تاثیر رطوبت، قیر، تراکم و شکستگی مصالح فیلتر شنی بر پارامترهای مقاومت برشی سطح تماس فیلتر با هسته بتن آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، لویزان، تهران، ایران

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر در سدهای خاکی با هسته رسی با توجه به محدودیت‌های اجرایی، استفاده از سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی رونق بیشتری پیدا کرده است. در این نوع سدها مصالح آسفالتی هسته سد را تشکیل می‌دهند و مصالح دانه‌ای به عنوان فیلتر در اطراف هسته آسفالتی استفاده می‌شوند. بنابراین، بررسی رفتار در سطح تماس بین این مصالح از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس و اعمال تنش‌های قائم 1 ،3 و 5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع در دو حالت خشک و اشباع به بررسی رفتار مکانیکی در سطح تماس مصالح آسفالتی و فیلتر شنی پرداخته شده است و تاثیر پارامترهای تراکم مصالح، شکل دانه‌های شنی و نوع قیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد مقاومت برشی در سطح تماس مصالح با افزایش رطوبت، در مصالح گردگوشه به طور میانگین 18 درصد و در مصالح تیزگوشه به طور میانگین 10 درصد کاهش می‌یابد. تغییر شکل دانه‌های مصالح فیلتر به تیزگوشه مقاومت برشی سطح تماس را افزایش داد و نسبت تنش حداکثر به تنش پسماند در سطح تماس برای حالت خشک و اشباع با تراکم‌های نسبی متفاوت نشان داد این نسبت در تراکم‌های پایین افزایش بسیار ناچیزی دارد. تغییر نوع قیرمصرفی از B60 به B80 تفاوت ناچیزی در پارامترهای مقاومت برشی ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Moisture Content, Bitumen, Gravel Grain Shape and Density on Shear Strength Parameters of Well-Graded Gravel Materials in Contact with Asphalt Concrete Core

نویسندگان [English]

  • Ali Nabizadeh 1
  • Saeed Mohammadijou 2
  • Sattar Bahrami 2
1 Shahid Rajaee Teacher Training University, Department of Civil Engineering, Lavizan, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Technology and Engineering, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the use of embankment dams with asphalt concrete cores has become more popular in comparison with clay core dams owing to its implementation restrictions. Because in this type of dam, asphalt materials form the core of the dam and granular materials are used as a filter around the asphalt core. Therefore, investigation of behavior at the contact surface between these materials is of great importance. In this research, using large-scale direct shear experiments and applying vertical stresses of 1, 3 and 5 kg/cm2 in both dry and saturated states, the mechanical behavior at the contact surface of asphalt materials and gravel filters has been investigated. The effect of parameters such as material density, gravel grain shape and bitumen type has been investigated. The results showed that the shear strength at the contact surface of the materials decreases with increasing moisture content. Changing the shape of the filter material grains to the angular increased the shear strength of the contact surface and the ratio of maximum stress to residual stress at the contact surface for dry and saturated states with different relative densities showed that this ratio increased very little at low densities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravel
  • Asphalt concrete core
  • Direct shear test
  • Bitumen
  • Residual stress
[1] A. Ghanbari, Principle of embankment Dam Engineering, Kharazmi University Publishing, tehran, 2014.
[2] B.M. Das, Principle of Geotechnical Engineering, PWS Publishing Company, 1994.
[3] S. Litkouhi, N.D. Street, Asphalt concrete core of the Meijaran dam in brief, Dam Engineering, 20(3) (2010) 235.
[4] K. Höeg, Asphaltic concrete cores for embankment dams, Norwegian Geotechnical Institute Publicatie,  (1993).
[5] S.G. Mahabadi, R.M. Roosta, Seismic analysis and design of asphaltic concrete core embankment dams, International Journal on Hydropower and Dams, 9(6) (2002) 75-78.
[6] V. Davidenko, V. Khorkov, Design and construction of earthquake-proof soil dams with asphalt concrete cores in the northern constructional-climatic zone, Power Technology and Engineering, 39(3) (2005) 125-130.
[7] M. Baziar, S. Salemi, C. Merrifield, Dynamic centrifuge model tests on asphalt-concrete core dams, Geotechnique,59(9) (2009) 763-771.
[8] S. Feizi-Khankandi, A. Ghalandarzadeh, A.A. Mirghasemi, K. Hoeg, Seismic analysis of the Garmrood embankment dam with asphaltic concrete core, Soils and Foundations, 49(2) (2009) 153-166.
[9] M. Tajdini, A. Rostami, M.M. Karimi, H. Taherkhani, Evaluation of the geo-mechanical parameters of the interface between asphalt concrete and sand with applying direct shear test and numerical modeling, in:  Advanced Materials Research, Trans Tech Publ, 2012, pp. 116-121.
[10] S. Sadeghi, M. Ghazavi, S. and Yazdi, Investigating the effect of core geometry on the seismic behavior of embankment dams with asphalt concrete core, in:  The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering, Ardabil,2013.
[11] M. Tajdini, R. Mahinroosta, H. Taherkhani, An investigation on the mechanical properties of granular materials in interface with asphaltic concrete, Construction and Building Materials, 62 (2014) 85-95.
[12] W. Wang, K. Höeg, Simplified material model for analysis of asphalt core in embankment dams, Construction and Building Materials, 124 (2016) 199-207.
[13] P. Tschernutter, A. Kainrath, Design considerations and behavior of reinforced concrete core dams during construction and impounding, Water Science and Engineering, 9(3) (2016) 212-218.
[14] W. Zhang, Effect of tack coat application on interlayer shear strength of asphalt pavement: A state-of-the-art review based on application in the United States, International Journal of Pavement Research and Technology, 10(5) (2017)
[15] W. Wang, S. Feng, Y. Zhang, Investigation of interface between asphalt core and gravel transition zone in embankment dams, Construction and Building Materials, 185 (2018) 148-155.
[16] W. Wang, S. Feng, Y. Zhang, Investigation of asphalt core-plinth connection in embankment dams, Case studies in construction materials, 7 (2017) 305-316.
[17] J. Gao, F. Dang, Z. Ma, Investigation for the key technologies of ultra-high asphalt concrete core rockfill dams, Soils and Foundations, 59(6) (2019) 1740-1757.
[18] J. Christoffersen, M.M. Mehrabadi, S. Nemat-Nasser, A micromechanical description of granular material behavior,  (1981).
[19] R. Singh, D. Roy, Residual Shear Strengths of Cohesionless Soils from Energy Approach,  (2010).