ارزیابی اثر زلزله‌های حوزه نزدیک بر رفتار لرزه‌ای پل‌های متحرک تاشو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

2 دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

قابلیت بهره بردای از پل در حین و پس از زلزله با توجه به نقش کلیدی این سازه‌ها بسیار حائز اهمیت است. بررسی اثرات زلزله‌های حوزه نزدیک به گسل درک بهتری از رفتار سازه پل را می‌دهد. از طرفی با توجه به نوع سازه می‌توان پل‌ها را به پل‌های معمولی، کابلی و متحرک تقسیم کرد. پل تاشو نوعی از پل متحرک است که قابلیت باز و بسته شدن را دارد. در این پژوهش عملکرد لرزه‌ای پل متحرک تاشو هورن آلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. پل مذکور دارای دهانه‌ای به طول 40 متر و سه دهانه با قابلیت باز و بسته شدن هست. مدل هندسی پل در نرم‌افزار اجزا محدود آباکوس که قابلیت تحلیل غیر خطی را دارد تهیه شده است. در نهایت جهت انجام تحلیل تاریخچه زمانی مطابق با ضوابط نشریه 463، 5 شتاب نگاشت قوی حوزه نزدیک، بم، ناقان، رودبار و منجیل، سرپل‌ذهاب و ورزقان که در کشور ایران رخ داده ‌است، انتخاب شده است. بیشینه مقدار عددی پاسخ شتاب، جابه‌جایی قائم، برش پایه و دریفت برجک در زلزله ورزقان، با توجه به اینکه دوره تناوب غالب این زلزله به دوره تناوب پل نزدیک است، بیشتر بوده، که منجر به آثار تخریبی بیشتر این زلزله در سازه پل نسبت به سایر زلزله‌ها گردیده است. دریفت قابل توجه برجک مورب در راستای عمود بر عرشه از نتایج شایان اهمیت بوده که باعث تغییر شکل پسماند 2/0 و 35 سانتی‌متری در ناحیه اتصالی برجک‌ها به عرشه و به ترتیب در راستای طول دهانه پل و عمود بر عرشه پل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of near-fault ground motions on seismic behavior of the movable folding bridges

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Hossein Taghavi Parsa 1
  • Ali Ahani 2
1 Ihu-Qom Uni
2 University of Tabriz
چکیده [English]

Bridges are structures with great importance, and any interruption could cause financial damage and even life-endangering people's life. Based on the type of structure, bridges can be divided into conventional, cable, and movable bridges. Space limitations in urban areas and the establishment of the cities around the rivers attracted designers and engineers to these types of bridges. Considering the importance of the foldable bridges, seismic behavior of the bridge under subjection to near-fault ground motions has been investigated in this paper. Inheriting impulse effects in near-field contents is the main difference with far-field records. The total length of the bridge is 40 meters and consists of three movable spans, which are 3.65, 2.7 and 3.65 meters long. To study the seismic behavior of the bridge, at first modal analysis has been performed in ABAQUS built model and then under subjection to near-fault ground motions, which has been matched according to issue No.463 seismic time history analysis performed. The acceleration response, base shear, and vertical deflection of the bridge induced by perpendicular horizontal excitations were calculated and extracted. The destructive effect of the Varzeghan earthquake is more than other earthquakes, and the numerical value of acceleration response, vertical displacement, base shear, and tower drift is considerably higher than other earthquakes. The connection zone of the tower to the deck is vulnerable to seismic loads, and plastic hinges have been formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time History Analysis
  • Movable Folding Bridge
  • Near Field Ground Motion
  • Response Spectrum
  • seismic analysis