تحلیل حساسیت‌ بر پایه قابلیت اعتماد قاب برشی مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

اخیراً میراگرهای ویسکوز غیرخطی به صورت گسترده‌ای برای بهبود عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این میراگرها انرژی جنبشی ناشی از زلزله را با تولید نیروی میرایی مستهلک می‌کنند. طراحی این میراگرها به گونه‌ای است که نیروی ایجاد شده در آنها متناسب با سرعت است. مدل ماکسول متداول‌ترین مدل برای مدلسازی رفتار میراگرهای ویسکوز غیرخطی می‌باشد. در این مدل ضریب میرایی، توان سرعت و سختی محوری میراگر پارامترهای کلیدی محسوب می‌شوند. در اکثر مطالعات گذشته، عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای درگیر در رفتار میراگر ویسکوز نادیده گرفته شده است؛ در حالی که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها داشته باشد. در این مطالعه ابتدا تحلیل قابلیت اعتماد یک قاب برشی مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی با استفاده از روش نمونه‌گیری مونت‌کارلو انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش دریفت بیشینه از 0/015 به 0/02 منجر به کاهش 72 درصدی احتمال انهدام شده‌است. سپس تحلیل حساسیت‌ مبتنی بر قابلیت اعتماد قاب مورد مطالعه به منظور تعیین مؤثرترین متغیر تصادفی بر روی قابلیت اعتماد قاب انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که توان سرعت مؤثرترین متغیر تصادفی در قابلیت اعتماد قاب می‌باشد. همچنین نتایج دلالت بر آن دارند که میزان اهمیت متغیرهای تصادفی بستگی به تابع حالت حدی مورد استفاده در تحلیل قابلیت اعتماد دارد. برای نمونه مقدار اهمیت متغیر تصادفی ضریب میرایی نسبت به توان سرعت به ازای دریفت بیشینه 0/015 و 0/025 به ترتیب 59 و 9/5 درصد کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability-based Sensitivity Analysis of Shear Frame Equipped with Nonlinear Viscous Damper

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Seify Asghshahr
Assistant Professor Department of Civil Engineering Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Recently, nonlinear viscous dampers have been widely used to improve the seismic performance of structures. These dampers dissipate the kinetic energy caused by the earthquake by producing a damping force. These dampers are designed in such a way that the force is proportional to the velocity. The Maxwell model is the most common model for modeling the behavior of nonlinear viscous dampers. In this model, the damping coefficient, the velocity exponent and the axial stiffness of the dampers are the key parameters. In most previous studies, the uncertainty of the underlying parameters in behaviour of viscous dampers has been ignored while it can has a significant effect on the seismic response of structures. In this study, first, the reliability analysis of a shear frame equipped with a nonlinear viscous damper was performed using the Monte Carlo sampling method. The results show that increasing the maximum drift from 0.015 to 0.02 reduces the probability of failure by 72%. Then, reliability-based sensitivity analysis of the studied frame was performed in order to determine the most effective random variable on the reliability of the frame. The results show that the velocity exponent is the most effective random variable on the reliability of the frame. Also, results indicate that importance of random variables depends on the used limit state function in the reliability analysis. For example, the imporatance value of the damping coefficient is 59% and 9.5% less than the velocity exponent with respect to the maximum drift of 0.015 and 0.025, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Viscous Damper
  • shear frame
  • Reliability
  • Sensitivity analysis
  • Monte Carlo Sampling