ارائه روش جامع شناسایی ذینفعان کلیدی در پروژه‌های عمرانی زیرساختی کشور (مطالعه موردی: آزادراه تهران – شمال، قطعه B2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مدیران پروژه‌ معیار مناسبی برای انتخاب روش مناسب شناسایی ذینفعان از بین روش­ های مختلف موجود ندارند. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه روشی جامع برای شناسایی ذینفعان است تا به مدیران پروژه برای تصمیم‌گیری و انتخاب بین ابزارهای متنوع موجود کمک کند. اهمیت مسئله شناسایی ذینفعان در پروژه‌های زیرساختی و پیچیده کشور بیشتر می‌شود. در این پژوهش با رویکرد نظام‌مند فراترکیب، تمامی مدل‌ها و روش‌های موجود شناسایی ذینفعان مورد بررسی قرار گرفت و اجزای مهم هر روش استخراج شد. سپس با ترکیب مؤلفه‌های مستخرج از روش‌ها و مدل‌های قبلی، به ارائه یک روش جامع برای شناسایی ذینفعان پروژه‌های بزرگ پرداخته شد. روش جامع ارائه شده در این پژوهش از بررسی ۵ مولفه اصلی شامل ورودی­های پروژه، عوامل محیطی پروژه، تعارضات موجود در پروژه، ابزارهای شناسایی ذینفعان و ابزارهای طبقه‌بندی ذینفعان تشکیل شده است. ساختار مولفه‌های تعریف شده برای روش شناسایی ذینفعان در این پژوهش، باعث تسهیل فرآیند شناسایی ذینفعان در پروژه ­ها می ­شود. در نهایت جهت ارزیابی و اعتبارسنجی نتایج این پژوهش، روش ارائه شده در بخشی از پروژه آزاد راه تهران- شمال (قطعه B2) پیاده‌سازی شد تا نتایج آن با ذینفعان شناسایی شده در بازه زمانی 2 سال ابتدای پروژه مقایسه شود. در حالی که به دلیل اهمیت شناسایی ذینفعان در پروژه مورد مطالعه، انواع روش‌های متعارف شناسایی ذینفعان مورد استفاده قرار گرفته بود، به کارگیری روش جامع معرفی شده در این مقاله توانست منجر به شناسایی ۴۵ ذینفع جدید علاوه بر ۲۳ ذینفع شناسایی شده در پروژه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comprehensive method for identifying key stakeholders in infrastructure civil projects of the country (Case study: Part B2 of Tehran-North Highway Project, Iran)

نویسندگان [English]

  • Hossein Toosi 1
  • Pardis Ghashghaee 2
1 Construction & Project Management Department, Faculty of Architecture, University of Tehran, Tehran, IRAN.
2 Masters student, Department of Engineering /Islamic Azad University, Shiraz Branch
چکیده [English]

Several methods have been proposed to identify the projects’ stakeholders. However, project managers are still confronting severe challenges in selecting an appropriate stakeholders’ identification method while meeting their expectations in the project. This research is mainly aimed to present a comprehensive method to identify stakeholders in the infrastructure projects of the country by applying the Meta Synthesis Method in part B2 of the Tehran-North Highway project. In this study, a systematic investigation was initially carried out regarding the management of stakeholders. Then, using the Meta Synthesis Method, all the stakeholder identification models were examined and the important components were extracted. By combining the different extracted components, a comprehensive method was proposed as a thorough and functional strategy for the managers to identify the key stakeholders in the infrastructure projects. This model consists of five main components including the project inputs, environmental factors of the project, projects’contradictions, tools for stakeholders’ identification, and tools for stakeholders’classification, which simplify the stakeholders’ identification process in projects. Ultimately, to evaluate the presented method, semi-structured interviews were conducted with the senior executive managers of part B2 of the Tehran-North Highway project. The obtained data from interviews were codified by axial coding and the coded data were then analyzed. The results reveal that utilizing the proposed method in the target project of this study leads to the identification of 45 more stakeholders in addition to the 23 stakeholders previously identified based on conventional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stakeholders’ identification method
  • Stakeholders’ management
  • Infrastructure projects
  • Meta-synthesis method
[1] J. SIERING, A. SVENSSON, Managing External Stakeholder Relationships in PPP Projects-A Multidimensional Approach, 2012.
[2]  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), in, P. M. Institute, 2021.
[3]  J. Dalton, Stakeholder Identification and Management, in:  Great Big Agile, Springer, 2019, pp. 245- 246.
[4]  E. Chinyio, P. Olomolaiye, Construction stakeholder management, John Wiley & Sons, 2009.
[5] Z.A. Frooshani, Meet The process of analyzing key stakeholders in oil and gas projects in Iran., Scientific- Propagative Journal of Oil & Gas EXPLORATION & PRODUCTOIN, 131 (2016) 33-39, In Persian.
[6]  R.E. Freeman, Strategic management: A stakeholder approach, Cambridge university press, 2010.
[7] H.I. Ansoff, Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion, McGraw-Hill Companies, 1965.
[8] T. Donaldson, L.E. Preston, The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications, Academy of management Review, 20(1) (1995) 65-91.
[9]  C. Eden, F. Ackermann, Making strategy: The journey of strategic management, Sage, 1998.
[10] R.K. Mitchell, B.R. Agle, D.J. Wood, Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, Academy of management review, 22(4) (1997) 853-886.
[11] J.M. Bryson, What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques, Public management review, 6(1) (2004) 21-53.
[12] L. Bourne, Project relationships and the stakeholder circle, in:  Proceedings of the PMI Research Conference. Montreal Canada, PMI, 2006.
[13] G.M. Winch, Managing construction projects, John Wiley & Sons, 2009.
[14] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), in, P. M. I. (PMI), 2017.
[15] J.T. Karlsen, Project stakeholder management, Engineering management journal, 14(4) (2002) 19-24.
[16] B.W. Boehm, R. Ross, Theory-W software project management principles and examples, IEEE Transactions on Software Engineering, 15(7) (2006) 902-916.
[17] K. Aaltonen, Stakeholder management in international projects,  (2010).
[18] M. Sandelowski, J. Barroso, Handbook for synthesizing qualitative research, springer publishing company, 2006.
[19]  " Critical Appraisal Skills Programme UK," in, ed: CASP checklists, Retrieved from https: //casp-uk. net/casp-tools-checklists/.