بهینه‌سازی تجزیه فتوکاتالیستی رنگ رودامین بی با استفاده از نانوکامپوزیت کربن نیترید گرافیتی در نور مرئی و تحلیل اعتبارسنجی تجربی آن با بررسی سینتیک درشرایط بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، نانوکامپوزیت کربن نیترید گرافیتی از طریق تثبیت نانوذرات کربن نیترید گرافیتی طی فرآیند هیدروترمال بر روی بستر ارگانوسیلیکای مزوحفره تناوبی سنتز گردید و کارایی آن در تجزیه فتوکاتالیستی رنگ رودامین بی در فتوراکتور نور مرئی LED با بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر فرآیند، در آنالیز پاسخ سطحی با روش باکس-بنکن در سه متغیر زمان (10-50 دقیقه)، دوز فتوکاتالیست (0/3 تا 0/7 گرم بر لیتر) و طول موج نور (472-618 نانومتر) بررسی شده است. دقت و اعتبار مدل برازش شده درجه دوم با بالا بودن F-value، معنی‌داری پارامتر p-value (کمتر از 0/0001)، کوچک ‌بودن درصد ضریب تغییر، بالا بودن ضریب­ های همبستگی (0/98)، عدم معنی ­داری پارامتر عدم برازش و عدم خود ‌همبستگی بر اساس نتایج آزمون D-W تایید شد. بیشترین کارایی تجزیه فتوکاتالیستی در متغیر طول موج و متغیر تعاملی طول موج-دوز مشاهده گردید. شرایط بهینه در این آنالیز، زمان 50 دقیقه، دوز نانوکامپوزیت0/7 گرم بر لیتر و طول موج 472 نانومتر تعریف شد. مقدار میانگین پیش ­بینی ­شده حذف فتوکاتالیستی بر اساس این مدل 92/20 و مقدار تجربی سینتیک اعتبارسنجی شرایط بهینه 90/04 درصد بوده است. تفاوت درصد حذف فتوکاتالیستی در مقدار پیش­ بینی ­شده و مقدار تجربی در محدوده پیش­بینی ­شده 95% بوده و مدل مورد تایید قرار گرفته می­ شود.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of photocatalytic degradation of rhodamine B dye using graphite carbon nitride nanocomposite in visible light and analyzing its experimental validation in kinetics under optimal conditions

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Zeynali 1
  • Afsaneh Shahbazi 2
  • Alireza Pourkhabbaz 1
1 Ph.D. student of Environmental pollution, Faculty of Environmental and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor of Environmental Pollution, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, 1983969411, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, graphite carbon nitride nanocomposite was synthesized by stabilization of graphitic carbon nitride nanoparticles during the hydrothermal process onto periodic mesoporous organosilica based, and its efficiency was studied in photocatalytic degradation of rhodamine B in LED photoreactor using optimizing the parameters affecting the process in response surface methodology by Box-Benken method in three variables, time (10-50 min), photocatalyst dosage (0.3-0.7 g/l) and light wavelength (472-618 nm). The accuracy and validity of the quadratic model were confirmed with a high F-value, the significance of p-value (less than 0.0001), a small percentage of coefficient of variation, high correlation coefficients (0.98), non-significance of lack of fit and lack of autocorrelation based on D-W test results. The highest efficiency of photocatalytic degradation was observed in the wavelength variable and the wavelength-dose interactive variable. The optimal conditions in this analysis were defined as the time of 50 minutes, dose of nanocomposite 0.7 g/L, and wavelength 472 nm. The predicted mean value of photocatalytic degradation based on this model was 92.2% and its experimental value in validation kinetics under optimal conditions was 90.04%. The difference between the predicted mean value and experimental value in photocatalytic is within the prediction interval of 95% and finally, the model was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanophotocatalyst
  • Graphitic carbon nitride
  • Periodic mesoporous organosilica
  • RSM optimization
  • Rhodamine B
[1] D. Yang, X. Zhao, X. Zou, Z. Zhou, Z. Jiang, Removing Cr (VI) in water via visible-light photocatalytic reduction over Cr-doped SrTiO3 nanoplates, Chemosphere, 215 (2019) 586-595.
[2] B. Ekka, M.K. Sahu, R.K. Patel, P. Dash, Titania coated silica nanocomposite prepared via encapsulation method for the degradation of safranin-O dye from aqueous solution: optimization using statistical design, Water Resources and Industry, 22 (2019) 100071.
[3] Z. Teng, W. Li, Y. Tang, A. Elzatahry, G. Lu, D. Zhao, Mesoporous organosilica hollow nanoparticles: synthesis and applications, Advanced Materials, 31(38) (2019) 1707612.
[4] Z. Shu, Y. Tan, J. Zhou, T. Li, J. Chen, D. Chen, W. Wang, Z. Zhao, X. Hu, A general steam-assisted method for one-step synthesis of polymeric carbon nitride nanosheets with/without doping for efficient photocatalytic hydrogen evolution, Nanoscale, 12(3) (2020) 1939-1947.
[5] K.S. Lakhi, D.-H. Park, K. Al-Bahily, W. Cha, B. Viswanathan, J.-H. Choy, A. Vinu, Mesoporous carbon nitrides: synthesis, functionalization, and applications, Chemical Society Reviews, 46(1) (2017) 72-101.
[6] L. Wang, G. Zhou, Y. Tian, L. Yan, M. Deng, B. Yang, Z. Kang, H. Sun, Hydroxyl decorated g-C3N4 nanoparticles with narrowed bandgap for high efficient photocatalyst design, Applied Catalysis B: Environmental, 244 (2019) 262-271.
[7] H. Jing, R. Ou, H. Yu, Y. Zhao, Y. Lu, M. Huo, H. Huo, X. Wang, Engineering of g-C3N4 nanoparticles/WO3 hollow microspheres photocatalyst with Z-scheme heterostructure for boosting tetracycline hydrochloride degradation, Separation and Purification Technology, 255 (2021) 117646.
[8] Q. Shen, C. Wu, Z. You, F. Huang, J. Sheng, F. Zhang, D. Cheng, H. Yang, gC 3 N 4 nanoparticle@ porous gC 3 N 4 composite photocatalytic materials with significantly enhanced photo-generated carrier separation efficiency, Journal of Materials Research, 35(16) (2020) 2148-2157.
[9] J. Liu, J. Yan, H. Ji, Y. Xu, L. Huang, Y. Li, Y. Song, Q. Zhang, H. Xu, H. Li, Controlled synthesis of ordered mesoporous g-C3N4 with a confined space effect on its photocatalytic activity, Materials Science in Semiconductor Processing, 46 (2016) 59-68.
[10] B. Antil, R. Ranjan, C.S. Gopinath, S. Deka, Directed holey and ordered gC 3 N 4.5 nanosheets by a hard template nanocasting approach for sustainable visible-light hydrogen evolution with prominent quantum efficiency, Journal of Materials Chemistry A, 8(26) (2020) 13328-13339.
[11] S. Obregón, A. Vázquez, M. Ruíz-Gómez, V. Rodríguez-González, SBA-15 assisted preparation of mesoporous g-C3N4 for photocatalytic H2 production and Au3+ fluorescence sensing, Applied Surface Science, 488 (2019) 205-212.
[12] J. Zhang, T. Cai, H. Li, H. Zhao, Synthesis g-C3N4 of high specific surface area by precursor pretreatment strategy with SBA-15 as a template and their photocatalytic activity toward degradation of rhodamine B, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 194(3) (2019) 229-235.
[13] M.W. Kadi, R.M. Mohamed, Increa.sing visible light water splitting efficiency through synthesis route and charge separation in measoporous g-C3N4 decorated with WO3 nanoparticles, Ceramics International, 45(3) (2019) 3886-3893.
[14] W. Wang, J. Fang, H. Chen, Nano-confined g-C3N4 in mesoporous SiO2 with improved quantum size effect and tunable structure for photocatalytic tetracycline antibiotic degradation, Journal of Alloys and Compounds, 819 (2020) 153064.
[15] Y. Peng, F. Liu, L. Wang, Y. Liu, J. Lei, J. Zhang, Mesoporous silica-based carbon dot–carbon nitride composite for efficient photocatalysis, RSC advances, 7(83) (2017) 52626-52631.
[16] H. Dong, M. Wei, J. Li, J. Fang, L. Gao, X. Li, A. Xu, Catalytic performance of supported gC 3 N 4 on MCM-41 in organic dye degradation with peroxymonosulfate, RSC advances, 6(75) (2016) 70747-70755.
[17] L. Jiang, F. Zeng, R. Zhong, Y. Xie, J. Wang, H. Ye, Y. Ling, R. Guo, J. Zhao, S. Li, TiO2 Nanowires with Doped g-C3N4 Nanoparticles for Enhanced H2 Production and Photodegradation of Pollutants, Nanomaterials, 11(1) (2021) 254.
[18] L. Di, H. Yang, T. Xian, X. Chen, Enhanced photocatalytic degradation activity of BiFeO3 microspheres by decoration with g-C3N4 nanoparticles, Materials Research, 21(5) (2018).
[19] M. Sadeghi, S. Farhadi, A. Zabardasti, Fabrication of a novel magnetic CdS nanorod/NiFe 2 O 4/NaX zeolite nanocomposite with enhanced sonocatalytic performance in the degradation of organic dyes, New Journal of Chemistry, 44(20) (2020) 8386-8401.
[20] C.-S. Ha, S.S. Park, Periodic Mesoporous Organosilicas,  (2019).
[21] X.Y. Bao, X. Zhao, X. Li, P.A. Chia, J. Li, A novel route toward the synthesis of high-quality large-pore periodic mesoporous organosilicas, The Journal of Physical Chemistry B, 108(15) (2004) 4684-4689.
[22] F. Mehrjo, A. Pourkhabbaz, A. Shahbazi, PMO synthesized and functionalized by p-phenylenediamine as new nanofiller in PES-nanofiltration membrane matrix for efficient treatment of organic dye, heavy metal, and salts from wastewater, Chemosphere, 263 (2021) 128088.
[23] X. Wang, S. Feng, W. Zhao, D. Zhao, S. Chen, Ag/polyaniline heterostructured nanosheets loaded with gC 3 N 4 nanoparticles for highly efficient photocatalytic hydrogen generation under visible light, New Journal of Chemistry, 41(17) (2017) 9354-9360.
[24] M. Danish, M. Muneer, Novel ZnSQDs-SnO2/g-C3N4 nanocomposite with enhanced photocatalytic performance for the degradation of different organic pollutants in aqueous suspension under visible light, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 149 (2021) 109785.
[25] W.K. Jo, G.T. Park, R.J. Tayade, Synergetic effect of adsorption on degradation of malachite green dye under blue LED irradiation using spiral‐shaped photocatalytic reactor, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 90(12) (2015) 2280-2289.
[26] C.-C. Yang, R.-A. Doong, K.-F. Chen, G.-S. Chen, Y.-P. Tsai, The photocatalytic degradation of methylene blue by green semiconductor films that is induced by irradiation by a light-emitting diode and visible light, Journal of the Air & Waste Management Association, 68(1) (2018) 29-38.
[27] A.G. Rana, M. Minceva, Analysis of photocatalytic degradation of phenol with exfoliated graphitic carbon nitride and light-emitting diodes using response surface methodology, Catalysts, 11(8) (2021) 898.
[28] D. Pinheiro, K. Sunaja Devi, A. Jose, K. Karthik, Box–Behnken design and experimental study of ciprofloxacin degradation over Ag2O/CeO2/g-C3N4 nanocomposites, International Journal of Environmental Science and Technology, 18(8) (2021) 2303-2324.
[29] H. Sheikhpoor, A. Saljooqi, T. Shamspur, A. Mostafavi, Co-Al Layered double hydroxides decorated with CoFe2O4 nanoparticles and g-C3N4 nanosheets for efficient photocatalytic pesticide degradation, Environmental Technology & Innovation, 23 (2021) 101649.
[30] D. Pinheiro, K.S. Devi, A. Jose, K. Karthik, S. Sugunan, M.K. Mohan, Experimental design for optimization of 4-nitrophenol reduction by green synthesized CeO2/g-C3N4/Ag catalyst using response surface methodology, Journal of Rare Earths, 38(11) (2020) 1171-1177.
[31] U. Jaleel, K. Devi, R. Madhushree, D. Pinheiro, Statistical and experimental studies of MoS2/g-C3N4/TiO2: a ternary Z-scheme hybrid composite, Journal of Materials Science, 56(11) (2021) 6922-6944.
[32] P. John, K. Johari, N. Gnanasundaram, A. Appusamy, M. Thanabalan, Enhanced photocatalytic performance of visible light driven TiO2/g-C3N4 for degradation of diclofenac in aqueous solution, Environmental Technology & Innovation, 22 (2021) 101412.
[33] S.C. Ferreira, R. Bruns, H. Ferreira, G. Matos, J. David, G. Brandão, E.P. da Silva, L. Portugal, P. Dos Reis, A. Souza, Box-Behnken design: an alternative for the optimization of analytical methods, Analytica chimica acta, 597(2) (2007) 179-186.
[34] H. Wang, C. Zhang, X. Zhang, S. Wang, Z. Xia, G. Zeng, J. Ding, N. Ren, Construction of Fe3O4@ β-CD/g-C3N4 nanocomposite catalyst for degradation of PCBs in wastewater through photodegradation and heterogeneous Fenton oxidation, Chemical Engineering Journal, 429 (2022) 132445.
[35] C. Li, Z. Sun, Y. Xue, G. Yao, S. Zheng, A facile synthesis of g-C3N4/TiO2 hybrid photocatalysts by sol–gel method and its enhanced photodegradation towards methylene blue under visible light, Advanced Powder Technology, 27(2) (2016) 330-337.
[36] H. Wang, Y. Liang, L. Liu, J. Hu, W. Cui, Highly ordered TiO2 nanotube arrays wrapped with g-C3N4 nanoparticles for efficient charge separation and increased photoelectrocatalytic degradation of phenol, Journal of hazardous materials, 344 (2018) 369-380.
[37] Y. Su, P. Chen, F. Wang, Q. Zhang, T. Chen, Y. Wang, K. Yao, W. Lv, G. Liu, Decoration of TiO 2/gC 3 N 4 Z-scheme by carbon dots as a novel photocatalyst with improved visible-light photocatalytic performance for the degradation of enrofloxacin, Rsc Advances, 7(54) (2017) 34096-34103.
[38] N. Suriyanon, P. Punyapalakul, C. Ngamcharussrivichai, Synthesis of periodic mesoporous organosilicas functionalized with different amine-organoalkoxysilanes via direct co-condensation, Materials Chemistry and Physics, 149 (2015) 701-712.
[39] X. Huang, W. Li, M. Wang, X. Tan, Q. Wang, C. Wang, M. Zhang, J. Yuan, A facile template route to periodic mesoporous organosilicas nanospheres with tubular structure by using compressed CO 2, Scientific reports, 7(1) (2017) 1-11.
[40] F. Rajabi, A.Z. Ebrahimi, A. Rabiee, A. Pineda, R. Luque, Synthesis and characterization of novel pyridine periodic mesoporous organosilicas and its catalytic activity in the Knoevenagel condensation reaction, Materials, 13(5) (2020) 1097.
[41] D.P. Sahoo, S. Patnaik, D. Rath, B. Nanda, K. Parida, Cu@ CuO promoted gC 3 N 4/MCM-41: an efficient photocatalyst with tunable valence transition for visible light induced hydrogen generation, RSC advances, 6(113) (2016) 112602-112613.
[42] S. Patnaik, D.P. Sahoo, K. Parida, Bimetallic co-effect of Au-Pd alloyed nanoparticles on mesoporous silica modified g-C3N4 for single and simultaneous photocatalytic oxidation of phenol and reduction of hexavalent chromium, Journal of colloid and interface science, 560 (2020) 519-535.
[43] K. Wen, L. Wei, Z. Ren, B. Wang, J. Lu, Enhanced photocatalytic degradation of cationic and anionic dyes by Ag-modified g-C3N4 composite: Insights on different mechanisms under visible light, Journal of Materials Research, 36(7) (2021) 1549-1560.
[44] J. Liu, J. Wang, C. Leung, F. Gao, A multi-parameter optimization model for the evaluation of shale gas recovery enhancement, Energies, 11(3) (2018) 654.
[45] V. Bello, O. Olafadehan, Comparative investigation of RSM and ANN for multi-response modeling and optimization studies of derived chitosan from Archachatina marginata shell, Alexandria Engineering Journal, 60(4) (2021) 3869-3899.
[46] A. Mohseni-Bandpei, A. Eslami, H. Kazemian, M. Zarrabi, T.J. Al-Musawi, A high density 3-aminopropyltriethoxysilane grafted pumice-derived silica aerogel as an efficient adsorbent for ibuprofen: Characterization and optimization of the adsorption data using response surface methodology, Environmental Technology & Innovation, 18 (2020) 100642.
[47] B. Rahimi, A. Ebrahimi, Photocatalytic process for total arsenic removal using an innovative BiVO4/TiO2/LED system from aqueous solution: optimization by response surface methodology (RSM), Journal of the Taiwan institute of chemical engineers, 101 (2019) 64-79.
[48] S. Mozia, Photocatalytic membrane reactors (PMRs) in water and wastewater treatment. A review, Separation and purification technology, 73(2) (2010) 71-91.
[49] M. Galedari, M.M. Ghazi, S.R. Mirmasoomi, Photocatalytic process for the tetracycline removal under visible light: presenting a degradation model and optimization using response surface methodology (RSM), Chemical Engineering Research and Design, 145 (2019) 323-333.
[50] B. Boukoussa, A. Mokhtar, A. El Guerdaoui, M. Hachemaoui, H. Ouachtak, S. Abdelkrim, A.A. Addi, S. Babou, B. Boudina, A. Bengueddach, Adsorption behavior of cationic dye on mesoporous silica SBA-15 carried by calcium alginate beads: Experimental and molecular dynamics study, Journal of Molecular Liquids, 333 (2021) 115976.