تاثیر رطوبت، قیر،تراکم و شکستگی مصالح فیلتر شنی بر پارامتر های مقاومت برشی سطح تماس فیلتر با هسته بتن آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، لویزان، تهران، ایران

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر در سد های خاکی با هسته رسی با توجه به محدودیت های اجرایی، استفاده از سد های خاکی با هسته بتن آسفالتی رونق بیشتری پیدا کرده است. در این نوع سد ها مصالح آسفالتی هسته سد را تشکیل می دهند و مصالح دانه ای به عنوان فیلتر در اطراف هسته آسفالتی استفاده می شوند. بنابراین، بررسی رفتار در سطح تماس بین این مصالح از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس و اعمال تنش های قائم 1 ،3 و 5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در دو حالت خشک و اشباع به بررسی رفتار مکانیکی در سطح تماس مصالح آسفالتی و فیلتر شنی پرداخته شده است و تاثیر پارامتر های تراکم مصالح، شکل دانه های شنی و نوع قیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد مقاومت برشی در سطح تماس مصالح با افزایش رطوبت، در مصالح گردگوشه به طور میانگین 18 درصد و در مصالح تیز گوشه به طور میانگین 10 درصد کاهش می یابد. تغییر شکل دانه های مصالح فیلتر به تیز گوشه مقاومت برشی سطح تماس را افزایش داد و نسبت تنش حداکثر به تنش پسماند در سطح تماس برای حالت خشک و اشباع با تراکم های نسبی متفاوت نشان داد این نسبت در تراکم های پایین افزایش بسیار ناچیزی دارد. تغییر نوع قیرمصرفی از B60 به B80 تفاوت ناچیزی درپارامترهای مقاومت برشی ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Moisture Content, Bitumen, Gravel Grain Shape and Density on Shear Strength Parameters of Well-Graded Gravel Materials in Contact with Asphalt Concrete Core

نویسندگان [English]

  • Ali Nabizadeh 1
  • Saeed Mohammadijou 2
  • Sattar Bahrami 2
1 Shahid Rajaee Teacher Training University, Department of Civil Engineering, Lavizan, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Technology and Engineering, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the use of embankment dams with asphalt concrete cores has become more popular in comparing with clay core dams owing to its implementation restrictions. Because in this type of dams, asphalt materials form the core of the dam and granular materials are used as a filter around the asphalt core. Therefore, investigation of behavior at the contact surface between these materials is of great importance. In this research, using large-scale direct shear experiment and applying vertical stresses of 1, 3 and 5 kg /〖cm〗^2 in both dry and saturated states, the mechanical behavior at the contact surface of asphalt materials and gravel filters has been investigated. The effect of parameters such as material density, gravel grain shape and bitumen type has been investigated. The results showed that the shear strength at the contact surface of the materials decreases with increasing the moisture content. Changing the shape of the filter material grains to the angular increased the shear strength of the contact surface and the ratio of maximum stress to residual stress at the contact surface for dry and saturated states with different relative densities showed that this ratio increased very little at low densities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravel
  • Asphalt concrete core
  • Direct Shear Test
  • Bitumen
  • Residual stress