مدل رتبه‌بندی پیمانکاران با رویکرد کاهش تاخیرات پروژه‌های عمرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ساخت، عمران، کرج، ایران، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نو ر

چکیده

در ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسالت طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را بر عهده داشته و از معیارهایی برای ارزیابی توانایی و شایستگی پیمانکاران استفاده می‌نماید. از جمله عوامل ارزیابی بهره‌وری یک پروژه، زمان بوده و تاثیر عملکرد پیمانکار بر این شاخص غیر قابل انکار است. بنابراین در این پژوهش مدلی برای رتبه‌بندی پیمانکاران با رویکرد کاهش تاخیرات پروژه‌های عمرانی ارائه شده است. در این مدل علاوه بر معیارهای آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه، با توجه به تحقیقات گسترده در مطالعات پیشین و نظر کارشناسان ذیربط، با استفاده از روش FMEA چهار معیار دیگر به عنوان معیارهای موثر در رخداد تاخیر و شدت آن جهت انتخاب پیمانکار شناسایی شد. هشت معیار از طریق روش الگوریتم ژنتیک مدل‌سازی شد به طوری‌که مستندات موجود شرکت‌های پیمانکاری در سازمان معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان جمع‌آوری و به عنوان داده‌های ورودی مدل در نظر گرفته شد و پس از تحلیل آنها با مدل و مقایسه امتیاز صلاحیت بدست آمده با امتیاز موجود هر شرکت، مدل نهایی استخراج گردید. متغیر متوسط درصد تاخیرات غیرمجاز به مدت قرارداد شدت همبستگی 712/0 با رابطه امتیاز صلاحیت پیشنهادی نشان داد. در نهایت با محاسبه امتیاز صلاحیت و رتبه‌بندی در مدل پیشنهادی، جابجایی تعدادی از شرکت‌ها و افت از موقعیت قبلی به‌دلیل داشتن تاخیرات غیرمجاز دیده شد به طوری که گاهی حتی به تغییر رتبه شرکت نیز منجر می‌گردید. در مقایسه امتیاز صلاحیت دو مدل، تغییر شیب از 3/1درصد به 9/8درصد هم دیده شد که حاکی از تاثیر معیارهای پیشنهادی بر امتیاز صلاحیت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contractor Ranking Model with Effective Approach to Reduce Delays in Construction Projects Using Genetic Algorithm

نویسنده [English]

  • azita khayambashi 2
2 Department of Civil Engineering, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

The Management and Planning Organization is responsible for classifying of contractors and uses criteria to assess the ability and competence of contractors. One of the factors evaluating the productivity of a project is time and the impact of the contractor's performance on this index is undeniable. In this study, a model for ranking contractors with the approach of reduction in delays in construction projects is presented. In this model, in addition to the criteria of the Regulations for Competence of Contractors of the Plan and Budget Organization, according to extensive research in previous studies and the opinion of relevant experts, using the FMEA method, four other criteria are identified as effective criteria for delay and severity to select a contractor. Eight criteria were modeled through genetic algorithm method so that the existing documents of contracting companies in the Isfahan Municipality Deputy for Urban Development were collected and considered as model input data. After analyzing them with the model and comparing the qualification score with the existing score The Company, the final model was extracted.Finally, by calculating the qualification score and ranking in the proposed model, the relocation of a number of companies and the decline from the previous position was seen due to unauthorized delays, so that sometimes it even led to a change in the company's rating. Comparing the qualification score of the two models, a change in slope from 1.3% to 8.9% was also seen, which indicated the effect of the proposed criteria on the qualification score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractor ranking
  • Reduction in delays
  • Modeling
  • Planning and Budget organization
  • genetic algorithm