.
9. 4th International Conference and Exhibition on New Findings of Civil, Architectural and Iran Building Industry Ircivil 2019