تعیین استراتژی مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات ساختمان (مطالعه موردی: شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

یکی از مشکلات عمده در فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات (نت) در ساختمان‌ها عدم توانایی در تعریف صحیح شاخص‌ها و زیر شاخص‌‌های اندازه‌‌گیری عملکرد فعالیت‌‌های نت می‌‌باشد. ارزیابی سیستم نت در ساختمان یکی از فاکتور‌‌های کلیدی در بهبود کیفیت انجام فرآیندهای نت است. ازاین‌رو جهت پیاده‌سازی استراتژی‌‌های مناسب باید معیارهای تأثیرگذار بر سیستم نت را شناسایی نمود. انتخاب سیاست‌‌های مناسب نت، یک مسئله مهم تصمیم‌گیری راهبردی است که در کاهش هزینه و طول عمر ساختمان‌ها تأثیرگذار است. در این تحقیق، با استفاده ازنظر خبرگان و با بهره‌گیری روش دلفی شاخص‌‌ها و زیر شاخص‌‌های مؤثر بر سیستم نت شناسایی و با استفاده از ابزار تصمیم‌یار رتبه‌‌بندی شدند. همچنین به‌منظور ارزیابی سیستم نت، مطالعه موردی بر روی ساختمان‌‌های موجود در شهر کرج انجام پذیرفت. تحلیل نتایج حاصل نشان داد شاخص ایمنی ازنظر خبرگان، دارای بالاترین رتبه بوده ولیکن با بررسی نتایج مطالعه موردی این رتبه به معیار بهداشت اختصاص داده شد، سپس با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل ارزیابی گام‌به‌گام اوزان مهم‌ترین سیاست‌‌های مؤثر بر نت ساختمان از میان هفت استراتژی، ازکارافتادگی/ مبتنی بر شکست، استراتژی واکنشی/ اضطراری، استراتژی اصلاحی، استراتژی پیشگیرانه، استراتژی پیش‌گویانه/مبتنی بر وضعیت، استراتژی بهره‌‌ور فراگیر، استراتژی مؤثر یا پیش اقدامانه، شناسایی‌شده و با بکار گیری نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات و استفاده از روش راه‌حل توافقی و بهینه‌سازی چندمعیاره نشان داده شد که سیاست‌‌های اصلاحی و ازکارافتادگی/ مبتنی بر شکست بهترین سیاست‌های نگهداری و تعمیرات ساختمان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining Appropriate Strategy for Building Repair and Maintenance System (Case Study, Karaj, Iran)

نویسندگان [English]

  • mohammad kheradranjbar 1
  • Mirali Mohammadi 2
1 Department of Civil Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj
2 Associate Prof. in Civil Eng. Hydraulics & River Mechanics, Dept. of Civil Eng., Faculty of Eng., Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Failure to define the indicators and sub-indicators for measuring the performance of Repair and Maintenance (R&M) activities is one of the significant issues in a building to increase its life expectancy. Evaluation of R&M system in a building is one of the key factors in improving the quality of R&M performance steps. Therefore, to implement appropriate strategies, the criteria affecting on R&M system must be identified. Also, choosing the proper net policy is a strategic decision-making problem that effectively reduces the cost and longevity of buildings. In this research, by using the experts’ opinion and the Delphi method, the indicators and sub-indicators affecting the R&M system were identified, and those indicators were graded using the decision tool. The existing buildings in Karaj city as a case study were then considered to evaluate the proposed system. Analysis of the results shows that the safety index has the highest grade according to the experts’ opinion, but by reviewing the results of the case study, this rank was assigned to the health criterion. Then, by using the SWARA technique, the most critical policies affecting buildings’ R&M are identified among Emergency Maintenance (EM), Breakdown Maintenance, Corrective Maintenance (CM), Preventive Maintenance (PM), Predictive Maintenance (PdM), Total Productive Maintenance (TPM), Proactive maintenance. Applying the VIKOR method and the results of both approaches revealed that Corrective Maintenance (CM) and Breakdown Maintenance (BM) policies are the best for buildings, R&M policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repairs and Maintenance
  • R&M strategies
  • AHP
  • SWARA
  • VIKOR
  • Karaj
[1] A. Hosseini Golchi, J. Gholami, S.A. Safavi, S.A. Razavi Al Hashem, New Approaches in Building Maintenance and Repair,  12th National Conference on Maintenance and Repairs,  (2018). (in Persian)
[2] A.A. Atkinson, J.H. Waterhouse, R.B. Wells, A stakeholder approach to strategic performance measurement, MIT Sloan Management Review, 38(3) (1997) 25-37.
[3] A. Jafari, M. Jafarian, A. Zareei, F. Zaerpour, Using fuzzy Delphi method in maintenance strategy selection problem, Journal of Uncertain Systems, 2(4) (2008) 289-298. (in Persian)
[4] L. Wang, J. Chu, J. Wu, Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process, International journal of production economics, 107(1) (2007) 151-163.
[5] H. Shi, J. Zeng, Real-time prediction of remaining useful life and preventive opportunistic maintenance strategy for multi-component systems considering stochastic dependence, Computers & Industrial Engineering, 93 (2016) 192-204.
[6] M. Hosseini Firouz, N. Ghadimi, Optimal preventive maintenance policy for electric power distribution systems based on the fuzzy AHP methods, Complexity, 21(6) (2016) 70-88.
[7] M. Zarei, Determination, calculation and implementation of key indicators of net performance,  11th National Conference on Maintenance and Repair,  (2016). (in Persian)
[8] M. Shafiee, Maintenance strategy selection problem: an MCDM overview, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 21(4) (2015) 378-402.
[9] J. Moubray, Reliability-centered maintenance, Industrial Press Inc., 2001. 
[10] S. Zaim, A. Turkyılmaz, M.F. Acar, U. Al-Turki, O.F. Demirel, Maintenance strategy selection using AHP and ANP algorithms: a case study, Journal of quality in maintenance engineering, 18(1) (2012) 16-29.
[11] A. Sherafat, F. Karimi, S.M.R. Davoodi, Proposing a Comprehensive Maintenance Model Using Meta-synthesis, Journal of Industrial Management, 9(4) (2017) 691-734. (in Persian).
[12] S.H. Mirghfouri, V. Hemmati Dindarloo, Provide a variety of maintenance and repair policies (net) and the main criteria for their selection for manufacturing plants,  1st International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium,  (2015). (in Persian)
[13] M. Tajadod, M. Abedini, A. Rategari, M.S. Mobin, A Comparison of ulti-Criteria Decision making Approaches for Maintenance Strategy Selection A Case Study, International Journal of Strategic Decision Sciences, 7 (2016) 51-69.
[14] E.C. Özcan, S. Ünlüsoy, T. Eren, A combined goal programming–AHP approach supported with TOPSIS for Maintenance strategy selection in hydroelectric power plants Renewable and Sustainable Energy Reviews  (78) (2017) 1410-1423.
[15] I. Emovon, R.A. Norman, A.J. Murphy, Elements of Maintenance systems and tools for implementation within the framework of reliability centered maintenance-a review Journal of Mechanical Engineering and Technology(JMET), 8 (2016).
[16] R. Ahmad, S. Kamaruddin, An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application, Computers & Industrial Engineering, 63(1) (2012) 135-149.
[17] M. Aghaie, S. Fazli, An improved MCDM method for maintenance approach selection: a case study of auto industry Management Science Letters, 2(1) (2012) 137-146.
[18] A. Shahin, E. Pourjavad, H. Shirouyehzad, Selecting optimum maintenance strategy by analytic network process with a case study in the mining industry, International Journal of Productivity and Quality Management, 10(4) (2012) 464-483.
[19] S. Khalili, Unrelated parallel-machine scheduling with preventive and emergency maintenance, Journal of Decisions and Operations Research, Journal of Decisions and Operations Research, 6(1) (2021) 25-40. (in Persian).
[20] M. Kheradranjbar, M.A. Mohammadi, S. Rafiee, , Evaluating the Efficiency of Building Repair and Maintenance System Using Data Envelopment Analysis Method, JSCE, 8(4) (2021) 252-269. (in Persian).
[21] S. Sebti, A. Tirehkar, Z. Rajipour, Use Reliability Centered Maintenance on the Point Machine, Bi-Quarterly Scientific Journal Research in Defense Maintenance Engineering, 2(3) (2020) 8-20. (in Persian).
[22] A. Golroo, A. Fani, H. Naseri, S.A. MirHassani, Pavement Maintenance and Rehabilitation Planning Considering Budget Uncertainty, Amir Kabir Journal of Civil Engineering. , 53(7) (2021). (in Persian).
[23] M. Moghadasi, F. Ahmadi, M. Moghaddaghi, M.R. Ghasemi, Identifying and prioritizing performance evaluation criteria of maintenance management system with physical asset management approach in defense industries, Bi- Quarterly Scientific Journal of Research in Defense Maintenance Engineering, 1(2) (2020) 26-41. (in Persian).
[24] I. Zohrehei, A. Mohtashami, A novel method for selecting optimum maintenance strategy using Fuzzy Analytic Network Process and Fuzzy Multi-Choice Programming approach, Journal of Industrial Management Perspective Faculty of Humanities, 15(51) (2020) 31-50. (in Persian).
[25] S. Mishra, O.A. Vanli, G. Kakareko, S. Jung, Preventive maintenance of wood-framed buildings for hurricane preparedness, Structural safety, 76 (2019) 28-39.
[26] M. Khodayari, S. Abdollahzadeh, An approach to determine appropriate multi-product maintenance policies using multi-criteria simulation and decision making, Industrial Management, 10(2) (2018) 279-296. (in Persian).
[27] M.M. Fouladgar, A. Yazdani-Chamzini, A. Lashgari, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, Maintenance strategy selection using AHP and COPRAS under fuzzy environment, International journal of strategic property management, 16(1) (2012) 85-104.
[28] A.N. Mashayekhi, A.A. Farhangi, M. Mo'meni, S. Ali Doosti, Inevestigating The Critical Factors Affecting It Application In Governmental Organizations Of Iran: A Delphi Survey, Modarres Human Sciences, ((Tome 42) Management) (2005) 191-231. (in Persian).
[29] C.H. Lawshe, A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, Personnel psychology, 28(4) (1975) 563-575.
[31] H. Saraie, ntroduction to research sampling, samt Tehran, Iran, 2014. ([in Persian])
[32] D. Diakoulaki, F. Karangelis, Multi-criteria decision analysis and cost–benefit analysis of alternative scenarios for the power generation sector in Greece, Renewable and sustainable energy reviews, 11(4) (2007) 716-727.
[33] E. Santoyo-Castelazo, A. Azapagic, Sustainability assessment of energy systems: integrating environmental, economic and social aspects, Journal of Cleaner Production, 80 (2014) 119-138.
[34] G.H. Tzeng, J.J. Huang, Multiple attribute decision making: methods and applications, CRC press, 2011. 
[35] T.L. Saaty, The analytical hierarchy process, planning, priority, Resource allocation. RWS publications, USA, 1980. 
[36] V. Keršuliene, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA), Journal of business economics and management, 11(2) (2010) 243-258.
[37] N. Zarbakhshnia, H. Soleimani, H. Ghaderi, Sustainable third-party reverse logistics provider evaluation and selection using fuzzy SWARA and developed fuzzy COPRAS in the presence of risk criteria, Applied Soft Computing, 65 (2018) 307-319.
[38] D. Karabašević, D. Stanujkić, S. Urošević, The MCDM Model for Personnel Selection Based on SWARA and ARAS Methods, Management 20(77) (2015) 43-52.
[39] L.Y. Chen, T.C. Wang, Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR, International Journal of Production Economics, 120(1) (2009) 233-242.
[40] S. Opricovic, G.H. Tzeng, Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European journal of operational research, 156(2) (2004) 445-455.
[41] H.C. Liu, J.X. You, L. Zhen, X.J. Fan, A novel hybrid multiple criteria decision making model for material selection with target-based criteria, Materials & Design, 60 (2014) 380-390.
[42] N. Zhang, G. Wei, Extension of VIKOR method for decision making problem based on hesitant fuzzy set, Applied Mathematical Modelling, 37(7) (2013) 4938-4947.