تعیین استراتژی‌ مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات ساختمان (مطالعه موردی شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

2 دانشیار مهندسی عمران- هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

یکی از مشکلات عمده در فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات (نت) در ساختمان‌ها عدم توانایی در تعریف صحیح شاخص‌ها و زیر شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد فعالیت‌های نت می‌باشد. ارزیابی سیستم نت در ساختمان یکی از فاکتور‌های کلیدی در بهبود کیفیت انجام فرآیندهای نت است. ازاین رو جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های مناسب باید معیارهای تاثیرگذار بر سیستم نت را شناسائی نمود. انتخاب سیاست‌های مناسب نت، یک مسئله مهم تصمیم‌گیری راهبردی است که در کاهش هزینه و طول عمر ساختمان‌ها تأثیرگذار است. در این تحقیق، با استفاده از نظر خبرگان و با بهره‌گیری روش دلفی شاخص‌ها و زیر شاخص‌های مؤثر بر سیستم نت شناسائی و با استفاده از ابزار تصمیم‌یار رتبه‌بندی شدند. همچنین به منظور ارزیابی سیستم نت، مطالعه موردی بر روی ساختمان‌های موجود در شهر کرج انجام پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد شاخص ایمنی از نظر خبرگان، دارای بالاترین رتبه بوده و لیکن با بررسی نتایج مطالعه موردی این رتبه به معیار بهداشت اختصاص داده شد، سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ارزیابی گام به گام اوزان مهمترین سیاست‌های موثر بر نت ساختمان از میان هفت استراتژی، از کارافتادگی/ مبتنی بر شکست، استراتژی واکنشی/ اضطراری، استراتژی اصلاحی، استراتژی پیش‌گیرانه، استراتژی پیش‌گویانه/مبتنی بر وضعیت، استراتژی بهره‌ور فراگیر، استراتژی موثر یا پیش اقدامانه، شناسائی شده و با بکار گیری نتایج بدست آمده از مطالعات و استفاده از روش راه‌حل توافقی و بهینه‌سازی چندمعیاره نشان داده شد که سیاست‌های اصلاحی و ازکارافتادگی/ مبتنی بر شکست بهترین سیاست‌های نگهداری و تعمیرات ساختمان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the appropriate strategy for building repair and maintenance system (case study, Karaj, Iran)

نویسندگان [English]

  • mohammad kheradranjbar 1
  • Mirali Mohammadi 2
1 Department of Civil Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj
2 Associate Prof. in Civil Eng. Hydraulics & River Mechanics, Dept. of Civil Eng., Faculty of Eng., Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Failure to define the indicators and sub-indicators for measuring the performance of Repair and Maintenance (R&M) activities is one of the significant problems in buildings. Evaluation of the R&M system in a building is one of the key factors to improving the quality of R&M steps. Therefore, to implement appropriate strategies, the criteria affecting on R&M system must be identified. Also, choosing the proper net policies is a strategic decision making problem that effectively reduces the cost and longevity of buildings. In this research, using the experts’ opinions and the Delphi method, the indicators and sub-indicators affecting on R&M system were identified, and those indicators were graded by using the decision tool. The existing buildings in Karaj city were then considered as a case study to evaluate the system. The results showed that the safety index has a highest grade according to the experts’ opinion, but by reviewing the results of case study, this rank was assigned to health criterion. Then, using the SWARA technic, the most critical policies affecting building R&M are identified among Emergency Maintenance (EM), Breakdown Maintenance, Corrective Maintenance (CM), Preventive Maintenance (PM), Predictive Maintenance (PdM), Total Productive Maintenance (TPM), Proactive maintenance. Using the VIKOR method and the results of both approaches showed that Corrective Maintenance (CM) and Breakdown Maintenance (BM) policies are the best for buildings’ R&M policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance and repairs
  • R&
  • M strategies
  • AHP
  • SWARA
  • VIKOR